Vår politik A-Ö

Vad vill Centerpartiet i Landskrona?

Vi har ett omfattande lokalt program på vad vi vill åstadkomma i Landskrona oavsett om du är intresserad av miljö, näringsliv, mat eller något annat av vår politiska program. Läs mer nedan för att få veta mer om vad vi vill i Landskrona. Är du nyfiken på Centerpartiet övergripande politik på riksnivå? Se vår politik här.

BOSTAD

Öka antalet hyres- och bostadsrätter i byarna och andelen bostadsrätter i staden.

För att öka valmöjligheten och minska segregeringen anser vi att olika typer av bostäder ska finnas både i staden och byarna. Det betyder att andelen bostadsrätter och villor bör öka i staden och andelen hyresrätter öka i byarna. För Centerpartiet är det viktigt att man i alla livets skeden kan välja en passande bostadsform.

Främja klimatsmart byggande

Alla val som bidrar till klimatsmart byggande och renoveringar ska premieras, det gäller både bostäder och industri- och kontorslokaler. Det kan förslagsvis göras genom anpassade tomt- och bygglovsavgifter eller annat bonus/malus system då klimatsmarta materialval, energisystem eller andra tekniska lösningar väljs.

Äldre- och trygghetsboende

Det är idag många som önskar att flytta till särskilt boende, men platserna är begränsade och endast tillgängliga för de allra sköraste. Vi anser att antalet platser på både särskilt boende och trygghetsboende måste öka och det bör de framför allt göra i byarna.

Stationsnära studentboende

Landskrona ligger på bra pendlingsavstånd till både Campus i Helsingborg och Lunds universitet och även Malmö universitet. På alla tre ställen är det varje höst akut behov av studentbostäder och här skulle studentboende i Landskrona som är anpassat för studenters ekonomi och fritidsintressen hjälpa till att minska kön.

Förtätning i centralorten

Jordbruksmarken runt staden är en av de bästa i både Skåne och Sverige. Därför anser vi att förstahandsalternativet när nya bostäder byggs ska vara att förtäta istället för att ta ytterligare åkermark i anspråk. Det finns stora möjligheter att förtäta industriområdet söder om gamla järnvägsstationen och att bygga på höjden istället för enplanshus. Jordbruksmarken öster om motorvägen och norr om det som idag är detaljplanerat ska fortsätta vara brukbar åkermark, se bild.

DIGITALISERING OCH IT

Öka digitalisering inom hemvården och på särskilda boende.

Digitaliseringen är en nödvändighet för att klara framtidens välfärd. Genom att utbilda framtidens undersköterskor i välfärdsteknik och utnyttja Landskrona fantastiska infrastruktur så kan vi skapa hållbara lösningar till gagn för både våra äldre och deras anhöriga.

Fibernätet

Fibernätet skall vara kommunalägd och inte säljas ut eftersom detta på sikt skulle fördyra tjänster för både kommunen och Landskronas invånare.

Digital medborgarkompetens

Vi vill skapa möjligheter för alla att skaffa sig den digitala kompetens som krävs nu och i framtiden.Till exempel med kurser kopplade till digitala hjälpmedel för invånare och fortsätta med och utveckla utbildningen digital omsorg. Vi vill också utreda ökad digitalisering i andra verksamheter i kommunen .

Digitala politiska sammanträden

Digitala möten är idag i många sammanhang självklara. I ett sätt att utveckla demokratin vill vi förbättra sätten att genomföra politiska sammanträden digitalt.

EKONOMI OCH SKATTER

Landskrona stads ekonomi ska vara stabil, under kontroll, i balans och kunna hantera händelser som ökad arbetslöshet, större oförutsedda händelser eller någon form av kris. Resurserna ska användas med ansvar och staden ska kontinuerligt arbeta med effektiviseringar i verksamheten, både genom att ta bort icke värdeskapande uppgifter och där möjligt förenkla och eller digitalisera arbetsmoment.

Den kommunala skatten ska inte höjas utan vi ska arbeta för att alltid skapa värde på ett effektivt sätt med de gemensamma resurserna.

ENERGI

Energiproduktion

Landskrona Energi har sin fjärrvärme sammankopplad med Helsingborgs och Lunds fjärrvärmenät. Landskronas produktion av fjärrvärme motsvarar 100% av behovet. Landskrona Stad abonnerar på 75 MW effekt och producerar per år via kraftvärmeverket 7-8 MWh el (10% av behovet i Landskrona stad).

I hela Skåne råder effektbrist. Att säkerställa energiförsörjningen och effektbehovet för kommunens invånare och industri har hög prioritet. Landskrona stad bör öka sin egen el- och energiproduktion för att säkerställa en högre självförsörjning. Enklast kan detta ske genom att solpaneler installeras på kommunala fastigheter med tak i bra lägen. Men också att Landskronaborna stimuleras till att via det “Gröna avdraget” sätta upp solceller på egna tak. Projektet kan till exempel kallas Tusen tack, tusen tack! Landskrona Energi uppgift bör utvidgas till rådgivning för solcellsinstallation och sälja solcellsanläggningar, men också genom attraktivt avtal köpa in lokalt producerad solel.

Laddinfrastruktur

Landskrona energi föreslås också att agera som rådgivare åt fastighetsägare och bostadsrättsfastigheter för laddinfrastruktur av elbilar. Rådgivningen ska också kunna rikta sig till hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Centerpartiet i Landskrona vill också stimulera kommersiella aktörer att bygga laddplats/laddplatser för elbilar på till exempel Kronanområdet.

FAMILJEN

Fördelning av föräldradagar

Landskrona stad ska som arbetsgivare stimulera till jämnt uttag av föräldradagar för anställda inom staden.

Förskola under föräldraledighet/arbetssökande

Familjer har olika behov och måste därför kunna bestämma och reglera tiden för barnen på förskola utifrån dessa. Idag bestämmer respektive rektor hur de 15h/vecka ska fördelas, men vi vill öka familjens möjlighet att påverka detta.

Förebygga att barn hamnar i utsatthet

Det måste ske ett kompetenslyft inom individ- och familjeförvaltningen samt utbildningsförvaltningen i alla typer av våld i nära relationer för att se tecken på ett tidigt stadie. Att stadens förvaltningar samordnar arbetet att stötta dessa kvinnor, barn och män är av allra största vikt och betydelse. Den drabbade måste känna en självklar trygghet i att det finns ett skyddsnät i samhället vilket Landskrona stad har ett ansvar i att leva upp till.

I det fall förövaren döms till besöksförbud behöver samhället arbeta för att barnen ska behålla sin hemmiljö, till exempel inte byta skola.

FRITID OCH TURISM

Landskrona ska erbjuda både boende och besökare attraktiva möjligheter till fritidsaktiviteter på ett brett plan. Det geografiska läge den omväxlande natur vi har bör användas för att göra staden till ett attraktivt turistmål.

Föreningar

Landskrona ska värna de frivilliga krafter som arbetar i förening med ett generöst stöd som främjar aktiviteter. Vi vill se en bredd bland föreningarna där alla har möjlighet att utveckla sitt intresse och delta i en gemenskap som ska präglas av demokrati och frivilliga insatser.

Karlslundsparken

Karlslundsparken bör utvecklas till ett naturligt rekreationsområde för ung och gammal, kommuninvånare och turister och vara ett nav i kommunens folkhälsoarbete. Centerpartiet vill arbeta för att göra Karlslundsparken till en attraktiv destination för både Landskronabor och övriga skåningar.

Ett attraktiv Karlslunds Område kan vara en pusselbit till att göra Landskrona till en attraktiv plats att bo på, både att människor stannar kvar och att fler väljer att flytta hit. Vi vill arbeta för att det i området etableras något unikt som till exempel ett center för pickleball.

Idrottsanläggningar

Stadens idrottsanläggningar ska fylla invånarnas behov och Centern arbetar för att det ska finnas lämpliga lokaler både inne i Landskrona och i byarna.

Turism

Landskrona och kanske framför allt Ven har idag ett betydande antal besökare. Staden ska vara en drivande kraft i att få besöksnäringen möjlighet att växa genom att marknadsföra turistmålen.

FOLKHÄLSA

Mat

En ökad kunskap om den mat vi stoppar i oss är viktig för kropp och själ. Att äta en allsidig kost som är näringsriktigt sammansatt är nödvändig. Att köpa och äta mat som är producerad efter svenska regelverk är en kvalitetsgaranti oavsett om den är konventionellt eller ekologiskt producerad.

Motion

Motion bygger friska och starka kroppar. Oavsett vilken typ av träning ska det ombyggda Karlslundsområdet kunna ge dig alla utmaningar. Vardagsmotion är viktigt för att hålla kroppen igång. Därför vill Centerpartiet bygga ut cykelvägar mellan Landskronas tätorter och Landskrona Stad men också en ny cykelled längs Öresundskusten från Landskrona till Fortuna.

Luft och miljö

En god miljö är viktig och denna ska vi bry oss om för att behålla en frisk luft att andas, småkryp i marken, fåglar i luften, fiskar i havet och mycket annat. Därför har vi motionerat om att staden ska så blomsterängar på sparad mark för insekternas skull. Vi vill också stimulera barnen att bygga insektshotell för att lära sig och förstå sambanden i naturen.

Alkohol och droger

Missbruksvård är en primärvårds angelägenhet. Kommunen behöver aktivt arbeta tillsammans med med primärvården för att se hela människan och den enskildes behov. Kommunen behöver arbeta för att inkludera dessa människor i den befintliga verksamheten med enkla jobb.

Gemenskap

I Landskrona ska man känna sig trygg som både vuxen och barn och bemötas med tolerans men också av krav. Gemenskap mellan generationer i Landskronas bostadsområden ger en social stabilitet.

Vi föreslår att i några bostadsområden införa modellen från Tingbjerg i norra Köpenhamn. Där samverkar de olika generationerna på ett organiserat sätt för att bygga förtroende, skapa meningsfull fritid genom att ta till vara allas olika kompetenser.

För att ta ett exempel. I bostadsområdet stals bilar. En del ropade efter fler poliser. Andra frågade sig: Vad vill ungdomarna? Kanske köra bil?? De billigaste bilarna var gokarts. En pensionerad varvsarbetare svetsade med ett gäng svetsintesserade ungdomar ihop gokarts av rör. Ett gäng byggde en gokartbana och ett gäng startade en körskola. Fem år senare fick Tingbjerg sin första Europamästare i gokart-körning. Men framförallt slutade ungdomarna att stjäla andra föräldrars bilar!

Psykiskt välmående

Vår tids utmaning är den ökande psykiska ohälsan. Vi anser att samarbete mellan stadens verksamheter och primärvården behöver förstärkas och vara effektiv.

FÖRETAGANDE

Förbättra företagsklimatet

Centerpartiet vill arbetat för nyetablering av företag samt att få befintliga företag att flytta till kommunen genom att erbjuda attraktiva lokaler både centralt och inom befintliga industriområden. Det är viktigt att alla företagare och potentiella företagare stöttas på ett likvärdigt sätt.

Förenkla regelverket

Vi vill utveckla konceptet “en väg in” för att förenkla för nya företagare. “En väg in” betyder att företagaren har en kontakt in i alla kommunens förvaltningar.

Vi vill också förenkla för företag där många typer av tillsyn och inspektioner ska där det är möjligt bli förvaltningsgemensamma.

Utveckla industriområdet söder om centrum

Staden har ett stort område lämpligt för företagande i olika former i industriområdet söder om centrum. Detta behöver marknadsföras på ett bättre sätt än idag till företag med verksamhet med låg miljöpåverkan för att utveckla området vidare.

Lokala anbud till offentliga upphandlingar

Ha lokalt fokus vid offentliga upphandlingar utan att tappa kostnads perspektivet.

“Coworking place”

Använd befintliga lokaler, till exempel skolbyggnaden i Annelöv och skapa små “Coworking space”. Detta bidrar till levande byar.

Lokal produktion och förädling av livsmedel

Landskrona ligger mitt i ett område med goda förutsättningar och lång historik med för livsmedelsproduktion och förädling. Staden behöver agera som en av många motorer i att marknadsföra, främja och vidareutveckla denna näring. Arbetet kan ske i samarbete med grannkommunerna som till exempel Kävlinge och Svalöv.

”Enkla jobb”

Enkla jobb har visat sig vara en framgångsfaktor i Landskrona för att skapa nya arbetstillfällen. Vi menar att detta arbetet skall befästas och utvecklas vidare.

Företagscoach

För att underlätta för småföretagare och göra det enklare att komma igång inför en företagscoach som både kan kommunicera och hjälpa de nya företagarna samt samordna ett system med mentorer.

Matchning inom arbetslivet

Många företag letar efter lämplig kompetens och Landskrona har relativt stor arbetslöshet. Matchningen mellan behov och kompetens behöver förbättras och staden behöver med sitt ansvar bidra till att arbetssökande och arbetsgivare hittar varandra på ett smidigt sätt.

INFRASTRUKTUR OCH TRAFIK

Trafiksäkerhet

Det är alldeles för många som skadar sig i trafiken. Samtidigt som trafiken ökar har kunskapen också ökat hur farliga situationer kan fysiskt byggas bort. Det är genomfört en utredning om trafiksituationen i stadens byar med bra förslag på åtgärder. Dessa måste planeras och genomföras skyndsamt.

I frågan krävs ett nära samarbete med trafikverket.

Cykelvägar

Det måste vara enkelt och säkert att cykla till arbete och fritidsaktiviteter eller bara för att njuta av våra vackra omgivningar. Därför anser vi att cykelvägar ska byggas mellan byar och Landskrona samt till stationerna. Det behövs även en cykelväg längs öresundskusten mellan Ålabodarna och Fortuna.

Vid all nyproduktion av bostäder och industrilokaler ska staden arbeta för att cykelvägarna ska vara en naturlig del i detaljplanen.

Kollektivtrafik

Buss och/eller pågatåg ska vara tillgänglig för alla invånare i staden. Vi arbetar för att alla byar över 300 invånare ska få kollektivtrafik.

Europaspåret

Den rakaste vägen till Danmark och kontinenten är mellan Landskrona och Köpenhamn. Detta är ett seriöst alternativ för en komplett trafiklösning för både person- och godståg och biltrafik. Europaspåret är en robust lösning som fyller framtidens behov av transporter mellan hela Sverige och kontinenten. Den löser flaskhalsar både regionalt och nationellt och är en bra redundans till öresundsbron

Ventrafiken

Trafiken mellan landskrona och Ven skall drivas kostnadsneutralt utan vinstintresse.

Vi anser att trafikverket bör ta över ansvaret för trafiken till Ven.

JORDBRUK

Åkermark

Befintlig industrimark skall utnyttjas och utvecklas för företagande där närheten till den centrala tätorten kan vara en konkurrensfaktor. Åkermark som inte är planlagd som industrimark i oktober 2021 ska inte användas för näringsverksamhet såsom industri, logistik och handel skall inte. Detta betyder att åkermark öster om motorvägen och norr om Nyhemsvägen ska fortsättningsvis också vara åkermark.

Mottagningscentral

Tillsammans med närliggande kommuner vill vi utveckla en mottagningscentral för livsmedel för att göra det möjligt för små och lokala producenter att bli leverantörer till staden. Följden av lokal upphandling är att vi lär oss att äta det som finns tillgängligt för säsongen.Stora livsmedelskedjor ska av miljöskäl också leverera sina varor till samma mottagningscentral.

Utveckla företagen

Vi vill hjälpa det småskaliga lantbruket att öka förädlingsgraden av livsmedel genom inspiration, utbildning och mentorskap.

JÄMSTÄLLDHET OCH DISKRIMINERING

Jämställdhet

Centerpartiet värnar om ett jämställt samhälle utan diskriminering i någon form. Samhället tar steg framåt kontinuerligt, men det är mer kvar att göra. Centerpartiet strävar efter att alla politiska beslut ska bygga på jämställdhet och att ingen grupp diskrimineras.

Försörjningsstöd bör delas ut till individ och inte familjen för att möjliggöra för varje individ att vara kunna stå på egna ben och göra sina egna livsval.

Tillgänglighet

Alla stadens invånare och besökare ska kunna ta sig runt på ett smidigt sätt oavsett om de tar sig fram till fots, med cykel eller barnvagn, rullstol eller liknande hjälpmedel.

KLIMAT OCH MILJÖ

Separera VA-nätet

Vi vill separera VA-nätet i avlopps-, och dagvatten för att minska risken för bräddning i reningsverket. I centrala Landskrona finns 11 kilometer gemensamma avlopps- och dagvattenledningar. Det ställer till problem särskilt på sommaren när det regnar kraftigt. Reningsverket svämmar över och orenat avloppsvatten hamnar i Öresund. Investeringstakten behöver ökas. Med nuvarande investeringstakt kommer ledningarna att vara ombyggda 2050 och det är vi inte nöjda med.

Avloppsslam

Arbetet med att uppströms, dvs från reningsverket mot fastigheterna, förbättra kvaliteten måste intensifieras så att vi kan få ett cirkulärt system istället för att deponera slam med höga halter kemikalier. Det vill säga att slammet skall under hela året hålla en kvalitet så att det kan certifieras enligt REVAQ.

Läkemedel och andra kemikalier som används i stadens verksamheter ska antingen kunna renas bort eller kunna brytas ner i det biologiska kretsloppet. Vi arbetar för att alla kemikalier som används i kommunal verksamhet ska vara biologiskt nedbrytbara när sådana finns tillgängliga.

Offentlig upphandling

Sätt tydliga miljökrav på andelen förnybart och på korta transporter vid offentlig upphandling av varor och tjänster. All upphandling ska vara ekonomiskt hållbar.

Destinationsladdning för elbilar

Vi vill stimulera utbyggnaden av destinationsladdning för elbilar. Landskrona Energi skall bistå fastighetsägare med kunskap och tjänster kring laddinfrastruktur på parkeringar och i garage.

Bygglovsavgifter

Vi vill sänkta bygglovsavgifter för särskilt energisnåla hus, s k passivhus. Energi som inte förbrukas behöver inte produceras. Vi har också föreslagit att Landskrona stad ska slopa bygglovsavgifter för tilläggsisolering eller andra åtgärder som sparar på energi och som kräver bygglov.

Cykelled längs Öresund

Inför klimathotet och höjda vattennivåer i Öresund vill vi låta den tilltänkta cykelleden längs Öresund upp mot Helsingborg också utgöra ett skydd mot stranderosion.

Sortering av hushållsavfall

Återvinning av hushållsavfall är klokt. Vi ser gärna att sortering sker i fler fraktioner. Återvunnet material behöver inte tillverkas av nya råvaror.

Alternativ till biltrafik

Vi vill göra det enklare att välja andra trafikslag än bilen. Detta genom att bygga ut ett bra cykelvägar nätverk från Landskrona till byarna och mellan landsbygd och pågatågsstationer.

Vi arbetar också för att förtäta och förbättra busstrafiken till de mindre byarna.

KRISBEREDSKAP

Det är viktigt med kommunal krisberedskap för bland annat sjukdomar, naturkatastrofer, IT-angrepp, brist på ström-, livsmedels och vattenförsörjning, terrorism och klimatanpassningar.

För att säkerställa att samhället fungerar även under en kris behövs riskbedömning av alla dess funktioner, framför allt till våra grundläggande behov som vatten, mat, avlopp men även kommunikation, IT och infrastruktur. Utifrån riskbedömningen görs en plan på åtgärder i områden där ett glapp finns idag.

El och Värme

Landskrona energi ska arbeta aktivt med att säkerställa en stabil och tillräcklig el- och fjärrvärmeförsörjning samt ha en redundans som är tillförlitlig vid en kris.

Titta på biodrivmedel/biogas som alternativa komplement för att utnyttja kapacitet som redan finns.

Vatten och Avlopp

Säkerställ att vattenförsörjningen, avloppssystemen och reningsverken är funktionellt samt en god redundans finns.

Livsmedelsförsörjning

Vi verkar för en förstärkt lokal livsmedelsproduktion för att kunna hantera en krissituation. Detta kan påverkas på kommunal nivå genom att staden ökar andelen närproducerade livsmedel i de kommunala köken.

IT

Vikten av IT-säkerhet ökar konstant, staden måste ligga i framkant och satsa resurser på att säkerställa att det skydd som behövs finns. Till exempel vad gäller brandväggar, lösenord säkerhet, redundans och spam identifiering.

Stöd frivilligorganisationer

Frivilliga försvarsorganisationer är viktiga både inom krisberedskapen och inom totalförsvaret. Men också organisationer som Röda korset och Missing People är viktiga när något händer.

KULTUR OCH MEDIA

Vi vill tillgängliggöra offentliga miljöer för tillfälliga konstnärliga uttryck. Kulturen ska vara tillgänglig för alla och gärna bara på en armlängds avstånd.

Vi värdesätter och vill värna om vårt museum som har ett brett utbud för alla generationer och visar Landskronas historia.

KYRKAN

Vi står upp, och arbetar för en öppen folkkyrka med stark lokal förankring. Vi vill att kyrkan skall vara en plats för engagemang och empati. Vi tror på varje människas förmåga att själv forma sin framtid, oavsett var du bor och varifrån du kommer.

Vi vill att kyrkan skall vara en kraft för tolerans och en plats för gemenskap.

Kyrkan skall vara öppen för alla, inte minst de som är utsatta, ensamma eller på flykt.

Kyrkan skall präglas av framtidstro och vara en stark röst för humanism och mot främlingsfientlighet.

LANDSBYGD OCH BYAR

Hela kommunen ska leva och alla invånare ska ha goda förutsättningar för att få ihop livspusslet samt ha tillgång till relevant service.

Vi vill starta ett gemensamt forum för alla byalag med kontinuerliga träffar för att öka kontakten mellan kommun och invånare.

  • Öka antalet hyres- och bostadsrätter i byarna
  • Gör mindre “Coworking place” i byarna, tex skolan i Annelöv.
  • Polisen bör vara nära invånarna för att öka känslan av trygghet
  • Fritidsverksamhet eller motsvarande i alla stadens byar.

MAT

Stadens kök

Vi vill också att du som äter mat i skolan eller på äldreboende ska ha bra och kvalitativ mat. Mat som är närproducerad, fri från skadliga kemikalier, tillsatser och onödig användning av antibiotika. Därför vill vi att staden ska ställa krav på att maten som köps in ska ha samma miljöhänsyn och djurskydd som det är för svenska livsmedel.

All mat som upphandlas av staden ska vara producerade i enlighet med svenska lagar och regelverk (till exempel antibiotikaanvändning) där detta är möjligt.

Säsongsanpassa menyerna i skolan och omsorgen till de råvaror som finns tillgängliga för tillfället.

En gemensam upphandling plats där små producenter får en lättare möjlighet att kunna leverera till stadens kök.

Produktion

Den svenska maten behövs. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matproduktionen, skapa fler jobb i de gröna näringarna och öka självförsörjningsgraden. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland. Till exempel hantering av tillstånd- och anmälningspliktig verksamhet.

Vi vill också satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur och att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkoholhaltig dryck.

Företagsamhet

Kommunen ska ha resurser för att kunna stötta utvecklingsföretag för både primärproduktion och förädling av livsmedel.

Saluhall

Centerpartiet vill skapa förutsättningar för att inrätta en saluhall som marknadsplats för lokalt och hållbart producerade livsmedel.

TRYGGHET

Alla delar av Landskrona ska vara en trygg plats att bo och leva i. Det ska på alla nivåer vara en nolltolerans mot alla former av mobbning, sexuella trakasserier, våld och hot.

Polisen bör vara nära invånarna för att öka känslan av trygghet.

Alla rum i staden ska kännas trygga med god belysning och inga ssss. Trafik Tryggheten ska öka för de som inte är bilburna genom belysning, vägmarkeringar och utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Trygghets Samordnaren är en bra roll vilken vi vill behålla.

Samarbete med polisen

Polisen behöver vara nära invånarna både för att öka känslan av trygghet och ha kännedom om den lokala brottsligheten.

Landskrona stad ska stödja och samverka med den lokala ordningsmakten för att förebygga brottslighet och skapa trygghet. Vi vill verka för fler lokalt förankrade poliser. Vid behov kan kommunala ordningsvakter komplettera polisorganisationen.

Kameraövervakning

Staden ska ha ett fortsatt tätt samarbete med polisen och bidra till infrastruktur så att kameraövervakning finns på alla platser där man ser en ökad risk för brottslighet, till exempel parkeringsplatser och stationer. Detta är en viktig insats för ökad trygghet och minskad brottslighet.

Kvinno- och brottsofferjourer

Både kvinno- och brottsofferjourer är en viktig del av samhället och vi vill verka för att de förankras och förstärkas i Landskrona.

Frivilliga insatser

Frivilliga insatser som till exempel föräldrar på stan, nattpatrullen och följa hem verksamhet är viktiga i samhället och ska stöttas ekonomiskt och organisatoriskt av staden.

UTBILDNING

Förskola

Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn i närheten av hemmet. För Centerpartiet är det viktigt att ha en valfrihet inom förskolan. Både vilken förskola som ska användas samt påverka hur tiden ska förläggas.under föräldraledighet med mindre syskon eller under period då förälder är arbetssökande.

Personalen ska ha rätt utbildning och kompetens och det är viktigt med kontinuerliga fortbildningar, i allt från ren kompetenshöjning till specialkursen som första hjälpen.

Grundskola

Staden behöver arbeta hårt och kontinuerligt med att alla elever ska nå kunskapsmålen och insatser ska sättas in i så tidigt skede som möjligt då det finns risk att någon individ inte når målen.

Fritidsverksamhet eller motsvarande omsorg är en viktig del av barnens dag och för oss är det en självklarhet att det ska finnas i alla stadens byar.

Studie- och yrkesvägledning är viktig för att göra rätt val och ska vara tillgänglig för elever i tidig ålder. Detta ska vara en självklar del i skolan.

Besök och/eller praktik på arbetsplatser ska vara en del av de högre årskurserna.

Lärarna ska ha verktyg och ledning för att utföra alla sina uppgifter. Skolan ska organiseras så att alla får så rätta förutsättningar som möjligt och utbildning på sin kunskapsnivå.

Skolan är elevernas arbetsplats och det ska finnas möjligheter att påverka detta genom till exempel elevråd.

Varje elev har rätt att få en återkoppling om hur väl man uppfyller kunskapskraven.

Gymnasieskola

Gymnasieskolan behöver utvecklas. Detta gör vi till exempel genom att erbjuda unika linjer som kan kopplas till det lokala näringslivet och idrottslinjer samt locka elever från andra delar av Skåne och Sverige.

Samarbetet med näringslivet är betydande i alla typer av program, både praktiska, teoretiska och lärlingsutbildningar. Detta kan ske i kortare praktikperioder eller längre formaliserade lärlingsutbildningar.

SFI

Svenska för invandrare ska vara anpassad till individens både kunskaper i svenska och utbildningsnivå. Det ska finnas anpassade utbildningar för alla nivåer av förkunskaper. Samarbete med externa föreningar ska främjas för att knyta utbildningen till olika delar i samhället.

Eftergymnasial utbildning

Vi vill stärka och bygga ut yrkeshögskolan i Landskrona. Fokus skall vara där det kan skapas arbetstillfällen lokalt. Näringslivet skall vara med och påverka inriktning och innehåll. Då vi ligger på pendlingsavstånd till Lunds universitet, Malmö universitet och campus i Helsingborg bedömer vi att ett campus i Landskrona inte är rimligt. Dock arbetar vi gärna för att moment inom utbildningarna som kan läggas i staden.

Det fria skolvalet

Det fria skolvalet och privata skolor skall finnas kvar men vinstuttag skall begränsas.

Kommunala skolor, ekonomiska föreningar, personalkooperativ, aktiebolag med begränsat vinstuttag eller andra lämpliga driftsformer bidrar alla till att skolan utvecklas.

Man skall alltid ha en garanterad plats på sin närmaste skola men man skall alltid ha möjlighet att välja annan skola i mån av plats.

Ungdomsråd

Kommunen har ett ansvar att ta tillvara ungdomarnas engagemang och åsikter. Då vi även behöver en tillväxt inom politiken vill vi införa minst ett ungdomsråd, gärna ett i varje by och stadsdel. Detta kan ske i de rum ungdomar finns idag och bör ledas av en ungdomssamordnare.

Skolhälsovård

Tillgång till skolhälsovård är viktig. Men mycket bottnar i oro och otrygghet. En trygg skola är också en skola med en säker skolväg och med förutsägbara resultat. Men en bra skola ger också lugn och arbetsro. För att kunna uppnå detta strävar vi efter en skola för barn som är intresserade av teoretiska studier och efter en yrkesinriktad skola tillsammans med Landskronas företag för elever med “begåvningen i händerna”.

VÅRD OCH OMSORG

Hemleverans av lagad mat

Kommunala kök eller andra lokala leverantörer skall kunna leverera nylagad mat till dem som genom bistånd blivit berättigade till detta även om man bor kvar i sin bostad.

Samarbete med primärvården

Ett nära samarbete med primärvården är viktigt inom hela äldreomsorgen. Fasta läkarkontakter med områdesansvar är angeläget för personer på särskilda boenden och för hemsjukvård och hemvård också för personalens skull.

Aktivt friskvårdsarbete

Inom äldreomsorgen på särskilda boenden och i hemvården ska friskvård och träning för de äldre stimuleras. Alla har nytta av träning långt upp i åldern, även styrketräning.

Bygg seniorboende/trygghetsboende i byarna

De äldre som bestämt sig för att flytta till ett seniorboende ska kunna bo kvar i sin by när man lämnar sin villa eller annan lägenhet. Trygghetsboende är ett seniorboende med viss service, till exempel tillsyn och arrangerade aktiviteter.

Marknadsplats för digitala hjälpmedel

Inför en marknadsplats för digitala hjälpmedel, till exempel kamera för övervakning under natten, larm på medicindosetter, som möjliggör stöd och trygghet innan du är i behov av biståndsbeslut från kommunen. Vi är övertygade om att digital övervakning kommer att bli efterfrågat av enskilda och anhöriga långt innan ett verkligt vårdbehov finns. Men det är bra att veta att den digitala utrustningen är anpassad till den kommunala omsorgen och vården när behovet uppstår.

Digital utbildning

Vi ser behov av utbildning för de digitala hjälpmedlen för äldre eller de som har behov av detta. Syftet är att man ska kunna känna sig trygg i dess funktioner.

Främja olika typer av huvudmän

En bredd i olika typer av huvudmannaskap är viktigt för att allas behov och engagemang ska tas tillvara, det är både kommunal regi, privat, ekonomiska föreningar och kooperativ. Centerpartiet vill främja en så god bredd som möjligt och framför allt de driftsformer som inte finns idag.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.