El och energi


Det är dags att sänka elpriserna! Skåne straffas idag av systemet med elområden, extra avgifter liksom av bristen på lokal produktion av el. Vi behöver både kortsiktiga åtgärder för att hushåll och företag ska klara vintern liksom långsiktiga planer för en trygg elförsörjning.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

De höga elpriserna i södra Sverige kostar jobb och hotar livsmedelsförsörjningen. Det är helt oacceptabelt och nu krävs snabb handling. Det krävs omedelbara krissamtal. Varje dags väntan innebär förlorade jobb, höjda priser och ökad inflation. Centerpartiet föreslår en rad både kortsiktiga men också långsiktiga åtgärder på nationellt plan liksom lokalt.

Sverige ska,

 • Arbeta för en en ny, nationell överenskommelse för långsiktiga investeringar i energiproduktion
 • Fördubbla svensk elproduktion från alla fossilfria energikällor
 • Pressa Svenska Kraftnät att bygga ut överföringskapaciteten
 • Ta bort elområdena eller kompensera södra Sveriges konsumenter och företag
 • Sänka elnätsavgifterna med minst 30 procent
 • Sänka elpriset genom mothandel där kraftproduktion upphandlas för att pressa priserna
 • Kortare ner tillståndstiden för energiutbyggnad genom parallella tillståndsprocesser hos myndigheterna
 • Genomföra energieffektiviseringar med ”grönt avdrag” som sparar 50 procent av kostnaden
 • Se till att skatteintäkter från energiproduktion också tillfaller den kommun som den produceras i, och att närboende får bättre möjlighet till kompensation
 • Slopa energiskatten för den solel som privatpersoner producerar till sig själv
 • Bredda det gröna avdraget till att gälla solvärme och andelar i mindre solcellsparker.
 • Ge andelsägare i solcellsanläggningar samma villkor som villaägare.

Malmö ska,

 • Verka för att utbyggnaden av vindkraft i Öresund ska genomföras så snabbt som möjligt
 • Snabba på utbyggnaden av solceller på alla kommunala byggnader
 • Upplåta obebyggda tomter till energiproduktion i väntan på exploatering.

Region Skåne ska,

 • Arbeta för en regional överenskommelse för ökad energiproduktion i samtliga skånska kommuner
 • Satsa mer på forskning kring effektiv, småskalig vattenkraft
 • Införa ett regionalt investeringsstöd för privatpersoner avseende solcellsanläggningar på privatbostäder.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.