Ge förtur i bostadskön till personer som bor på skyddat boende

Vy över centrala Malmö Foto: News Öresund/Thea Wiborg

Foto: News Öresund/Thea Wiborg

Våld i nära relationer kan drabba alla, oavsett bakgrund, kön, sexualitet eller livsåskådning. Våldet drabbar personer i alla delar av samhället.

Enligt Brottsförebyggande rådet bor 150 000 barn i Sverige tillsammans med en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern.

I den nationella trygghetsundersökningen för år 2016 uppger 18 procent av de som utsattes för misshandel att gärningspersonen var en närstående. År 2017 anmäldes 12 000 misshandelsbrott i Sverige där förövaren hade en nära relation med offret. Kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Den som utsätter är i majoriteten av fallen en man.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att förebygga våld i nära relationer och ge stöd till dem som drabbats så att fler kan komma vidare till ett liv i frihet. En person som utsätts för våld i nära relationer kan snabbt behöva hjälp med skyddat boende. En del behöver också få tillgång till ett nytt boende för att sedan kunna påbörja ett nytt liv i frihet.

I kommunfullmäktiges budget för 2019 ges Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten att flytta på den som slår och kränker istället för den som utsätts för våld. I vissa fall är det dock inte möjligt att flytta på förövaren, det kan tillexempel vara så att förövaren äger hela bostaden, i andra fall kan det innebära en säkerhetsrisk att återgå till den tidigare bostaden.

Många bor allt längre tid på skyddade boenden. Bostadsbristen gör det svårt för den utsatta att hitta en lägenhet och komma vidare till ett nytt liv i frihet.

Mot bakgrund av det föreslår vi kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder

att uppdra åt de kommunalt ägda bostadsbolagen att ge förtur i lägenhetskön till våldsutsatta som befinner sig på skyddat boende och inte kan återgå till sitt hem på grund av våldet.

Malmö 2018-03-07

Niels Paarup-Petersen (C)

Charlotte Bossen (C)