Kulturhamn och husbåtsetablering i Malmö

WMU och Malmö Live Foto: News Öresund/Johan Wessman

Foto: News Öresund/Johan Wessman

Malmö är en kust-, hamn- och sjöfartsstad. Men sjöfart och traditionell hamnverksamhet har förändrats påtagligt. Varvsepoken är över, det bedrivs inte längre sjöbefälsutbildning i Malmö eller båttrafik till Själland, och egentlig hamnverksamhet med passagerar- och godstrafik har flyttat ut från de mer centrala hamndelarna.

Därför finns flera hamnbassänger och kajer som idag inte används för sitt ursprungliga ändamål. De skulle kunna användas mer aktivt i en stad som vill ta tillvara sitt fördelaktiga läge vid havet. Med mer liv, rörelse och aktiviteter i hamnbassänger och längs kajer ökar stadslivets attraktivitet för såväl malmöbor som besökare.

Centerpartiet ser flera möjligheter till ett bättre utnyttjande av hamnområden. I den inre hamnen där förr Köpenhamnsbåtarna hade sin tilläggsplats vid Skeppsbron och där det lastades och lossades handelsfartyg på Hjälmarekajen finns nu endast mycket begränsad aktivitet. Den inre hamnen skulle kunna utvecklas till en levande ”kulturhamn” med t ex en ”teaterbåt”, en ”jazzbåt”, en ”flytande sommarscen”, en ”caféflotte”, ett ”museifartyg”, en ”galleribåt”, mm.

Det finns också möjligheter att i flera hamnområden placera husbåtar vid kajer eller delar av kajer i bassänger som inte längre används för sjöfartsändamål. Husbåtsboende är attraktivt och saknas i stort sett i Malmö. Det finns stort intresse för denna boendeform, som etablerats på flera håll i landet, och kajer med husbåtar blir uppskattade promenadstråk. Moderna husbåtar kan utformas på olika sätt alltifrån mer båtliknande konstruktioner till s k aquavillor som kan beskrivas som småhus på ett flytande betongfundament.

Staden har sedan tidigare gjort en husbåtsutredning, som visar på att möjliga platser finns. Sedan dess har stadens arbete stannat av. Befintlig husbåtsutredning behöver uppdateras. Stadsbyggnadsnämnden bör börja detaljplanera för husbåtar, till exempel nya planer i Nyhamnen och vid varvsbassängen, men även i befintliga miljöer, till exempel i delar av kanalen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt berörda nämnder att i enlighet med motionens intentioner i samverkan med berörda nämnder utarbeta ett förslag till ett program för kulturhamn samt fler husbåtsetableringar i Malmö.

Malmö 2021-01-18

Charlotte Bossen (C)

Kay Wictorin (C)