Inrätta en företagsinkubator med fokus på kvinnligt företagande

I Centerpartiet är vi övertygade om att Malmö behöver bli Sveriges bästa stad att skapa företag i. Det är så vi skapar fler jobb, mer innovation och fler möjligheter i Malmö. I Sverige är arbetsmarknaden både ojämnt fördelad och orättvis. Anställda i kvinno-dominerade branscher har lägre löner och sämre möjligheter till karriär.

Centerpartiet vill stärka kvinnors möjligheter att starta och driva företag. På så sätt kan fler kvinnor ha möjlighet att ta höga positioner i näringslivet. När ledningsgrupper och styrelser blir mer jämställda förändras maktstrukturerna i näringslivet även utanför styrelser. Idag är arbetslösheten i Malmö högst i hela Sverige. Fler kvinnor än män står utanför arbetsmarknaden och fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna. Ofta hamnar dessa kvinnor i en ekonomisk beroendeposition gentemot sin partner. Det måste vi göra något åt. Med ett starkt näringsliv kan vi bryta utanförskapet och säkra att fler får möjligheten att tjäna sin egen lön.

Centerpartiet anser att Malmö stad behöver ge kvinnor mer ekonomisk makt genom att öppna dörrar för mer företagande. Ett sätt att stödja företagande är att skapa mötesplatser där företagare kan inspireras av varandra, bygga nätverk och även stötta varandra. I Malmö finns flera koncept som stimulerar och utvecklar människors företagande, men trots ett gediget och målmedvetet arbete är kvinnor fortfarande underrepresenterade i dessa inkubatorer.

Centerpartiet anser att staden behöver göra mer för att stödja och uppmuntra kvinnor att driva företag. Vi anser även att fler åtgärder bör utredas för att stärka möjligheterna till företagande i
underreprepresenterade grupper i stort.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt berörda nämnder att utreda och komma med förslag på en etablering av en enskild och ny företagsinkubator med särskilt fokus på kvinnors företagande.

att uppdra åt berörda nämnder att utreda och komma med förslag på vilka övriga åtgärder som kan vidtas för att stimulera och stötta företagande i underrepresenterade grupper som kvinnor, ungdomar och utlandsfödda.

Malmö 2021-01-28

Charlotte Bossen (C)