Säkerställ miljöarbetet med hjälp av en expert- och forskarpanel

Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt miljöprogram för Malmö stad. Programmet ska genomföras under ett flertal år fram till 2030. Med tanke på miljö- och klimatutvecklingen är det angeläget att genomförandearbetet verkligen ger önskat resultat och att målen uppnås. Malmö har ambitiösa mål för miljöarbetet, men arbetet med det tidigare miljöprogrammet gav tyvärr inte önskat resultat då endast några få mål kunde uppnås.

Remissbehandlingen av nuvarande miljöprogram visade på en osäkerhet och otydlighet vad gäller genomförandet av miljöprogrammet. Genomförandet måste så långt möjligt säkerställas. Miljö- och klimatutvecklingen är så allvarlig att det inte får bli ett lika otillfredsställande resultat för det nya programmet som för det gamla där endast några få av målen kunde uppnås. Då programgenomförandet ska pågå under hela det här årtiondet behövs en fortlöpande uppföljning dels av hur arbetet bedrivs utifrån uppsatta mål, dels om det arbete som bedrivs är i fas med miljö- och klimatutvecklingen under programperioden.

En oberoende extern expert- och forskarpanel som följer och lämnar synpunkter på arbetet med programmet kan bidra till bättre förutsättningar för måluppfyllelse och ett ändamålsenligt programarbete.

Kommunfullmäktige föreslås besluta

att uppdra åt kommunstyrelsen att på lämpligt sätt koppla en oberoende extern expert- och forskarpanel till genomförandet av stadens miljöprogram.

Malmö 2021-07-05

Kay Wictorin (C)

Anton Sauer (C)