Vår politik

I Essunga kommun vill Centerpartiet fortsätta vara partiet med visioner och framtidstro. Vi vill se en levande kommun, där alla delar av kommunen lever! Vi vill se en kommun som människor vill flytta till och leva i. En kommun där vi har skola och äldreomsorg i världsklass. En kommun där det finns rikt utbud av fritidsaktiviteter oavsett ålder.

För att vi skall kunna ha en levande kommun krävs det att det finns arbeten i kommunen, men även bra möjligheter att pendla till och från arbete på annan ort. Detta kommer ställa stora krav på att förbättra våra vägar och förbättra kollektivtrafiken i vår kommun.

Äldre

Alla ska kunna få en trygg ålderdom med hög livskvalitet och värdighet. Det är grundläggande med bra vård och ett gott bemötande oavsett vilken boendeform man väljer att bo i.

Ungdomar

Centerpartiet vill skapa ett ungdomens hus i Nossebro, där kultur och fritid kan utvecklas. Tillgång till lokaler finns i fritidsgården och vi ser att detta kan utvecklas tillsammans med kulturskola, skola och föreningar.

Ett första steg är att se över öppetiderna för fritidsgården. Under mandatperioden har öppetiderna ändrats så att fritidsgården är öppen fredagskvällar, vilket har fallit ut bra. Centerpartiet vill fortsätta utveckla denna mötesplats för våra ungdomar och även ha öppet lördagskvällar.

Familj

Essunga kommun skall vara en bra plats att rota sig i med sin familj. Detta tror vi att vi kan leva upp till genom bra skolor och förskolor i hela kommunen och ett rikt föreningsliv.

Vi tror att det är viktigt att kommunen kan ge ett bra stöd till dig som är förälder. En väl fungerande familjecentral var ett första steg. Vi tror att vi behöver skapa mötesplatser för föräldrar, där man kan få råd, stöd och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Mat

Mat är en del av livskvalitén och för Centerpartiet är det viktigt att maten som serveras i våra skolor och i äldreomsorgen skall vara god och hålla hög kvalité.

I Essunga kommun produceras mycket livsmedel och för Centerpartiet så är det självklart råvarorna till kommunens storkök skall vara producerade med högt djurskydd, höga miljökrav och i största möjliga utsträckning lokalproducerade.

Skola

Skolan ska ge våra barn lärande för livet. Vi vill att förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola ska genomsyras av en stark tro på att alla elever både kan och vill utvecklas. Centerpartiet vill se tidiga insatser redan i de lägre åldrarna så att alla elever får förutsättningar att lära sig läsa, skiva och räkna.

Centerpartiet vill att det skall finnas bra skolor och förskolor i hela kommunen. Därför tycker vi att det är viktigt att renoveringarna av Jonslunds skola och förskola kommer igång så fort som möjligt.

Vägar och kollektivtrafik

För att kommunen skall kunna utvecklas krävs det bra vägar, så att människor lätt kan pendla till och från jobb. En prioriterad vägsträcka att bygga om är vägen mellan Nossebro och E20 via Fåglum. Det måste gå lätt att ta sig ut till E20 och Göteborg.

Att bygga ut E20 till 2+2 väg är både viktigt för utveckling av regionen men även en säkerhetsfråga, då vägsträckan inom vår kommun räknas som en av Sveriges farligaste vägar. En utbyggnad av vägen gör att det blir lättare att pendla och gör det lättare för företag och människor att etablera och bosätta sig i Essunga kommun.

Det skall lätt gå att pendla till skola och jobb. Detta ställer stora krav på en fungerande kollektivtrafik. Det gäller att kommunen hela tiden jobbar för att Västtrafik utvecklar och inte drar ned på kollektivtrafiken i kommunen.

Kultur och fritid

Bra kultur och fritidsaktiviteter är en grundpelare i en levande kommun. Centerpartiet vill se en kommun där det finns bra fritidsaktiviteter i hela kommunen. Det ställer stora krav på kommunen att stödja föreningarna runt om i kommunen så att de kan utvecklas.

I en levande kommun så är det viktigt med ett rikt kulturliv. Vi har idag många föreningar som skapar mycket spännande kulturinslag och vi har även ett mycket väl fungerande bibliotek, där mycket kultur utgår ifrån. Centerpartiet vill främja ungdomskulturen i kommunen.

Bostäder

För att kommunen skall kunna utvecklas krävs det att det finns bostäder så att människor kan flytta hit. Det behöver byggas olika typer av bostäder, villor, radhus, hyresrätter och bostadsrätter. Centerpartiet ser helst att det är privata aktörer som bygger bostäder, men om inte detta sker i tillräckligt hög takt så måste kommunen genom något av sina bostadsbolag se till att byggnation påbörjas.

Att det finns bra attraktiva bostäder är ett måste om vi vill att kommunen skall utvecklas och frodas!

Företagande

I Essunga kommun har vi väldigt många ensamföretagare och små företag. Kommunen måste hela tiden utveckla hur vi ska kunna stödja dessa företagare att utveckla sina företag.

Kommunen behöver hjälpa till med kompetensförsörjning. Detta genom vår vuxenutbildning och även ett tidigt nära samarbete med skolan.

Lagkraven ökar ständigt för våra företagare. Här behöver kommunen vara stöttande och vid större lagförändringar.

Levande landsbygd

Det skall gå att leva och bo i hela vår kommun. Utemiljön är viktig för att tryggheten och livskvalitén och att kommunen ska kunna utvecklas. Centerpartiet vill att vi ska ha en plan för hur det ska se ut i våra samhällen och hur vi ska utveckla dem.

I Centrala Nossebro har vi stora ytor för att kunna använda till marknader och andra event. Centerpartiet vill att vi tar fram en plan för dessa ytor om hur de skall användas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.