Vår politik för Mariestad

Med vår politik för hela Mariestads kommun vill vi att:

Mariestad ska vara en långsiktigt och miljömässigt hållbar kommun där invånarna i alla åldrar ska känna stolthet, trygghet och kunna ha ett gott liv. Fokus ligger på omsorg, utbildning, företagande och samhällsservice. Frågor om kultur, miljö och landsbygdens förutsättningar genomsyrar alla politiska områden. Kommunen ses som en helhet där alla delar ska ha rimliga förutsättningar för boende och samhällsservice. Varje människa får vara unik, med förmåga att skapa och ta ansvar – för sig själv och andra. Lägg din röst på Centerpartiet den 9 september!

VÅR VÄG FÖR HELA MARIESTAD – FRAMÅT!

SKOLA & UTBILDNING FÖR ELEVENS OCH PERSONALENS BÄSTA. Vårt mål är att varje elev lämnar grundskolan med fullständiga betyg. Vi vill skapa trygghet för både elever och personal, underlätta i det dagliga arbetet och lösa vikariefrågan på ett tryggt sätt genom att överanställa personal. Vi vill stärka Vadsbogymnasiets ställning genom att utveckla ett programutbud i nära samarbete med näringslivet. Vi vill stärka vuxenutbildningarna i Mariestad och utveckla samarbetet med Högskoleplattformen/ Dacapo. Mariestads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som behåller sin personal och som har lätt att rekrytera.

FÖREBYGGA SKOLAVHOPP. En bra och trygg uppväxtmiljö är en viktig grund för att må bra längre fram i livet. Såväl barns och ungas som vuxnas psykiska hälsa har också koppling till möjligheten att få känna sig behövd och delaktig i ett sammanhang. Vi vill fortsätta att utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst genom att förstärka den organisation vi byggt upp samt genom att anställa fler som arbetar direkt mot ungdomar och unga vuxna i Mariestad. Arbete med drogförebyggande åtgärder måste prioriteras.

FÖRSKOLA & OMSORG MED RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR. Förskola och hemvård behöver själva kunna planera sin verksamhet och ges möjlighet att rekrytera personal för att kunna upprätthålla hög service och professionellt utförande. Vi vill därför ge verksamheterna möjlighet att påverka de ekonomiska resurser de har, bättre arbetsmiljö samt möjlighet att prova intraprenad.

TRYGGHET, NÄRHET OCH TILLGÄNGLIGHET. Det är viktigt att känna sig trygg oavsett var man bor. Vi vill därför att vägar, telefoni, kollektivtrafik och internet fungerar väl i hela Mariestads kommun. Alla ska ges tillgång till kommunal service oavsett vart man bor i kommunen. Vi vill arbeta mot att certifieras som ”En trygg och säker kommun”. Infrastrukturen och kommunikationerna måste utvecklas och möjligheterna att pendla till arbete och studier måste förbättras. Bland annat Kinnekullebanan behöver utvecklas och vara ett pålitligt sätt att resa med.

ETT GOTT SENIORLIV. Som senior ska man själv kunna påverka innehållet i den hjälp och det stöd man har behov av. Vi vill fortsätta jobba för att få in flera aktörer inom omsorgen. Vi tycker att det är viktigt att kommunens samtliga äldreboenden rustas för tillgång till internet.

STÄRKT NÄRINGSLIV. Företagande är grunden för ett välmående samhälle. Därför vill vi skapa bättre villkor för alla företag, men särskilt för små företag. Det är i små och växande företag som de flesta nya jobb skapas.

ATTRAKTIV PÅ ARBETSMARKNAD. För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden kan man börja göra karriär, lära sig språket och bygga sin framtid. Vi vill fortsätta utveckla Maria Nova i Mariestad. Praktikplatser behöver skapas för de som står långt ifrån arbetsmarknaden, så att även de får uppleva värdet av att känna sig behövd, att utvecklas och ta del av den sociala gemenskap det ger att höra till en arbetsplats.

GRÖNT ÄR SKÖNT. Jord, skog och vatten är alla viktiga förutsättningar för livet och en hållbar utveckling. Kommunens natur innehåller en fantastisk blandning av djur och växter, land och sjö. Vi vill satsa på att bygga ut vandringsleder och cykelvägar i kommunen. Vi vill ge förutsättningar att stärka de gröna näringarna och besöksnäringarna i kommunen. Vi vill öka andelen närproducerade livsmedel i kommunens kök. Vår kommun ingår i ett biosfärsområde och vi vill se tydligt miljöperspektiv i kommunens alla verksamheter för en hållbar utveckling.

RIKT KULTURUTBUD. Mariestad behöver ett levande kulturliv där kulturutbudet är brett och tillgänglig för alla. Det gör att samhället kan bli mer öppet och tolerant. Oavsett var i kommunen du bor ska kommunens verksamhet ge förutsättningar för ett rikt kulturliv. Kommunen ska ha en kulturskola för barn och unga som en kulturarena och mötesplats för alla. Bygdegårdarna i kransorterna är en viktig förutsättning för att hela kommunen ska leva.

TURIST, JAVISST. Med kommunens vackra läge, ett brett kulturutbud, fantastiska cykel- och vandringsleder samt all vacker konst som finns utbredd i kommunen har vi förutsättningarna att fördubbla antalet turister och besökare. Detta gör vi genom samverkan mellan grannkommuner, näringsidkare och föreningar. Vi tror att kultur- och turismfrågorna är en viktig del för att föra hela Mariestad framåt, vi vill därför införa en kultur-, turism- och fritidsnämnd under nästa mandatperiod.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.