Vår politik

Gamla Ekudden, Mariestad Fotograf: Anita Kjellqvist

Centerpartiet är ett grönt parti med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft.
Vi vill att hela kommunen ska leva. Både landsbygden, kransorter och små-
staden ska prioriteras och utvecklas. Invånarna ska känna sig informerade och delaktiga i kommunens beslut. Vi kallar det för närodlad politik.

BARNOMSORG
När ett barn vistas inom barnomsorgen ska barnet kunna lita på att det finns vuxna som ser och som bryr sig om. En av utmaningarna i dagsläget är barngruppernas storlek.
Vi vill verka för mindre barngrupper, satsa på högre andel utbildad personal och möjliggöra för personalen att vidareutbilda sig. Vi tycker nämligen att det är dags att fokusera på kvaliteten inom barnomsorgen i hela kommunen. För barnens bästa!

GRUNDSKOLA, GYMNASIUM OCH HÖGRE UTBILDNING
Varje elev ska erbjudas hjälp och stöd för att utvecklas och lära sig, i en trygg skolmiljö där fokus ska ligga på kvalitet. Vi menar att varje elev ska ha möjlighet att gå ur grundskolan med godkända betyg.

Idag står många branscher utan arbetskraft. Vi vill värna om och utveckla utbudet på Vadsbogymnasiet, Vuxenskolan och Dacapo för att möta näringslivets behov.

Högre utbildning gör nytta för samhälle och människor. Just därför tycker vi att det ska finnas tillgång till högre utbildning av god kvalitet i Mariestads kommun.

KULTUR OCH FRITID
Ett rikt kultur- och friluftsliv som är generationsöverskridande och tillgängligt för alla, ska vara ledord.

Vi vill se bygdegårdar och andra samlingslokaler som kulturcentrum i kommunen.

Vi vill fortsätta utveckla området kring hamnen och Karlsholme, så området blir attraktivt
för alla åldrar.

Vi ser positivt på fortsatt utveckling av Kulturskolan och Elvärket.

VÅRD OCH OMSORG
Oavsett var i kommunen du bor ska du ha tillgång till god vård och omsorg där kvalitet och omtanke om vårdtagarna prioriteras. Vi värnar om personalen som arbetar inom vård och omsorg. Resurser och bemanning måste prioriteras så att personalen räcker till, trivs och utvecklas. Det är då de kan ge god vård och omsorg.

GRÖNA STRÅK
Vi är alla en del av biosfärområdet. Vi strävar efter att Mariestads kommun ska vara föregångare i miljö- och klimatarbete samt energifrågor.

Vi vill satsa på stadsmiljö enligt principen 3-30-300. I stadsmiljö ska du se 3 träd från din bostad/arbetsplats, stadsytan ska täckas av 30 % trädkronor och du ska ha max 300 meter till natur.

Vi ser ett behov av ökad satsning på el genom en utbyggnad av energikällor.

Vi vill dessutom investera i fler laddstolpar i kommunen.

VI VÄRNAR OM KRANSORTERNA
Mariestads kommun är en landsbygdskommun med sex kransorter där hälften av kommunens invånare bor. Vi vill satsa på service i kransorterna som till exempel tillgång till fritidsgårds- och kulturskoleverksamhet samt tillgång till distriktssköterska.

Vi vill förbättra och utveckla kollektivtrafiken, så att den på sikt blir förstahandsalternativ för arbetsresor men också för att barn och vuxna ska att kunna ta del av utbildning, idrott, föreningsliv och kulturliv.

Vi vill att cykelbanorna ska bli utbyggda både på landsbygden, kransorter och småstad.

LEVANDE LANDSBYGD
Landsbygden är själen i vårt parti. I Mariestads kommun ska alla kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var man bor.

Vi tycker att entreprenörer ska kunna vara verksamma i hela kommunen.

Vi vill utveckla IT, bredband och kommunikationsmöjligheter i hela kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.