Förtroendevalda

Bild

Förtroendevalda politiker från Centerpartiet i Mariestad har flera viktiga ledamotsuppdrag i nämnder och styrelser. I vissa frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten, andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där. Vissa politiker ingår även i ledningsgrupper och råd, andra är kommunens representanter i organisationer och föreningar. Här nedan kan de se vilka politiker som har fått förtroendeuppdrag under nuvarande mandatperioden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Mariestads kommuns högst beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Kommunfullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Kommunfullmäktige väljer även vilka som ska ha uppdrag i kommunens olika nämnder och styrelser.

Centerpartiet har tre förtroendevalda ledamöter och två ersättare i kommunfullmäktige under mandatperioden 2023-2026:
Ordinarie ledamöter: Anders Karlsson, Jan Wahn och Therése Boman Nordlie
Ersättare: Torbjörn Forsell och Amanda Henrysson

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten

Centerpartiet har en förtroendevald ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen under mandatperioden 2023-2026:
Ordinarie ledamot: Anders Karlsson
Ersättare: Emil Gullbrantz

Socialnämnd

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Centerpartiet har en ersättare i socialnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Therese Boman Nordlie

Äldreomsorgsnämnd

Information om denna nyinrättade nämnd kommer inom kort.

Centerpartiet har en ersättare i äldreomsorgsnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Leif Andersson

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kost.

Centerpartiet har en ordinarie ledamot och en ersättare i utbildningsnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ordinarie ledamot: Gunilla Nilsson
Ersättare: Sandra Gustafsson

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, där Mariestads kommun är huvudman. Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och geodataverksamhet.

Centerpartiet har en ersättare i tekniska nämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Jan Wahn

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner, där Mariestads kommun är huvudman. I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor.
Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Centerpartiet har en ersättare i miljö- och byggnadsnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Maria Jansson

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har i uppgift att ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Centerpartiet har en ersättare i överförmyndarnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Amanda Henrysson

Valnämnd

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen, kommunallagen, lag om val till Europaparlamentet samt medverka i kyrkliga val i den utsträckning som detta åligger kommunen. Nämndens uppdrag är att följa den lokala valdistriktsindelningen och att vid behov ta initiativ till förändringar i indelningen. Vidare ingår det i nämndens uppdrag att svara för den lokala organisationen vid allmänna val och folkomröstningar.

Centerpartiet har en ordinarie ledamot i valnämnden under mandatperioden 2023-2026:
Ordinarie ledamot: Jan Wahn

Avtalsnämnd

Avtalsnämnden är en gemensam nämnd för Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner, där Mariestads kommun är huvudman. Avtalsnämnden har till uppgift att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktige-församling.

Centerpartiet har inga ledamöter i avtalsnämnden under mandatperioden 2023-2026.

Mariehus AB

Mariehus AB är det kommunägda bostadsföretaget i Mariestad, som erbjuder det mesta från det traditionella boendet i större hyreshus till mindre flerfamiljshus, radhus och parhus med egen trädgård.

Centerpartiet har en ersättare i styrelsen för Mariehus AB under mandatperioden 2023-2026:
Ersättare: Utses den 12/12 2022

Vänerenergi AB

Vänerenergi AB är ett lokalt energibolag som ägs av Mariestads och Törebodas kommuner vilket i praktiken innebär att du som kommuninvånare också är delägare. Vänerenergi AB bedriver verksamhet inom elnät, stadsnät, fjärrvärme och telefoni. I det helägda dotterbolag VänerEl AB erbjuder de elhandel.

Centerpartiet har en ersättare i styrelsen för Vänerenergi AB under mandatperioden 2023-2026:.
Ersättare: Utses den 12/12 2022

Kultur- och fritidsberedning

Kultur- och fritidsberedningen är ett beredningsorgan under kommunstyrelsen. De bereder kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen.

Centerpartiet har en ersättare i kultur- och fritidsberedningen.
Ersättare:

Kommunfullmäktiges valberedning

För mandatperioden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026 har Centerpartiet en ordinarie ledamot och en ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning:

Ordinarie ledamot: Jan Wahn
Ersättare: Therese Boman Nordlie

Kommunrevisorer

För mandatperioden 15 oktober 2022 till 14 oktober 2026 har Centerpartiet en ledamot.

Ledamot: Ann-Christine GustavssonBli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.