Vår politik

Bild


Nytt ledarskap för Skara framåt

 

Det behövs ett nytt ledarskap både på riksplanet men också i Skara kommun. Vi behöver ett ledarskap som tar ansvar för helheten och är öppet för att i dialog hitta de bästa lösningarna för kommunen, regionen och landet.

Centerpartiet i Skara planerar inte för några nya större satsningar, utan kommer att fokusera på att den service och verksamhet våra kommuninvånare behöver fungerar så bra som möjligt. I det ekonomiska läge som både vi och andra kommuner står inför behövs ett ledarskap som tar ansvar för ekonomin.

Värderingar - Det behövs både humanism och "ordning och reda"

Valet i Sverige hösten 2018 handlar inte bara om vilka politiska ställningstaganden som ska vara styrande framöver, det handlar om vilka värderingar som ska styra Sverige och Skara. Det blir ett vägval mellan att gå framåt med ett liberalt alternativ för humanism, samarbete och ansvarstagande, eller en nationalistisk återvändsgränd som bygger på slutenhet, misstro och kollektiv skuldbeläggning. En röst på Centerpartiet är en röst för att byta ut den nuvarande politiska ledningen i kommunen. Det är också en röst för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Skara ska styras. Du som röstar har möjlighet att ge Sverige och Skara ett nytt ledarskap i september.

Varje samhälle behöver ha en öppenhet mot omvärlden. Nyinflyttade människor och nya tekniska lösningar förändrar vår vardag hela tiden. Det vet vi, nu gäller det att ta tillvara mervärden som kommer utifrån, annars är risken att vårt samhälle stagnerar, halkar efter, får brottas med arbetslöshet och oro. Samhällen behöver en filosofi som välkomnar det nya. Centerpartiet i Skara vill bygga politiken på en sådan välkomnande attityd. Det ger tillväxt och nya jobb. Tillväxt och jobb ger skatteintäkter som skapar trygghet och ger resurser till att utveckla kommunen.

Ditt jobb och ditt företag bygger välfärden. Många företag har svårt att hitta ny personal med rätt kompetens. Kommunen har en viktig roll att spela genom att kartlägga behoven på arbetsmarknaden och tillsammans med andra kommuner och aktörer tillhandahålla utbildningsmöjligheter som svarar upp mot de behoven. Kommunen ska också själv vara en bra och attraktiv arbetsgivare, vilket bidrar till att locka hit och behålla kompetens i vår arbetsmarknadsregion.

En röst på Centerpartiet är en röst för:

  • Ett nytt ledarskap för Skara
  • Att kärnverksamhet som exempelvis skola och omsorg prioriteras
  • Att ta ansvar för att föra en politik som gör Skara kommun till en ännu bättre plats att leva i.
  • Dialog med invånare för att få fram bra förslag
  • Närodlad politik - där du får bestämma och välja mer själv

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.