Prioriteringar för Skaras bästa

Bild

En sammanfattning av några av de viktigaste frågorna för Skara

Centerpartiets starkt grundade värderingar bygger på alla människor lika värde, och att alla ska få möjlighet att göra sina egna livsval. Vår färdriktning vägleds av en stark reformagenda för att utveckla hela Sverige. Vi har erfarenheten och förmågan att omsätta våra idéer och förslag så att de leder till påtagliga resultat.

Skara är och ska vara en bra plats att leva och bo på. Därför behöver politiken i Skara ha et bra samtalsklimat, där vi tillsammans försöker hitta bra lösningar som är bra för skaraborna.

Skara kommun, har trots de senaste årens utmaningar, en stabil grund. Vi behöver satsa varenda krona på rätt saker som utvecklar Skara på ett tryggt sätt inför framtiden där vi samtidigt tar vara på det som finns och utvecklar detsamma.

Centerpartiet har alltid tagit ansvar för kommunens utveckling. Ambitionen efter höstens val är givetvis att ingå i kommunens ledning, där vi kan se möjligheter att genomföra vår politik på bästa sätt.

Viktiga frågor för Skaras bästa

 1. Ökad satsning på skolan med fokus på mindre barngrupper och tidiga insatser. Målet är att alla ska kunna gå igenom grund- och gymnasieskolan med godkänt resultat.
 2. Under mandatperioden har bygget av det nya särskilda boendet, Teglagården, påbörjats. Inflyttning kan väntas ske under hösten 2023. Nästa steg i moderniseringen av äldrevården är ett nybyggt särskilt boende i Axvalls centrum. Vi föreslår att Vallehemmet på sikt ersätts med ett nybyggt boende i anslutning till Husaren i Axvall.
 3. Vi vill möjliggöra ökad byggnation i hela kommunen samtidigt som åkermarken skyddas.
 4. Under den här mandatperioden har det beslutats om stora satsningar både på Vilanområdet och vid Petersburg. Satsningarna bygger till viss del på extern finansiering. Det är viktigt att dessa satsningar fullföljs och genomförs i enlighet med besluten Framåt så måste även anläggningar i de mindre tätorterna, både kommunala och föreningsdrivna, få utökat stöd för en utveckling i hela kommunen. Utöver satsningarna på de stora fritidsområdena Vilan och Petersburg ska även idrottsanläggningarna i övriga orter utvecklas.
 5. Kommunen måste fortsätta arbetet för att så snart som möjligt nå målet om klimatneutral verksamhet. Under mandatperioden har solceller installerats på en rad kommunala tak, fler bilar körs på el och biobränslen. Detta arbete behöver fortsätta och utvecklas, fler tak och andra ytor kan få solceller, fler fordon ska köras på el eller andra fossilfria drivmedel, genom att bygga ut fjärrvärmen kan kapacitet frigöras i elnätet.
 6. De livsmedel som kommunen serverar i skolor och inom äldrevården är till stor del inhemskt producerat. Det är viktigt, både för en livsmedelsproduktion i hela landet och för att säkerställa en långsiktig livsmedelsproduktion i hela landet.
 7. Ett ökat stöd till studieförbunden och övrigt föreningsliv.
 8. Vi behöver vara en blåslampa på Trafikverket så att det statliga vägnätet håller en god standard, själva se till att upprätthålla en god standard på kommunens gator och cykelvägar, samt se till att bidragen till enskilda vägar ökar, så att det finmaskiga vägnätet kan utvecklas och förbättras.
 9. Det behöver bli tryggare och säkrare att cykla. Det gäller säkrare cykelväg till skola och buss, bättre och säkrare för den som cyklar till jobbet och även för den som cyklar på fritiden. Vi vill bland annat få till bättre cykelväg från Norra Vånga till Ardala, en smal väg med mycket tung trafik.
 10. Kommunen ska ha en service till företag och medborgare i toppklass. Företagsklimatet ska bli ännu bättre med god tillgänglighet, korta handläggningstider, låga avgifter och en positiv syn på utveckling.
 11. En satsning/samordning av kulturföretag/kulturinstitutioner/kulturföreningar ska göras i och runt Kulturparken i Skara.
 12. Fler våtmarker och dammar ska anläggas där det är lämpligt.


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.