Efterlyses - statliga satsningar i infrastruktur

Mot bakgrund av de långsiktiga problem och utmaningar som väntar Sverige, Skaraborg och inte minst kommunerna Lidköping och Götene har den aktuella budgetdebatten hamnat alldeles snett. Den handlar alltför mycket om kortsiktiga ekonomiska mål. Debatten bör enligt vår mening i stället handla om att med en grundlig problemanalys som bas diskutera vilka investeringar i infrastruktur, som är nödvändiga för att avlägsna flaskhalsar i transportnätet, eliminera långsiktiga risker, trygga vår miljö samt skapa tillväxt och därmed nya jobb. Benägenheten att inom den offentliga sektorn se investeringar som kostnader leder helt fel och löser absolut inga framtidsproblem. Investeringar skall i stället bedömas utifrån vilka framtida fördelar de kan ge för miljö, tillväxt och nya jobb. Kostnaderna ska sedan fördelas över hela den långa tid, som investeringarna genererar samhällsnytta, dvs bygger ett robust Sverige och samtidigt skapar tillväxt.

Genom Skaraborg går fyra viktiga trafikstråk för person och godstransporter: Västra stambanan, E20, Kinnekullebanan och Göta älv/Trollhätte kanal. Samtliga fyra är viktiga för näringslivets utveckling, för arbetspendling och turism. Kommunerna Lidköping och Götene berörs i första hand av de tre sistnämnda. Särskilt viktiga ur miljösynpunkt är Kinnekullebanan och sjöleden till Göteborg.

Att vi skulle stillatigande titta på när Kinnekullebanan avlövas sina möjligheter att fortsätta utvecklas är inte ett alternativ. För Centerpartiets del är vi beredda att vidta de åtgärder som krävs för att fortsätta utveckla länsjärnvägarna. Det mindre järnvägsnätet är så viktigt för miljö och arbetstillfällen att det inte får slarvas bort i trafikverkets byråkrati. Centerpartiet i Lidköping lovade redan i valet 2014 att arbeta för att kommunen medfinansierar en upprustning och elektrifiering av Kinnekullebanan men då krävs insatser från trafikverket och att staten tar sitt ansvar även för länsjärnvägarna.

Den omvärldsfaktor som nu och långt in i framtiden i första hand bör styra investeringarna i infrastruktur är klimathot och miljö. År 2001 inträffade en allvarlig översvämning i Vänern och risken för nya översvämningar ökar i takt med ofrånkomliga temperaturhöjningar i framtiden. Följderna för bebyggelse, industri och transportnät, för rasrisker i Göta älv och för dricksvattenförsörjning i Väner-området, längs Göta älv och i Göteborgsregionen kan bli katastrofala. Statsmakterna har hittills skjutit dessa enorma risker under mattan och det är tveksamt om de ens förstått att situationen snabbt kan bli akut. Visst krävs det stora investeringar för att lösa problemet men de är ändå försumbara i förhållande till de enorma kostnader som skulle uppstå när katastrofen väl slår till! Därtill kommer att slussarna i älven är uttjänta om 14 år. Att bygga nya slussar och samtidigt skredsäkra älven skulle vara ytterst kostnadseffektivt. Ett snabbt beslut om dessa åtgärder kan ge rederier och industri runt Vänern klara spelregler och därmed möjligheter att utveckla sina verksamheter och skapa ännu fler arbetstillfällen i vår region.

För Centerpartiet i Lidköping och Götene

Kent Folkesson, Susanne Andersson, Arne Appelqvist