Det ska vara enklare att bygga bostäder

Hållbar utveckling och tillväxt med fler jobb, växande företag och resultat för miljön kan inte åstadkommas utan en närodlad politik för fler bostäder och fungerande bostadsmarknader i hela Sverige. Centerpartiet vill att förenklingarna av regelverket för bostadsbyggande fullföljs. Kommunerna måste bli mer aktiva i sin planering, mer mark behöver bli tillgänglig och byggföretagen ges möjlighet att själva ta fram planer. Regelverket måste vara så flexibelt att det blir möjligt att kombinera kostnadseffektivt byggande med god arkitektur och hållbara lösningar. Enklare regler och större frihet för den enskilde är särskilt viktigt på landsbygden. Sverige behöver i dagsläget öka takten för att få fram bostäder åt fler. Det behövs 700 000 nya bostäder till år 2025. Det kräver att byggandet blir mer kostnadseffektivt, att planeringsprocessen blir snabbare och att vi får en friare hyressättning. Städerna kan förtätas och det måste byggas mer på höjden för att klara behoven. I mindre tätorter och på landsbygden behövs det regelförenklingar. Därför måste plan- och bygglovsprocesserna bli snabbare, bullerkraven förändras och det måste bli enklare att bygga utanför planlagt område. Pilotkommuner ska få pröva möjligheten att förenkla plan-och bygglovsprocesserna och kommunerna måsta kunna ta ansvar för sin bostadsplanering.

Anna Dalström Centerpartiet, Götene