Rätten till personlig assistens måste stärkas

Alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället. För att lagen ska bli mer rättssäker och jämlik över hela landet vill Centerpartiet att staten tar över ansvaret för assistansen.

Alla med funktionshinder ska ges möjligheten till ett aktivt liv och deltagande i samhället, men under den senaste mandatperioden har rätten till personlig assistans snarare urholkats. Allt för lite har gjorts för personer med funktionsnedsättning. För att lagen ska bli mer rättssäker och jämlik över hela landet vill Centerpartiet att staten tar över ansvaret för assistansen, det skriver Gunilla Druve Jansson, regionpolitiker tillsammans med omsorgspolitikerna Ulf Genitz, Vara, Monica Staudinger, Karlsborg och Rune Lennartsson, Falköping.

Dagens funktionshinderspolitik i Sverige kännetecknas av att lappa och laga i trasiga reformer. Vi ser att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och rätten till personlig assistens har försvagats under den gångna mandatperioden. Nu riskerar rätten till ledsagning att begränsas ytterligare med ett nytt utredningsförslag som ligger på regeringens bord.

Funktionsnedsättningspolitik handlar om medborgerliga fri- och rättigheter, men det saknas ett fokus på möjligheter: alla människors förmåga och vilja att bidra, oavsett funktionsförmåga. För Centerpartiet som en frihetsrörelse, är det helt grundläggande att människor ska kunna växa utifrån sin fulla potential, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte.

”Insatser måste kosta”
Många människor är helt beroende av personlig assistans för att kunna delta i samhället på lika villkor. Centerpartiet vill se ett ökat samarbete och färre stuprör, där samhället arbetar förebyggande och ser familjens helhetssituation, så att denna inte behöver känna att en av de största kamperna är att försöka få sina rättigheter tillgodosedda. Det är viktigt att föräldrar kan få vara just föräldrar, och inte vårdare eller jurister. Att barnkonventionen är lag i Sverige, måste få effekt även för barn med funktionsnedsättning.

Stödet för föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver stärkas, såväl som rörelsefriheten med en stärkt färdtjänst. Insatser måste få kosta.

Centerpartiet vill därför:

  • Att staten ska ta över hela ansvaret för assistansen, oberoende av hur många timmar i veckan det handlar om. Det förutsätter ett kraftfullt kompetens- och kapacitetslyft hos Försäkringskassan.
  • Stärka tillgången till fritidshjälpmedel. Om man får avslag på önskemål om ett hjälpmedel som man själv anser att man behöver så ska det kunna överklagas.
  • Att färdtjänstlagen ändras så att personer med funktionsnedsättning, som inte kan utnyttja allmänna kommunikationer, kan resa på ett tryggt sätt från dörr till dörr.

Gunilla Druve Jansson(C)

Regionpolitiker

Ulf Genitz (C)

Monica Staudinger (C)

Rune Lennartsson (C)

Omsorgspolitiker