Fler vårdgivare ger bättre tillgänglighet

Fler vårdgivare ger större valfrihet och bättre tillgänglighet för patienterna, men också mer valfrihet för alla medarbetare inom vården.

Vi människor lever allt längre – en fantastisk utveckling! Men ska vården ta hand om oss invånare och bemanna på samma sätt som vi gör idag måste 9 av 10 som går i gymnasiet söka sig till välfärdsyrken. Det kommer inte att hända. Vi behöver ställa om till en vård som fungerar för vår tid.

Det är vårdcentralerna som utgör basen i hälso- och sjukvården. Ska Västra Götaland ha en nära och mer tillgänglig vård måste vi öka resurserna till dit. Öppettiderna behöver bli mer flexibla och vi behöver bli bättre på att nyttja ny teknik. Digitala kallelser, bokningssystem, chatbotar och vårdmöten är några exempel som gör att fler kan få hjälp fler tider på dygnet, utan att behöva ta ledigt och resa långa vägar till vården. Den som hellre vill boka en tid för ett fysiskt möte ska kunna göra det.

I omställningsarbetet har också närsjukhusen en betydande roll. Närsjukhusen är de mindre sjukhusen utan akutverksamhet, som ska utföra vård och ibland operationer som inte kräver de stora sjukhusens resurser. Närsjukhusen ska möta de behov som finns bland invånarna och utgå från lokala förutsättningar. Det betyder att vårdutbudet kan se olika ut, och ska få se olika ut. När mer vård kan utföras på vårdcentralerna och närsjukhusen kortas vårdköerna till akutsjukhusen som därmed ges större möjlighet att fokusera på de patienter som behöver deras resurser.

Vi i Centerpartiet vill se en mångfald av vårdgivare. Det finns över 200 vårdcentraler i Västra Götaland varav hälften drivs av regionen inom ramen för Närhälsan och hälften av privata vårdgivare. För Centerpartiet är det självklart att det är kvaliteten som ska avgöra vilka som ska få vara med och utföra välfärden – inte ägandeformen.

Fler vårdgivare inom primärvården och av närsjukhusen ger större valfrihet och bättre tillgänglighet för patienterna, men också mer valfrihet för alla som arbetar inom vården. Vi ska inte stå i vägen för den läkare som vill driva sin egen vårdcentral eller för medarbetare som vill driva en personaldriven vårdenhet där regionen har driftansvar eller stiftelser som vill driva verksamhet inom vården likt Bräcke diakoni och Carlanderska eller organisationer likt Röda Korset. Delaktighet skapar engagemang. Medarbetare och chefer har hög kompetens och vet hur sjukvården kan bedrivas på bästa sätt för att säkerställa kvalitet.

För att möta patienternas behov är bra lön, goda arbetsvillkor och fler karriärvägar för vårdens medarbetare en förutsättning. Från politiken måste vi också se till att minska all onödig byråkrati och administration. Då frigörs mer tid för patienterna samtidigt som personalen känner större engagemang i sitt yrke och kan ge oss Västra Götalänningar en ännu bättre vård.

Med hopp om ditt förtroende i regionvalet den 11 september!

Gunilla Druve Jansson (C)

”Etta” på Centerpartiets regionlista