Barn, unga och vuxnas lärande

Bild


Barn, unga och vuxnas lärande

Centerpartiet värnar om elevens rätt till en trygg och stimulerande skolgång och en skola för alla. Elevhälsans betydelse ska stärkas. Skolan och vården, tillsammans med vårdnadshavare, har en viktig uppgift att jobba med barn och ungdomars psykiska hälsa och här är elevhälsan en oerhörd resurs.

Eleverna ska få förutsättningar så det livslånga lärandet känns positivt.

Många barn i tidiga åldrar vistas större delen av sin vakna tid i förskola, skola och fritidsverksamhet. Det är därför viktigt att miljön de befinner sig i, och utvecklingen av dessa verksamheter, uppmuntrar och inger trygghet och nyfikenhet till lärande.

Vi ser vikten av små barngrupper i förskolan och resurser för tidiga insatser för att ge alla förutsättningar att klara sin skolgång.

Målet för utbildningsverksamheten måste vara att kommunens elever ska vara godkända för att komma in på en gymnasieutbildning. Vi bör ligga över riksgenomsnittet vad gäller slutbetyg för årskurs 9.

Vi verkar för att ta bort F i betyget i grundskolan så att ingen elev ska känna sig misslyckad. Vi kan inte skapa ett utanförskap redan i grundskolan. Därmed skapar vi förutsättningar till fortsatta studier eller lärlingsutbildningar. Allt för att ungdomar ska känna framtidstro och känna sig inkluderade i samhället.

Företag bör stimuleras på olika sätt för att ta emot lärlingar och lärlingsutbildningar ska ha samma viktiga status som andra utbildningar.

Upprustningen och underhållet av våra skolor och förskolor bör prioriteras då det ökar välbefinnandet hos barn och personal och därmed förbättrar utvecklingen hos våra elever. Utemiljön är en viktig aspekt till lusten att röra sig.

Landsbygdsskolorna ska ges samma förutsättningar som andra skolor och skolskjutsarna ska vara trygga och tillgängliga.

För att kunna kompetensförsörja företag och offentlig sektor i kommunen ska vuxna ha möjlighet till kompetensutveckling. Tillsammans med företag hittar vi former för att lyckas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.