Vård och omsorg

Bild

Ingress

Vård och omsorg

Det ska kännas tryggt att åldras i Töreboda kommun. Våra särskilda boenden, omsorgen i ordinärt boende och boende som rör invånare med funktionsvariationer ska hålla hög kvalitet. Brukarnas behov ska stå i centrum och olika lösningar finnas möjliga.

Samhällsservice ska finnas tillgängligt och utanförskap ska motverkas.

Medborgare som är i behov av stöd och hjälp ska känna sig lyssnade på och lotsas rätt.

Utbudet av boende för äldre och personer med funktionsvariationer bör ökas.

Ett aktivt liv utifrån de förutsättningar man har ska uppmuntras. Träffpunkter och aktiviteter utvecklas tillsammans med föreningar och intresseorganisationer.

Vård vi behöver ofta ska finnas nära och därmed ska vårdcentralerna, primärvården, ges möjlighet till flexiblare och längre öppettider så våra medborgare inte behöver åka till jourer belägna i andra kommuner.

Hemsjukvårdsteam och trygg hemgång ska fortsatt ges resurser för att underlätta för äldre och multisjuka personer.

En väg in i sjukvården för att underlätta för invånare att komma till rätt vårdinrättning bör prioriteras.

Tillgängligheten för vård vid psykisk ohälsa ska öka. Förebyggande arbete som innebär att förbereda våra barn och unga inför livet är avgörande om vi ska vända den negativa utvecklingen vad gäller barn och ungas sämre mående.

Utökade hembesök i samverkan för blivande föräldrar där man får en naturlig koppling till MVC (mödravårdscentral), BVC (barnavårdscentral) och Individ- och familjeomsorgen ska hjälpa till att skapa trygga föräldrar och barn.

Familjecentralens öppna och riktade verksamhet är nödvändig för att jobba förebyggande med barn, unga och deras föräldrar. Denna verksamhet bör utvecklas.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.