Vår politik

Bild

Trosa kommun 2030

Vår kommun har vuxit kraftigt under de senaste åren och vi välkomnar alla våra nya invånare och ser fram emot fler. Den kommunala servicen är, och kommer att vara i fokus, så att alla våra nya invånare känner sig välkomna.

Den här utvecklingen kräver satsningar, och vår bedömning är att vi klarar vår tillväxt inom nuvarande skatteuttag.

Den service som finansieras via avgifter som vatten och avlopp och avfallshantering, kommer att genomgå omfattande om-utbyggnad de närmaste åren. Vår ambition är att de taxehöjningar som kan bli aktuella hålls på en rimlig nivå.

Balans mellan utveckling och bevarande är ledord i kommunens planering sedan lång tid tillbaka. Trosa är den ort i kommunen som vuxit mest, och framöver kommer tillväxten framförallt att ske i Vagnhärad. Vi ser även ett ökat byggande i övriga delar av kommunen så att även landsbygden växer och frodas.

Av de bostäder som byggs är det viktigt att det är olika boendeformer, och att allt nytt byggs hållbart.

Kommunens näringslivsklimat mår bra och vår ambition är att det skall fortsätta med det. Välmående lokala företag är en grund bult för fungerande välfärd.

Trosa kommun är en ekokommun och har därmed höga ambitioner i sitt hållbarhetsarbete. Vatten är ett kommunalt signum, och vattenfrågorna kommer att stå i fokus framledes. Utan vatten inget liv.

Det framgångsrika hållbarhetsarbetet inom ramen för agenda 2030 fortsätter och utvecklas vidare. Nyckeln till framgång i det här arbetet är en väl fungerande kommunal verksamhet, och vi vill bygga vidare på den nuvarande grunden.

Vårt förenings-och kulturliv ger vår kommun en själ. Den själen måste som alla andra vårdas. Vi vill se till att förenings-och kulturlivet frodas och utvecklas genom att kommunen skapar goda förutsättningar.

Den lilla kommunens för och nackdelar

I den lilla kommunen är det lättare för människor att känna delaktighet i sin vardag. För Centerpartiet är det en självklarhet att bejaka detta. I praktiken innebär det att många människor på olika sätt får insyn och möjlighet att påverka besluten, vilket kan ske på många olika sätt. T.ex. genom ett eget engagemang politiskt, engagemang i olika föreningar eller genom skol- och brukarråd i kommunens verksamheter. Det viktigaste för oss är att besluten fattas på rätt ställe. En förutsättning för att detta ska ske är att kommunens nämndmöten är öppna att besöka och att det finns kanaler för kontakt med alla som bor här i Trosa kommun. För att fånga upp kommuninnevånarnas uppfattningar om den kommunala verksamheten genomför kommunen regelbundet en medborgarundersökning som används som underlag för kommunens förbättringsarbete. En annan viktig faktor är att förtroendevalda finns närvarande och träffar invånarna på olika sätt. Att sända kommunfullmäktigesammanträdena digitalt ökar också förståelsen för den lokala debatten.

Svårigheterna i en liten kommun kan däremot handla om att ha tillräcklig kompetens eller underlag för olika saker som krävs av lagen eller är ett starkt önskemål från invånarna. Därför är det viktigt att alltid utvärdera var samverkan kan ske. Samtidigt är det viktigt att under tidens gång även avsluta samverkan där den inte längre är nödvändig för att alltid fatta alla beslut så nära invånarna som möjligt.

 • Beslut fattas så nära som möjligt den det berör.
 • Ha öppna möten för kommunikation och information.
 • Sända kommunfullmäktiges möten digitalt

Ekonomi och skatter

Inför den kommande mandatperioden vill vi att skattenivån återställs till den nivå som gällde innan beslutet att fondera medel till ostlänksinvesteringar. Det innebär att vi sänker skatten med 40 öre. Användningen av skattemedlen skall vara långsiktig och optimal för att skapa största möjliga utvecklings- och välfärdseffekter. Under kommande mandatperiod kommer investeringarna att öka och vi ser stora behov av utbyggd kommunal service. Det är viktigt att ha ett helhetstänk som då är ledord i investeringarnas genomförande. Då får vi både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

 • Skattesatsen återställs till 21.20
 • Investeringar genomförs med ett helhetstänk.

Företagsklimat

Att ha ett bra lokalt företagsklimat har stor betydelse för att kommunen skall blomstra. Den kommunala servicen gentemot näringslivet är där en nyckelfråga, och det är av största vikt att företagarperspektivet genomsyrar hela den kommunala verksamheten.

Tillgången på tele och datakommunikationer av hög kvalite i hela kommunen är en viktig konkurrensfaktor för företagen. Utbyggnaden de senaste åren har varit omfattande, och vi vill fortsätta jobba för att förbättra uppkopplingen. En väl fungerande kollektivtrafik är också en avgörande faktor för att skapa ett bra företagsklimat, då människors rörlighet leder till att affärsmöjligheter skapas, samt ökad tillgång på arbetskraft.

Vi har många olika företag som är verksamma i kommunen och vi vill att de ska vara med och konkurrera om de uppdrag vi upphandlar. Vi kan öka förutsättningarna för detta genom samverkan med företagarföreningar för att öka kunskapen om upphandlingar, samt att vi som kommun gör "delade" upphandlingar.

 • Utveckla dialogen mellan kommunen och näringslivet.
 • Ha bra kommunikation via bredband och kollektivtrafik.
 • Samverka med de lokala företagen gällande upphandlingar.
 • Ha fler delade upphandlingar.

Turism

Intresset för natur- och kulturupplevelser ökar och vår kommun har mycket goda förutsättningar att leverera sådana. Via fornlämningar, Sörmlandsleden och landsbygdsföretagare kan vi nå natur- och kulturintresserade personer som vill turista i storstadens närhet.

Vi har ett relativt stort antal besökare utifrån vårt stora utbud av båt och skärgårdsturism. Det är något som är positivt för kommunen och det skulle kunna utvecklas ytterligare genom att det finns skärgårdstrafik. Den behöver självklart samordnas med närliggande kommuner och regioner.

Genom fokus på mer än bad och båtturism kan vi även få turismen att leva över hela året, och attrahera andra kategorier av turister och skapa nya möjligheter för entreprenörer i hela kommunen. Vi vill tillsammans med befintliga företag och nya intressenter se över hur outdoor turismen kan öka. Det gäller också initiativ baserade på sörmländska gårdsprodukter och sörmländska mattraditioner.

I Vagnhärad är framförallt bronsåldern väldigt närvarande och skulle kunna tas tillvara bättre, och vi vill skapa ytterligare en turistbyrå i kommunen. Den ska ligga i Vagnhärad och fokusera på vår historiska bygd och tillgången till naturen.

 • Skapa skärgårdstrafik i samarbete med grannkommunerna och regionerna.
 • Öka fokuset på outdoor turismen.
 • Ytterligare en turistbyrå med fokus på historien och naturen.

Förenings- och kulturliv

Ett rikt och levande förenings-och kulturliv ger kommunen en vital själ. De kommunala biblioteken skall bibehållas i sin nuvarande omfattning och vi vill fortsatt stödja föreningslivet. Trosa bio är en viktig verksamhet som vi vill värna om. Vårt föreningsliv skapar omfattande fritidsaktiviteter som ger våra innevånare en utvecklande fritid. Kommunen har i det här sammanhanget ett särskilt ansvar för att bygga de anläggningar som behövs, men detta skall alltid ske i samarbete med berörd förening.

Vi vill öka förutsättningarna för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till en mer aktiv fritid. Därför vill vi införa ett utökat lokalt aktivitetsstöd för de verksamheter som integrerar barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin ordinarie verksamhet. Vi vill öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning genom samarbete med det lokala förenings- och näringslivet.

 • Bibehållna kommunala bibliotek.
 • Kommunalt ansvar för fritidsanläggningar.
 • Införa ett utökat aktivitetsstöd till föreningar som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Samhällsbyggnad

Den viktigaste grunden för en sund kommunal ekonomi är att människor vill leva, verka och bo i Trosa kommun. Därför är det av största vikt att vi hela tiden förbättrar de komponenter som skapar livskvalité för människor. Att erbjuda hög livskvalite tror vi är en avgörande faktor när människor bestämmer sig för var man vill bo. Den viktigaste komponenten är att människor som flyttar hit känner sig trygga. Den lilla kommunen skapar goda möjligheter för det. Andra viktiga komponenter är bra boendemiljöer, utbud av förskola och skola, ett blomstrande föreningsliv, rekreationsmöjligheter med tillgång till läkande naturmiljöer, kommersiell service, bra företagsklimat, flexibla kommunikationer, kulturutbud och bra äldreomsorg. Våra tätorter har mycket olika karaktär, men människors behov av mötesplatser är detsamma överallt. Det är viktigt att kommunen växer då vi blir fler som kan finansiera vår gemensamma välfärd, handla i våra affärer, köpa tjänster av våra lokala företagare osv.

Vi vill ha befolkningsutveckling i hela kommunen och är beredda att skapa förutsättningar för detta. Samtidigt är vår vision en varsam tillväxt. Vid planeringen av framtida bostadsområden är det av stor vikt att nyttja åkermark förnuftigt, och när vi väl bygger, väljer vi att bygga hållbart. I en framtid där Ostlänken är verklighet kommer tillväxtsiffran troligen att öka, eftersom pendlingsförutsättningarna förändras dramatiskt. Nya och befintliga bostadsområden i och i närheten av Vagnhärad kommer då att få ytterligare tillväxtpotential, Sund är ett sådant exempel.

Ökad tillväxt ställer också krav på en säkrad tillgång till rent dricksvatten. Vi vill dels arbeta för att i ökad omfattning använda regnvatten till bevattning, men också undersöka möjligheterna till ytterligare en vattentäkt.

Kommunens cykelvägnät utvecklas fortlöpande och vi vill få ett sammanhållet cykelvägnät. Det viktiga är att det går att trafiksäkert ta sig fram i kommunen med andra färdmedel än bil och vi vill göra det i samverkan med markägare och befintligt vägnätverk.

 • Skapa tillväxt i Vagnhärad och på landsbygden.
 • Utnyttja åkermarken förnuftigt.
 • Utveckla cykelvägnätet.

Bredbandsutbyggnad

Vi vill att så många som möjligt har tillgång till bra och snabbt bredband. Vi har nått målet att 98% av hushåll och företag i kommunen har tillgång till snabbt bredband. Det är dags att gå vidare. Vi vill att även de flesta av våra fritidshus ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband senast 2026. Ett utbyggt bredband är en förutsättning för att i framtiden konkurrera med närliggande kommuner om att etablera företag, men också när det gäller att vilja bosätta sig och förlägga sin semester i kommunen. Vi ser gärna olika tekniska lösningar för att nå målet. Parallellt med att arbeta för att nå målet med snabbt bredband även bland fritidshusen, vill vi även arbeta aktivt för att få en bra mobil uppkoppling i hela kommunen. Vi vill fortsätta använda Trofi AB som vårt främsta instrument.

 • 96% av kommunens adresspunkter ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2026.

Trygghet

Att känna trygghet i sin vardag är avgörande för hur man trivs, och i och med att kommunen växer så skapas också en viss oro. Ungdomar är här en särskilt utsatt grupp. Vissa områden upplevs som otrygga på grund av fel belysning och kan åtgärdas rent tekniskt, men vi vill även skapa en trygghet genom att vuxna finns i vår kommun på olika ställen. Under några år har fritidsgårdarna varit mobila under delar av sommaren vilket har uppskattats. Detta vill vi fortsätta med och utveckla så att det även kan ske på storhelger.

Vi vill också utveckla nätverket av vuxna som rör sig i kommunen på kvällar och helger. Vi tror att basen ska vara kommunens personal i samarbete med våra föreningar och intresserade vuxna. En ökad samverkan mellan skola- och socialtjänst är också en viktig faktor för att fånga upp ungdomar som riskerar att inte klara skolan eller att hamna i kriminalitet. Detta för att tidigt kunna erbjuda stöd insatser.

 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten.
 • Öka arbetet med tekniska trygghetsskapande åtgärder.
 • Fler vuxna som rör sig i kommunen.
 • Förbättra samverkan mellan skola och socialtjänst.

Funktionsnedsättning

Den upplevda kvalitén inom våra verksamheter LSS och socialpsykiatri har minskatde senaste åren.Den utvecklingen måste vi vända. Vi vill se en genomgång av dessa verksamheter och utvärdera vad som är orsaken för att därefter kunna arbeta med förbättringsåtgärder.

Att som anhörig ha ansvar för en person med funktionsnedsättning innebär ett stort ansvar. Förutom att vara en god förälder eller anhörig krävs att man måste hantera fler myndighetskontakter än normalt. Vi vill att dessa familjer ska ha en väg in och en väg ut för alla kontakter som avser stöd och omsorg i vardagen.

För Centerpartiet är det viktigt att alla ska ha en valfrihet i sin egen vardag. I dag har personer med funktionsnedsättning en begränsning i sina val. Det är inte självklart att välja vilket läger jag ska åka på eller vilken arbetsplats jag ska arbeta på. Vi vill ha en än mer flexibel verksamhet som bygger på att kommunen och våra lokala företagare samverkar både runt lägervistelser och arbetsplatser. I praktiken kan det betyda att den med funktionsnedsättning är på en arbetsplats med handledare från kommunen eller att det finns olika daglig verksamhet att välja mellan. Daglig verksamhet kan anordnas av kommunen eller annan aktör.

 • Skapa en kontaktväg för anhöriga till kommunens olika delar.
 • Utöka valfriheten i att kunna välja arbetsplats eller daglig verksamhet.

Psykisk ohälsa i skolan

Under de senaste åren har skolresultaten blivit mycket bättre. Tyvärr har den psykiska ohälsan ökat och vi tror att fler vuxna i skolan kan skapa trygghet och leda till att någon kan uppmärksamma den som mår dåligt. Fler vuxna är allt från vaktmästaren som rör sig i lokalerna till en utökad elevhälsa där det förutom kuratorer kan finnas studiepedagoger med tex beteendevetarutbildning. Studiepedagogernas uppdrag skulle vara att både stötta eleverna i sina studier och vara ett samtalsstöd.

Detta är två sätt att vara fler vuxna runt de barn och elever som inte har diagnos utan enbart behöver lite mer stöd än andra. Vi vill även se till att det blir ännu mer samverkan mellan våra verksamheter som barnomsorg, skola, fritids, LSS för att fånga upp de barn och unga som mår dåligt. Hittar vi en bra samverkan, kan vi sedan samverka med regionen för den enskildes bästa.

Arbetsmiljöverkets psykosociala föreskrifter ska gälla för alla elever. Fysisk aktivitet är även den bevisligen viktig för hur vi mår psykiskt, och vi vill utöka idrotten i skolan. Vi vill även fokusera på matens betydelse för det fysiska och psykiska måendet. För att nå detta behöver vi öka kompetensen runt måltiden inom alla verksamheter. Vi ser framför oss en skola där vissa lektioner innebär vistelse i naturen och där frukter och bär samlas in för att sedan gemensamt ätas upp.

 • Ha fler vuxna i skolan.
 • Utöka elevhälsans kompetensområde.
 • Arbeta med den sociala miljön för eleverna.
 • Öka den fysiska aktiviteten i skolan.
 • Öka måltidens betydelse i skolan.

Förskola och fritidshemsverksamhet

Kommunens barnomsorg och fritidsverksamhet är väl utbyggd, men behöver utvecklas ytterligare. Det är viktigt att samtliga föräldrar känner sig trygga med den verksamhet som bedrivs, och att de har möjlighet att välja det som passar bäst. Vi vill att det ska finnas en mångfald av pedagogiker och driftsformer i alla kommundelar. Vi behöver en flexibel barnomsorg och fritidsverksamhet som kan anpassas efter föräldrarnas behov och som sätter familjens behov i centrum. Det innebär att vi behöver erbjuda verksamhet dygnet runt, så att alla ska kunna arbeta. Vi har haft en "hemmahoslösning" under ett antal år och den behöver nu utvärderas.

Kommunens förskolor har de senaste åren arbetat mycket med att hjälpa barnen att få grundläggande kunskaper i att läsa och skriva genom leken. Detta är något vi vill se mer av även inom fritidsverksamheten.

 • Erbjuda förskoleverksamhet dygnet runt alla dagar

Grund och gymnasieskola

Vi vill att resultaten i skolan ska vara topp 20 i landet. För att nå dit, krävs det att se varje elev och fånga upp även de som har svårast att klara sina studier. Oavsett om de är i skolan eller behöver studera hemifrån. Varje elev har sina egna förutsättningar att nå de kunskapsmål som krävs. Oavsett om eleven är lågpresterande eller högpresterande så behöver varje elev få utmaningar varje dag i skolan. För oss är det en självklarhet att målet ska vara att alla som slutar årskurs ett kan läsa. Vi vill se att en elev kan ha olika studietakt i olika ämnen. Att kunna gå före i ett ämne och efter i ett annat, är att se till den enskilda individens egna möjligheter. Vi vill uppmuntra till olika val av pedagogiker både mellan skolorna i kommunen, men även inom en och samma skola. Att möta varje elev utifrån hens förutsättningar, kräver även att pedagogiken blandas och används utifrån eleven.

Eftersom vi har en positiv tillväxt så ser vi att vi kommer att behöva ytterligare en F-6 skola i Vagnhärad under mandatperioden. Vi vill fortsätta ha relativt små enheter som för oss betyder max 400 elever, då vi tror på att mindre enheter skapar större trygghet och mindre psykisk ohälsa än vad de stora skolorna gör.

Under mandatperioden behöver planering ske för att kunna utveckla skolverksamheten även i Västerljung, för att kunna möta framtida behov.

Gymnasieutbildningen för kommunens elever sker genom samarbete med andra kommuner. Vi tycker det är viktigt att det fortsatt är öppet för eleverna att välja den utbildning de vill gå, oavsett i vilken kommun den finns. Dock är det viktigt att det inom grundskolan finns stöd och råd till eleverna inför gymnasievalet. Genom att ha styrda praktikplatser som inriktas på olika yrkesområden får eleverna insyn i mer än föräldrarnas val och kan bredda kunskapen om olika yrkesval. Med mer systematisk studie- och yrkesvägledning under flera olika delar av skoltiden kan ungdomarna bli ännu bättre förberedda inför framtiden.

 • Säkerställa att varje elev får hjälp att nå kunskapsmålen.
 • Låt eleverna ha individuell studietakt i de olika ämnena.
 • Skapa ytterligare en F-6 skola i Vagnhärad.
 • Ha max 400 elever per skola.
 • Öka inslaget av studie- och yrkesvägledning i grundskolan.
 • Att ha styrda praktikplatser under grundskoletiden.

Högre utbildning

Den som vill studera på högskola inom rimligt pendlingsavstånd har stora möjligheter till det. Att öka antalet som går vidare till högre studier är en fördel för kommunen som helhet. Människor med högskoleutbildning behövs också i en fortsatt utveckling av det lokala näringslivet.

Utbildning för vuxna

Trosa kommun erbjuder kommunal vuxenutbildning, där de som inte tidigare har en grund- eller gymnasieutbildning kan skaffa en sådan.

Studie- och yrkesvägledning för de som studerar som vuxna är lika viktigt som för de i grundskolan för att välja utbildningar som leder till jobb. Detta behöver ske i nära samverkan med arbetsförmedlingen. Det finns ett behov av att även bland vuxna bistå med elevhälsa under deras studier så att eventuell psykisk ohälsa kan uppmärksammas och erbjuda stöd.

Skolan är dock inte den enda läroplatsen i livet. Studieförbundens verksamhet, eller andra former av fritt och frivilligt studiearbete, är ett sätt att i ung eller vuxen ålder lära nytt. Att lära genom ett yrke är minst lika värdefullt. Att lära av livet, tex genom att driva ett eget företag, kan innebära ytterligare en läroplats.

Vi vill ha en SFI där alla elever når godkända kunskapsnivåer och där samhällets värderingar är ett självklart diskussionsämne. Vi har hittills lyckats bra men vi behöver hitta fler samverkansformer med företag och föreningar för att nå ännu längre. Vi är övertygade om att drivkraften finns hos dessa människor och vi ska stötta dem genom en bra SFI utbildning. Det behövs också ett bra samarbete med företag och föreningar som kan bidra med arbetstillfällen och aktiviteter, som gör att man hittar in i Trosa kommun. När man läser SFI i Trosa kommun ska det vara en självklarhet att det är kopplat till arbete eller praktik. Trosa kommun ska aktivt arbeta med arbetsförmedlingen och lokala företagare och även som arbetsgivare för att ge möjlighet till arbete eller praktik i kombination med SFI studierna. För att lära sig svenska är ett arbete bästa vägen.

Studie- och yrkesvägledning är en viktig del i att stötta personer att göra val som innebär att man kommer närmare arbetsmarknaden. Detta är viktigt för våra nya svenskar för att kunna välja rätt utbildning efter SFI. Därför vill vi öka detta inom SFI verksamheten.

 • Öka studie- och yrkesvägledningen inom vuxenutbildning och SFI.
 • Elevhälsan ska även omfatta vuxenutbildningen.
 • Öka samarbetet med företag och föreningar för att skapa fler arbeten och praktikmöjligheter.

Behov av stöd

Att under hela eller delar av sitt liv behöva stöd av kommunen för att kunna klara sin vardag är för många människor förenat med stor oro. Detta bottnar i en rädsla att inte få det stöd man är i behov av, eller i att inte mötas med respekt. Kommunens ansvar är att ge hjälp till den som behöver det för att klara sitt dagliga liv. Hjälpenkan bestå av stöd i samband med missbruk, psykisk ohälsa medfött eller förvärvat funktionsnedsättning. Det är viktigt att all hjälp som sker via kommunen sker så attindividen blir bemött med respekt och att stödet är kvalitativt och kostnadseffektivt. De senaste åren har kommunens verksamheter funnit olika lösningar för att hjälpa familjer eller individer på hemmaplan. Detta är något vi ser mycket positivt på och vi vill fortsätta ha det som inriktning.

En person som har en samsjuklighetsproblematik måste få hjälp där hen befinner sig just nu. Det är mycket svårt att behandla psykisk ohälsa och missbruk var för sig. Här krävs att kommunen tillsammans med regionen samverkar och ser till att finna individuella lösningar för att den enskilde ska kunna leva ett mer hälsosamt liv.

Det förebyggande arbetet för att tidigt upptäcka de individer och familjer som behöver stöd i sin vardag är av största vikt. Att själva i familjen finna lösningar skapar tryggare barn och ungdomar, och kan ge dessa familjer förutsättningar att fortsättningsvis leva tillsammans utan kriminalitet och droger.

För att lyckas med det förebyggande arbetet krävs nära samarbete med förskola och skola. Ett barn eller en ungdom som riskerar att inte klara sina studier eller av andra skäl riskerar att hamna i utanförskap, ska inte bollas mellan instanser utan enbart ha en väg in där man ser till att det blir rätt och att det ges evidensbaserat stöd.

Socialtjänsten behöver arbeta med evidensbaserade metoder för att säkerställa att det blir rätt stöd till de individer som behöver det. Det samma gäller för de utredningar som görs med barn som riskerar att fara illa eller ingår i vårdnadsutredningar.

 • Ha fortsatt fokus med stöd på hemmaplan.
 • Utveckla samverkan för att finna individuella lösningar.
 • Det förebyggande arbetet ska ha hög prioritet.
 • Ökad samverkan mellan socialtjänst och skola.
 • I högre grad använda evidensbaserade metoder

Samverkan vård- och omsorg

För personer som har behov av stöd från både regionens och kommunens verksamhet krävs samordning. För några år sedan, startade ett stort arbete för att hitta samverkansvägar så att framför allt de som är äldre får en bra övergång mellan regionens sjukvård och kommunens hälso- och sjukvård. Målet är att den som är i behov av stöd och omvårdnad av både kommun och region inte ska märka var ansvaret går över från den ena till den andra. Allt fokus ska vara på den enskilde individens behov. Detta arbete behöver fortfarande en utveckling framför allt inom området informationsöverföring och det krävs ett aktivt arbete både från kommunen och regionen för att lyckas.

Samverkansfrågor diskuteras ofta i samband med gruppen äldre, men är en lika viktig del när det gäller personer med psykiska sjukdomar och/eller personer med missbruk samt personer med funktionsnedsättning. Att alla aktörer känner till samverkansvägarna ökar möjligheterna för god rehabilitering.

 • Fortsätta utveckla samverkan så den enskilde får en bra övergång från slutenvård till hemsjukvård.

Folkhälsa

För att ge människor möjlighet till livskvalitet och att förebygga sjukdom så krävs det att folkhälsan uppmärksammas. Att ta ansvar för sin egen hälsa är varje individs ansvar, men kommunen kan på olika sätt bidra till att ge invånarna förutsättningar för det. En viktig del i det är måltidens betydelse, där det behövs lärande från grunden som en integrerad del i skolundervisningen, men också upplysning i vuxen ålder.

Att få tillfälle till återhämtning kan vara en viktig pusselbit i ett samhälle där många människor lever med höga krav på sig själva från familjen och/eller samhälle. En annan viktig pusselbit är att hitta sina egna träningsformer. Vi vill se en mångfald av gång och cykelvägar, motionsspår, träningsredskap både utomhus och inomhus, simmöjligheter, lagidrott och individuell idrott.

När hälsan sviktar krävs det insatser från individen och andra instanser för att personen ska kunna återkomma till ett liv med "hälsa". Trosa kommun har som arbetsgivare ett ansvar att arbeta med de personer som har mycket korttidsfrånvaro alternativt en längre sjukskrivningsperiod, och tidigt uppmärksamma arbetsmiljöproblem för att motverka sjukdom. Förutom ett medvetet arbete från den som är drabbad, arbetsgivare, Försäkringskassan så krävs även en tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi tycker det är viktigt att Trosa kommun får ytterligare en vårdcentral, därför kommer vi att bidra på det sätt vi kan för att det ska bli verklighet.

 • Sprida kunskap om matens betydelse.
 • Bidra till mångfald av möjligheter till rörelse.
 • Arbeta för tidig upptäckt av arbetsmiljöproblem.

Äldreomsorg

Vi tror inte på att kommunen är rätt organisation för att lösa alla framtidens behov och utmaningar inom äldreomsorgen. Vi är övertygade om att ett samarbete med föreningslivet och byggföretag utvecklas så kan vi komma längre. Byggföretagen kan tillsammans med pensionärsföreningar bygga boenden som är anpassade för äldre med gemensamma utrymmen där de tillsammans med föreningar kan skapa aktiviteter som de själva gillar.

Genom ett föreningsstöd som riktar sig till att skapa aktiviteter för de äldre som känner sig ensamma får man bättre effekt än om kommunens personal agerar. Som exempel kan nämnas pensionärsföreningarna och Pensionärernas hus, men det är inte alltid tillräckligt. Exempelvis gäller det personer som skrivits ut från sjukhuset eller de som behöver extra hjälp att ta sig till de öppna aktiviteterna, och här tror vi att vi kan samverka mer. Även kommunens bibliotek har en potential att vara en samlingspunkt för den äldre befolkningen.

Trosa kommuns äldreomsorg omfattar tre särskilda boenden, hemtjänst och daglig verksamhet för dementa. Inom hemtjänsten finns inte några utförare kvar inom LOV modellen vilket vi tycker är en brist då valfriheten för den enskilde minskar. Med tanke på det och att antalet äldre kommer öka under mandatperioden så behöver vi se över LOV modellen för att göra den mer attraktiv så att fler utförare vill ansluta sig. Det kan bla handla om geografisk uppdelning, samverkan med andra kommuner och pris. Skälet till att vi vill ha LOV är att det dels ger en ökad valfrihet och vi vet att det också förbättrar kvaliten genom att vi lär av varandra inom kommunen. Vi är också övertygade om att om det är fler aktörer som utför hemtjänst kommer vi lättare att kunna möta den ökade andelen äldre som bor i vår kommun.

Inom några områden inom hemtjänsten har den upplevda kvaliten minskat något. Vi tycker det är tråkigt och vi behöver undersöka om det beror på de minskade antalen LOV företag eller vår egen verksamhet. I utvärderingen av vår LOV modell behöver även detta vara en parameter.

Idag finns daglig verksamhet för personer med demenssjukdom som en viktig del i omsorgen. För många har det förlängt möjligheten att bo kvar i sin egen bostad där omgivningarna är kända och trygga. Det ger dessutom vårdande anhöriga en möjlighet till vila. Vi vill ge dessa personer stöd att fortsätta leva tillsammans så länge de själva vill. Vi tror även att det är dags att se över hur vi kan skapa en dagverksam het för de som inte har en demensdiagnos som syftar till att anhöriga ska kunna få avlastning dagtid.

Våra äldre som bor i Vagnhärad och Trosa har idag möjlighet att äta sin lunch på Häradsgården eller Trosagården. Detta underlättar för de som inte själva kan/vill laga sin lunch eller som vill ha sällskap en stund under dagen. Vi vill se över möjligheten att samarbeta med Kyrkskolan för att ge även äldre i Västerljung den möjligheten.

 • Samverka med företag och föreningar för en bra äldreomsorg.
 • Utvärdera LOV modellen för att öka valfriheten inom hemtjänsten.
 • Öppna ytterligare en dagverksamhet för äldre.
 • Erbjuda möjlighet att äta lunch på Kyrkskolan i Västerljung

Grön tillväxt och miljöansvar i Trosa kommun

Trosa kommun är en ekokommun och skall även fortsättningsvis vara det. Att vara en ekokommun kräver att kommunen prioriterar de långsiktiga hållbarhetsfrågorna. Det gäller inte bara i den kommunala verksamheten, utan även utvecklingen i hela kommunen. Alla kommuninnevånare måste få chansen att vara delaktiga, eftersom långsiktig hållbarhet enbart kan uppnås om alla hjälps åt.

För oss är det viktigt att vi långsiktigt ställer om till mer hållbara alternativ. Allt från vilka pennor vi köper in till våra kontor till vilket drivmedel vi använder, och hur vi värmer våra byggnader. Omställningen behövs för att klara klimatutmaningarna både lokalt och globalt men också för att behålla den biologiska mångfalden både på land och i vatten.

Att ständigt skuldbelägga människor för att de kör bil, flyger, äter kött eller duschar varmt är inte rätt. Vårt uppdrag för framtiden är i stället att skapa förutsättningar och ge verktyg till människor och företag för ett grönare resande, mer klimatsmart konsumtion och en mer hållbar vardag.

Vi vill att kommunen är än mer aktiv i informationen och erbjudandet till våra invånare när det gäller hållbarhetsfrågor i vardagen. Det kan handla om energieffektivisering, uppvärmning, vattenförbrukning, avfall och fordon.

All nybyggnation byggs energieffektivt och värms företrädesvis med förnybara bränslen. I den övergripande fysiska planeringen skall alla större områden planeras så att förnybara energikällor står för värmeförsörjningen och vi vill utveckla informationen om solenergins möjligheter. Vi vill se över hur vi genom vårt planarbete kan bidra till att nybyggnationen blir ännu mer energieffektiv och klimatsmart. Att som kommun ställa höga krav för att visa på fler tekniker för klimatsmarta materialval och minskad energiförbrukning kan sätta oss i Sverigetopp när det gäller klimatsmart byggande.

Som kommun tycker vi det är självklart att vi bidrar med förnybar energi i alla situationer genom att alla nya kommunala byggnader ska förses med solenergi. En inventering av gamla byggnader ska också genomföras för att undersöka möjligheten att installera solceller även på dem.

Vi ser gärna att vi på olika sätt kan bidra till omställningen i Trosa kommun och vi är positiva till etablering av fler förnybara energikällor tex havsbaserad vindkraft. Den som sitter på lokal elproduktion sitter på morgondagens guldgruva, utan den kommer jobben att flytta. Vi i Centerpartiet vill att fastighetsavgiften som vindkraften och andra elproducenter betalar ska stanna lokalt så att kommunens invånare får kompensation.

De närmaste åren är smartare och snålare energianvändning av största vikt för att minska utsläppen av växthusgaser, och därmed bromsa den globala uppvärmningen. Ytterligare skäl att effektivisera energianvändningen är att det sänker kostnaderna för den enskilde fastighetsägaren, och en minskad energianvändning sänker belastningen på energisystemet, vilket minskar behovet av utbyggnad. Kommunen har en solkarta öppen för alla där fastighetsägare kan se sina förutsättningar för solel. Vi vill bibehålla och utveckla den.

Kommunen har tidigare gjort en energieffektiviseringsgenomgång. Genomgångar av den sorten behöver göras kontinuerligt och vi anser att det är dags att åter igen gå igenom våra byggnader. Vi behöver även inkludera Trobos bestånd i den genomgången.

Vi vill att vid all nybyggnation ska det skapas möjlighet till laddning av elbilar och cykelgarage med laddningsmöjligheter för el cyklar. Vid all planering är det självklart att detta finns med, och målet är att det även ska finnas vid befintliga parkeringsytor. Trosa kommuns bilar är nu fossilfria. Tillgången till andra typer av fordon som drivs fossilfritt behöver utvecklas, som vid många transporter kan väljas framför bilen.

Idag handlar vi av både små och stora företag och behöver därför se över transporterna både av miljöskäl, men också för att inte ha så mycket trafik till och från våra verksamheter.

Vi vill tillsammans med ett företag utforma en omlastningscentral. Vi tror att centralen drivs av ett privat företag och alla leveranser som sker till kommunen och verksamma företag i kommunen levereras dit och mantelpackas, för vidare leverans till den aktuella verksamheten/företaget.

Genom ett sådant arbetssätt bidrar vi som kommun till att minska transporter både till våra egna verksamheter, men även till våra företagares. Det är genom denna samverkan vi kan få till ett bra underlag för en omlastningscentral.

Under den här mandatperioden har det etablerats ett antal blomsterängar som är både trevligt och bidrar till den biologiska mångfalden genom fler fjärilar, humlor och bin. Det behöver utvecklas och vi vill se fler ställen där det med fördel kan växa i kombination med andra verksamheter.

 • Ökad information och erbjudande om råd och stöd till våra invånare.
 • Nå Sverigetoppen i klimatsmart byggande.
 • Ha solenergi på alla kommunala byggnader.
 • Vara positiva till lokal förnybar energiproduktion
 • Minska energianvändningen i kommunens och Trobos byggnader.
 • Solkarta öppen för alla.
 • Tillgång till elladdstolpar för bilar och cyklar vid alla parkeringsytor.
 • Skapa en omlastningscentral i samverkan med företag.
 • Göra fler insatser för biologisk mångfald.

Kollektivtrafik

Genom att successivt bygga ut kollektivtrafiken kan vi få fler att använda den i vardagen. Genom att sträva efter att mer skoltrafik sker med länstrafiken ökar automatiskt tillgången till kollektiva resor för hela befolkningen.

Vi vill även öka möjligheten till att även mer perifera områden ska kunna använda det kollektiva resandet och det är möjligt genom mindre fordon och en anropstrafik som är på riktigt och går varje dag. Den kan slås ihop med de skolturer som måste gå vid sidan av länstrafiken, och samordnas med den särskilda kollektivtrafiken.

Vi vill öka möjligheten för elever som väljer en annan skola än basplaceringen att få tillgång till skolskjuts vid behov, då blir skolvalet på riktigt, samt undersöka behovet av skolresa till och från fritids.

Vi har idag en bra tillgång till kollektivtrafik till och från Vagnhärad utifrån arbets- och studiesyfte, men vi vill se en än mer utbyggd trafik som binder samman fler av kommunens orter och som sker större delen av dygnet.

 • Ökad kollektivtrafik genom mer skoltrafik med den ordinarie länstrafiken.
 • Förbättra anropstrafiken.
 • Erbjuda skoltrafik även om eleven inte väljer sin basplacering.
 • Erbjuda skoltrafik till och från fritidsverksamheten.
 • Ökad kollektivtrafik till fler av kommunens orter.

Livsmedelsproduktion och konsumption

Den mat vi äter belastar miljön på en mängd olika sätt. Att äta mer lokalt producerad mat är en stor vinst. Vi har under den gångna mandatperioden ökat andelen lokalt och ekologiskt producerad mat inom skola och omsorg i kommunen. Vi vill fortsätta den utvecklingen med fokus på närproducerat.

Att öka andelen viltkött i köket minskar även det miljöpåverkan från vår mat. Sverige har högt ställda krav på vår djurhållning och vi vill eftersträva att det är kött med de kraven som vi serverar i våra kommunala kök. Vi vill ändra den nuvarande målsättningen till en målsättning med större fokus på svensk och närproducerad mat.

 • Minst 80% av de inköpta livsmedlen ska vara inköpta i Sverige och bestå av svenska råvaror
 • Minst 50% av inköpta livsmedel ska vara närproducerade.

Havsmiljö

Att reducera närsaltsutsläppen till Östersjön är fortsättningsvis av stor vikt. Vi vill därför att alla avloppsanläggningar i kommunen skall vara kretsloppsanpassade, det gäller såväl kommunala som enskilda. De flesta av kommunens enskilda avlopp är idag genomgångna, och vårt kommunala kommer att anslutas till Himmerfjärdens reningsverk. Dock finns det fortfarande utsläppskällor som måste åtgärdas, företrädesvis inom Trosaåns avrinningsområde. Det arbetet sker bäst inom ramen för Trosaåns vattenvårdsförbund, som vi vill fortsätta utveckla.

Vi menar också att de våtmarker som idag är anslutna till våra 2 reningsverk skall användas för rening av dagvatten, då avloppsvattnet börjar ledas till Himmerfjärdsverket. Våtmarkernas funktion är att de reducerar vattnets närsaltsinnehåll, och minskar därvid belastningen på Östersjön.

Under mandatperioden så har också 3 olika tillflöden till Trosaån identifierats, och just nu pågår en projektering av en våtmark i ett av dessa. Ett tillflöde kan också ledas om så att vattnet passerar Vagnhärads våtmark, och då kommunen förvärvat mark vid det sista flödets utlopp, så undersöks möjligheterna att anlägga en våtmark även där.

 • Utveckla arbetet inom Trosaåns vattenvårdsförbund.
 • Utveckla befintliga våtmarker och anlägga fler för reduktion av närsaltsutsläpp till Östersjön.

Återvinning

Hushållsavfallet i Trosa kommun har ökat de senaste åren. Det bästa avfallet är det som aldrig skapats, men eftersom vi alltid kommer att ha någon form av avfall är det viktigt för oss som kommun att arbeta för en minskning av avfall som hamnar i kommunens brännbara sopor. Avfallshanteringen kommer att förändras i grunden de närmaste åren, då ett system som kallas fastighetsnära insamling kommer att införas. Det gäller det avfall som vi idag lämnar på återvinningstationerna, till exempel förpackningar och tidningar. Vi menar att om den här metoden skall bli framgångsrik så måste utbildningsinsatser genomföras så att alla blir insatta i hur systemet fungerar. Det kommer då också att leda till att rätt avfall hamnar på rätt plats.

Som nämndes inledningsvis så är det ju så att det bästa avfallet är det som aldrig skapas. Trosa kommun genomförde under förra mandatperioden ett projekt som kallas "Minimeringsmästarna", vilket går ut på att minska på sitt avfall och att få sin konsumtion så hållbar som möjligt. Deltagande familjer lyckades minska sitt avfall väsentligt, och under våren 2022 så pågår ett nytt projekt.

 • Erbjuda utbildning till kommunens invånare i avfallskunskap.
 • Förstärka skolornas utbildningsmöjligheter i samverkan med den kommunala återvinningscentralen.
 • Genomföra ytterligare omgångar av minimeringsmästarna.

Tycker du som vi?

Du har nu läst vårt program för perioden 2022 till 2026. Det här är vad vi vill genomföra i Trosa kommun. Välkommen som medlem.

Swisha 150 kr till 123 421 85 33 Tillsammans med personnummer och mejladress


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.