Järfälla
Centerpartiet lokalt
  • / Vår politik

Vår politik

Järfälla

Centerpartiet är Järfällas gröna röst!

Kommunalt handlingsprogram 2014-2018 – Ett hållbart Järfälla

Järfällas gröna röst

Centerpartiet är Järfällas gröna röst. Vi är en grupp vanliga Järfällabor som brinner för att göra vår kommun ännu lite bättre och skönare att leva i.

Järfälla har en otrolig rikedom i sina grönområden, sin mångfald, sitt föreningsliv, sina ungar, sina människor... Den vill vi värna om, ta vara på, och utveckla.

De flesta av oss är helt ideellt engagerade i politiken. Men tillsammans är vi med och gör skillnad, i kommunala nämnder och styrelser, inte minst genom att ständigt lyfta och påverka i miljöfrågorna.

Samtidigt vill vi göra mer. Vi vill göra mer för att stärka integrationen, höja miljöambitionerna och öka personaltätheten i förskolan. Vi vill se en likvärdig skola där alla barn har samma möjligheter att lyckas, ett Järfälla som är en föregångskommun i arbetet för ett klimatneutralt samhälle, och en äldreomsorg med hög kvalitet och ökad valfrihet.

Vi vill att Järfälla ska växa. Fler bostäder måste byggas, och när vi bygger ska vi göra det smart och hållbart.

Järfälla ska också vara en plats där man kan växa som människa. En plats där alla – unga och gamla, kvinnor och män, infödda och nyanlända – ges utrymme att utvecklas och nå sin fulla potential.

Detta kommer vi fortsätta kämpa för. Du får gärna ge oss ditt förtroende att göra det.

Gör ett hållbart val 2018 – rösta på Centerpartiet!

Miljö

Centerpartiets mål är att Sverige ska vara klimatneutralt till år 2050. Då ska vi människor ha slutat påverka halten av växthusgaser i atmosfären och slutat bidra till att klimatet förändras. Centerpartiet arbetar också för en vardagsmiljö som är fri från gifter och skadliga kemikalier. Vi vill att Järfälla ska ligga i framkant i klimatarbetet och att kommunen ska göra sin del för att vi ska kunna uppnå visionen om en giftfri vardag. Järfälla ska vara en grön kommun, där vi både tar vårt ansvar för de globala miljöfrågorna och värnar vår lokala miljö med dess naturvärden och unika tillgång till grönområden. Det ska vara lätt att göra miljörätt i Järfälla.

Ett klimatneutralt Järfälla

För att Järfälla ska kunna vara med och visa vägen mot det klimatneutrala samhället måste kommunen ha en färdplan för sitt arbete med klimatmålen. Åtgärder som kommunen bör vidta handlar om att minska energiförbrukningen i sina egna lokaler, att ställa höga energikrav vid bostadsbyggande och att minska trafikens och transporternas klimatpåverkan. Kommunen bör också sätta upp klimatkrav vid upphandling av varor och tjänster. Vi vill utforma upphandlingen så att de miljömässigt mest hållbara alternativen kan väljas.

Centerpartiet vill att kommunen bidrar till en ökad produktion av förnybar energi genom att alla kommunens hushåll ansluts till insamling av matavfall för biogasproduktion. Vi föreslår också att kommunen installerar solpaneler på sina fastigheter i samband med takrenoveringar eller nybyggnation. Längre fram i det här programmet kan du läsa mer om vad Centerpartiet i Järfälla vill göra för klimatet när det gäller upphandling, trafik och bostadsbyggande.

Ekologisk mat och giftfri upphandling

Särskilt barn är känsliga för de många kemikalier som finns runtomkring oss i inne- och utemiljön. Farliga kemikalier finns bland annat i möbler, leksaker, förpackningar, golvmaterial, köksredskap och rengöringsmedel. Centerpartiet vill undersöka hur våra barn exponeras för gifter i förskolan och skolan i Järfälla. Med en sådan utredning som grund bör material och produkter som innehåller skadliga ämnen successivt bytas ut. Vi vill att all upphandling i kommunen ska vara giftfri och har redan initierat en process för att göra det möjligt.

Rester av bekämpningsmedel och skadliga ämnen finns också i den mat vi äter. Centerpartiet vill därför kraftigt öka andelen ekologisk mat på våra skolor, förskolor och äldreboenden, till minst 75 % år 2020. Maten ska vara god, näringsriktig och helst tillagad på plats av färska råvaror. När maten är god minskar svinnet och när egna tillagningskök finns kan rester bättre tillvaratas. De rester som trots allt måste slängas ska samlas in för att bli till gödsel eller biogas.

Centerpartiet vill även att matsedlar och matinköp i kommunen planeras efter hur klimatpåverkan kan minimeras. Det handlar om att titta på hur och var maten har producerats och hur den har transporterats. Närproducerat är inte alltid det bästa miljövalet men har andra värden som att det uppfyller svenska djurskyddsregler och bidrar till en levande landsbygd. Därför ser vi gärna ett ökat inslag av ekologisk närproducerad mat av hög kvalitet i kommunens livsmedelsupphandling. Att svenska djurskyddsregler ska gälla som krav i upphandlingen ser Centerpartiet som en självklarhet. De råvaror som används i skolköken bör anpassas efter säsong och användningen av produkter med stort klimatavtryck (t.ex. nötkött) bör minskas till förmån för likvärdiga men mer klimatsmarta alternativ. I skolan bör det varje dag finnas ett vegetariskt alternativ som alla elever kan välja och vissa dagar kan även huvudalternativet vara vegetariskt. All fisk som kommunen köper in anser vi ska vara miljömärkt.

Värna Järfällas grönområden

Vi Järfällabor behöver våra grönområden. Många har valt att bosätta sig här på grund av närheten till naturen och vattnet. Möjligheterna till rekreation är goda i vår kommun och så vill Centerpartiet att det ska förbli. Våra vackra grönområden och naturreservat är en viktig del av Järfällas attraktionskraft och identitet. Dessa områden måste bevaras och skyddas. Vi vill också att de ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare genom promenadstråk som är anpassade för personer med olika slags funktionsnedsättning. Centerpartiet vill värna strandskyddet och vi motsätter oss nya privata strandtomter vid Mälaren. Vi vill inte heller se något vägbygge genom Knallbodaskogen i Stäket och vi anser att friluftsgården i Ängsjö bör värnas och utvecklas.

De unika naturvärden som finns i Järfälla måste skyddas och den biologiska mångfalden bevaras. Centerpartiet vill att ett nytt naturreservat bildas längs Igelbäcken, liksom man har gjort längs med resten av denna bäck i angränsande kommuner. Igelbäcken har ett särskilt rikt växt- och djurliv med ett flertal sällsynta arter som exempelvis fiskarna grönling och nissöga. Centerpartiet vill också se en ökad samverkan mellan kommuner runt Mälaren för att skydda sjöns vatten från föroreningar och utsläpp.

Trafik

Transporterna står idag för en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Bilen har absolut en framtid i Centerpartiets värld, men framtidens bilar måste drivas av annat än fossila bränslen om vi ska klara klimatutmaningen. Vårt mål är att Sverige inom en generation ska vara ett fossilfritt samhälle med 100 procent förnybar energi, vilket inkluderar en helt fossiloberoende fordonsflotta. Med detta mål i sikte tror vi samtidigt att vi idag måste minska vårt bilåkande. I Järfälla ska det därför vara lätt att välja andra alternativ till bilen som att cykla eller åka kollektivt.

Färre och miljövänligare bilar

Centerpartiet vill främja utbyggnaden av bilpooler i kommunen. Bilpooler kan minska behovet av att äga en egen bil och leder därmed till färre bilar i trafik. Att vara medlem i en bilpool gör också att man som bilist planerar sitt bilåkande bättre och kör mindre. Vi vill underlätta för bilpoolsföretag att etablera sig, bl.a. genom att låta Järfällahus tillhandahålla parkeringsplatser för poolbilar. Centerpartiet vill också se att kommunen är med och bygger ut infrastruktur för elbilar genom att sätta upp laddstolpar, först i Barkarbystaden och senare i andra kommundelar.

Centerpartiet säger nej till bygget av Växthusvägen. Om vägen byggs kommer det leda till kraftigt ökad genomfartstrafik i kommunen, med buller, luftföroreningar och koldioxidutsläpp som följd. Dessutom kommer kostnaden för skattebetalarna att uppgå till flera hundra miljoner kronor, vilket vi menar är pengar som kan investeras betydligt bättre på annat sätt. Centerpartiet vill istället satsa på en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Vi ser positivt på den nya Mälarbanan som när den är klar kommer ge kommunen en tätare och punktligare pendeltågstrafik. Centerpartiet har också tagit ställning för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station, som nu omvandlas till en viktig regional knutpunkt för kollektivtrafiken i Stockholm. Utöver dessa stora och viktiga satsningar vill Centerpartiet i samarbete med Landstinget satsa på spårbilslinjer från Kallhälls station till Bolinder strand, samt från Jakobsbergs station till Barkarby regionaltågsstation via Barkarby handelsplats och Barkarbystaden. Spårbilar är ett miljövänligt och smart system för persontransporter som kan byggas utan att belasta de befintliga vägarna. Centerpartiet vill även att det ska finnas goda bussförbindelser som gör det möjligt att ta sig kollektivt till och från andra kommundelar som inte har spårbunden trafik som t.ex. Viksjö.

Gör det enklare att cykla

I Järfälla ska det vara enkelt att ta sig fram med cykel, inte bara inom kommunen, utan också för den som pendlar över kommungränsen. Centerpartiet vill främja cyklingen genom säkra och bra cykelvägar i hela kommunen. Vi vill se en sammanhängande cykelled längs med Mälaren i hela Järfälla genom en ny cykelväg från Stäket till Ängsjö friluftsgård. Underhåll, städning och snöröjning behöver förbättras på cykelbanorna och belysning behöver sättas upp på de sträckor där detta saknas. Trafiklösningar ska eftersträvas där man undviker korsande biltrafik och prioriterar cykeltrafiken, för en snabbare framkomlighet och ökad säkerhet.

Vi vill också se en gemensam strategi i Stockholmsregionen för att knyta samman separata kommunala cykelstråk till ett sammanhängande regionalt system, samt en fortsatt utveckling av ”motorvägar” för cyklister, så kallade velostrador, för att underlätta längre cykelpendling mellan regionens kommuner. Velostradorna ska helst byggas flerfiliga så att det blir möjligt att köra om och cykla fort på ett sätt som är tryggt och säkert för alla.

Centerpartiet vill även göra det lättare att kombinera cykling och kollektivt resande. Vi vill se ökade möjligheter att ta med sig cykeln på pendeltåget genom att plats skapas för fler cyklar ombord. Vid pendelstationerna ska det finnas säkra, goda och väderskyddade parkeringsmöjligheter. Kommunala cykelpumpar ska finnas vid alla stationer. Vi vill också göra det lätt att passera in, eller att ta sig igenom med cykel på pendelstationerna, genom breda och ordentliga ramper och fungerande hissar. Detta ökar också tillgängligheten för dem som reser eller passerar stationerna med barnvagn eller rullator.

Säkra skolvägar för våra barn

Många föräldrar upplever situationen som kaotisk med den bilträngsel som uppstår på morgnar och eftermiddagar då barnen ska lämnas och hämtas vid skolan. Av hänsyn till miljön och för barnens säkerhet anser Centerpartiet att det ska finnas bra och säkra gång- och cykelvägar till alla skolor och förskolor i kommunen så att fler väljer att lämna bilen hemma.

Befintliga gång- och cykelvägar måste repareras och uppgraderas, med belysning, asfaltering och lagning av hål och ojämnheter. Märkningen ska vara tydlig och visa färdriktning samt separering mellan gående och cyklister. Där barnen på sin väg till skolan saknar cykelbanor, trottoarer och markerade övergångsställen vill vi att detta ska anläggas. Snöröjning och underhåll behöver överallt förbättras.

Leva och bo

Järfälla hör till en av Europas snabbast växande regioner. Stockholmsregionen rankas i världstopp när det gäller kompetens, utbildningsnivå och innovationskraft. Men för att Stockholm och Järfälla ska kunna behålla sin tätposition, fortsätta växa och fungera som en grön tillväxtmotor för Sverige, behöver bostadsbyggandet öka kraftigt. Trots höga politiska ambitioner om nya bostäder byggs det alldeles för lite i Järfälla idag och det vill Centerpartiet ändra på. När vi bygger ska vi också göra det smart och hållbart. Miljön ska påverkas så lite som möjligt, livskvaliteten och trivseln ska öka, liksom den sociala sammanhållningen mellan oss Järfällabor.

Järfälla behöver fler bostäder

Bostadskrisen beror till stor del på strukturella hinder för ökat byggande, som vi på kommunal nivå inte kan göra något åt, men där Centerpartiet är en pådrivande kraft för förändring. Bland annat anser Centerpartiet att det behövs förenklade regler för byggande, förändringar i plan- och bygglagen som gör processen från idé till färdig bostad kortare, liksom ökad konkurrens mellan fler aktörer i byggsektorn. För att korta bostadsköerna vill Centerpartiet även stegvis reformera hyressättningen och gå mot mer marknadsanpassade hyror. Åtgärder som kan genomföras på kommunal nivå handlar t.ex. om att ställa hårdare krav på när bostäder ska färdigställas vid markanvisningar, vilket är något Centerpartiet driver.

I Järfälla är en fortsatt utbyggnad av Barkarbystaden prioriterad. Den planerade förlängningen av tunnelbanans blå linje till Barkarby station medger en snabbare byggtakt och en betydligt tätare bebyggelse än vad man planerat för tidigare. Att bygga koncentrerat i anslutning till kollektivtrafik och att bygga på höjden där det är lämpligt, menar vi är ett smart och hållbart sätt att bygga. Därför vill vi också se en förtätning i redan bebyggda områden. Centerpartiet menar dock att det är viktigt att bevara gröna ytor mellan husen, parkmark och mark som avsatts för idrottsändamål. Istället kan industrimark tas i anspråk för bostadsbyggande i centrala områden. För att skydda djur- och växtlivet är det också viktigt att värna spridningskorridorerna som idag riskerar att naggas i kanten vid nybyggnation.

I Stäket finns möjlighet att bygga fler bostäder och en förutsättning för detta är att öka kapaciteten på Uddnäsvägen, vilket Centerpartiet ser som en nödvändig åtgärd. Vi vill även anlägga en gång- och cykelväg till Ängsjö friluftsgård och på detta sätt skapa en sammanhängande gång- och cykelled längs med Mälaren.

Centerpartiet vill att det ska byggas fler billiga hyresrätter för unga samt studentbostäder i Järfälla. Vi vill bygga 300 bostäder för unga Järfällabor i en klimatsmart grön trästadsdel i Barkarbystaden. Vi vill att intäkterna från försäljningar av Järfällahus bestånd ska gå till just sådan nybyggnation, utöver nödvändig upprustning av befintliga bostadsområden. För Centerpartiet är det viktigt att det även fortsättningsvis finns gott om hyresrätter i Järfälla, både privat och kommunalt ägda. Centerpartiet är öppet för att ombilda delar av Järfällahus hyresrättslägenheter på Söderhöjden, Tallbohov och Lilla Ulvsättra till bostadsrätter. Däremot motsätter vi oss ytterligare försäljning av det kommunala beståndet i andra områden.

Bygg smart och hållbart

Byggandet och boendet i Järfälla ska vara socialt hållbart. Det innebär att det måste finnas bostäder för alla, för olika behov och med olika upplåtelseformer. Centerpartiet vill se en blandad bebyggelse med både villor, radhus och flerbostadshus där det ryms så väl hyres- som bostadsrätter. Det tror vi leder till fler möten mellan Järfällabor med olika ursprung och bakgrund, vilket gynnar integrationen och sammanhållningen i vår kommun.

Hållbarhet handlar också om att planera för kommunal och kommersiell service när det byggs nytt. I Centerpartiets Järfälla ska det alltid vara nära till bra förskolor, skolor och livsmedelsbutiker. Det ger oss mer tid för varandra i vår vardag och besparar vår miljö genom att vi inte behöver åka långt för att handla eller lämna ungarna på förskolan. Det ska givetvis också alltid vara nära till kollektivtrafik som gör det miljövänligt och enkelt för alla, ung som gammal, att förflytta sig.

Byggandet och boendet i Järfälla ska också vara miljömässigt hållbart. Därför vill Centerpartiet se en miljöanpassad renovering av det befintliga kommunala bostadsbeståndet. Att förtäta bebyggelsen och bygga kollektivtrafiknära är en viktig del i att bygga smart och hållbart, men även att ställa höga miljökrav vid byggandet. Centerpartiet vill att kommunen ska ställa högsta möjliga miljö- och energikrav vid nybyggnation. Goda lösningar för att bygga extremt energisnålt finns och ska användas, t.ex. passivhus som idag byggs i Barkarbystaden. Det går att bygga mycket energieffektivt utan att öka produktionskostnaderna och sett till en byggnads totala livslängd blir energieffektivt byggande en ren vinst för både fastighetsägare och boende.

Järfälla - en mötesplats där man trivs

Järfälla ska vara en plats där människor trivs. En plats för möten mellan människor. Ett rikt kulturliv och ett brett fritidsutbud är viktigt, både för barn och vuxna. För Centerpartiet är det lokala föreningslivet mycket viktigt och vill vi stödja det genom att ge goda grundförutsättningar. I Järfälla ska det finnas bra och fungerande lokaler och anläggningar för olika typer av kultur-, idrotts- och andra fritidsaktiviteter. Ytor för lek och spontanidrott måste vidare prioriteras i all kommunal planering och finnas nära de boende. Genom införandet av en kultur- och fritidspeng ökar möjligheterna för alla barn och unga i Järfälla att delta i kulturskolan och organiserade fritidsaktiviteter.

Biblioteken är viktiga mötesplatser och ska finnas i alla kommundelar. Centerpartiet vill att biblioteken ska ha ett brett mångkulturellt basutbud och tillgodose olika språkgruppers och personer med funktionsnedsättnings behov av god litteratur.

Centerpartiet vill se satsningar på ökad trivsel genom en upprustning av centrum i Jakobsberg och Kallhäll. Vi vill utveckla Stäketfläcken och göra den till en grön park och en trevlig mötesplats med plats för restauranger, kultur- och föreningslokaler. Vi vill också rusta upp Kvarnbacken och göra den till en levande park och träffpunkt för Järfällaborna. Centerpartiet menar att det nu är dags att återuppbygga Jakobsbergs kvarn, som brändes ner 2005, och som då under lång tid och i olika former varit ett viktigt landmärke och en symbol för vår kommun. Centerpartiets vision är dock att den nya Kvarnen inte bara ska ha ett estetiskt och symboliskt värde. Genom att i den inrymma cafélokal och konstruera den som ett minivindkraftverk får den också en praktisk funktion och ger vissa intäkter till kommunen. Den nya Kvarnen bör byggas i ett brandsäkert material.

Tillgänglighet, trygghet och mindre buller

Allmänna platser och kommunala lokaler ska vara anpassade och tillgängliga för alla. Framkomligheten längs våra gångstråk ska vara god för personer med funktionsnedsättning även vintertid. Centerpartiet vill därför prioritera åtgärder för ökad tillgänglighet. Ett exempel är gångtunneln under pendelstationen i Jakobsberg där många passerar. Vid uppgången mot bussterminalen och västra Jakobsberg finns flera alternativa hissar i händelse av att någon är ur funktion, men på centrumsidan finns bara en hiss som ofta är trasig. Centerpartiet vill se fungerande hissar på alla pendelstationer och en snabb service vid driftstopp. I Jakobsberg vill vi också bygga en ny kompletterande hiss på centrumsidan.

Att det ska vara rent och snyggt på gator och torg är en självklarhet, liksom att man ska kunna känna sig trygg på allmänna platser. God belysning och röjning av sly och buskage är viktigt utmed gångstråk och kameraövervakning kan vara positivt på särskilt utsatta platser som t.ex. gångtunnlar. Centerpartiet vill att närpolis ska finnas dygnet runt i kommunen och vill se en god samverkan mellan kommun och polis. Civilsamhället har också stor betydelse för tryggheten och därför bör kommunen samverka med föreningar för t.ex. nattvandring och uppmuntra till grannsamverkan.

Centerpartiet arbetar för att Järfällaborna ska störas mindre av buller. Buller påverkar människors hälsa och välmående och därför vi vill se fortsatt aktiva åtgärder från kommunens sida för att antalet bullerstörda boende ska minska. Vid nybyggnation vill vi säkerställa att det alltid finns en ”tyst” sida på husen där sovrummen ska ligga. Centerpartiet säger nej till bullrande industrier i anslutning till bostadsområden och har varit drivande för att ta fram en trafikbullerpolicy för Järfälla. Buller från flygtrafiken är ett problem i vissa delar av kommunen, t.ex. Viksjö, som påverkas av trafiken till Bromma flygplats. Centerpartiet vill undersöka möjligheten att minska bullret därifrån. Centerpartiet är också drivande för att lägga ner Lövsta skjutbana, vilket också skulle leda till minskat buller för Viksjöborna.

Integration

Centerpartiet strävar efter öppna gränser, fri rörlighet samt en generös och human flykting- och invandringspolitik. Vi vill att Sverige ska vara ett öppet land och att Järfälla ska vara en öppen kommun där mångfalden berikar. De människor som kommit och kommer hit från andra länder är en viktig resurs som vi behöver. Men vi måste bli bättre på att ta tillvara denna genom att se till att människor snabbt får ett arbete och blir en del av samhället. Den kompetens och företagsamhet som finns hos nyanlända förblir allt för ofta och allt för länge outnyttjad. Språk, utbildning och arbete är nyckeln till att vända detta.

Ett Järfälla där man känner sig välkommen

Som nyanländ ska man känna sig välkommen i Järfälla. Centerpartiet vill se ett varmt mottagande som gör att människor snabbt integreras, känner sig hemma och hittar en sysselsättning. Vi vill också föra en politik som bidrar till att bryta utanförskapet i de områden i vår kommun där många med utländsk bakgrund bor. För att integrationsarbetet ska fungera behöver olika aktörer i samhället samverka. Centerpartiet vill att integrationsfrågorna på ett bättre sätt ska uppmärksammas i alla kommunala nämnder och den kommunala förvaltningen. För att integrationen inte ska glömmas bort i det politiska arbetet vill vi även att det ska finnas ett tydligt och samlat ansvar för bevakning och hantering av integrationsfrågorna i någon av de kommunala nämnderna, vilket kräver en förändrad nämndstruktur. I utanförskapsområden vill vi se en utvecklad samverkan mellan boende, bostadsbolag, lokalt föreningsliv, skola, socialtjänst, närpolis och andra aktörer för att öka integrationen och trivseln i dessa områden. Vi vill också att Järfälla kommun ska vara en aktiv part i de sociala insatsgrupperna som ingår i polisens verksamhet.

Centerpartiet menar att vi måste se kraften i civilsamhället. När civilsamhällets ideella organisationer ges ökade möjligheter att verka för integration så har det positiva effekter. Vi vet att det civila samhället har en viktig roll för nyanländas möjlighet att växa in i det nya samhället, känna tillit och tillhörighet, och skapa nödvändiga sociala nätverk. Centerpartiet i Järfälla verkar för en ökad samverkan mellan kommunen och ideella föreningar på integrationsområdet. Vi vill att kommunen ska ha en aktiv dialog med organisationer i det civila samhället kring hur denna samverkan kan se ut. Vi hoppas också att detta kan mynna ut i en lokal överenskommelse mellan kommun och civilsamhälle kring samarbete för en stärkt integration. Centerpartiet verkar också för att kommunerna inom Stockholms län ska samla goda exempel på och sprida erfarenheter av sådan samverkan mellan sig. I Järfälla vill vi att kommunen anslår riktade resurser för integrationsarbete till ideella organisationer, folkhögskolor och studieförbund. Det kan handla om stöd till insatser som syftar till att bygga upp sociala nätverk, främja egenföretagande och introduktion på arbetsmarknaden genom t.ex. mentorskap, stödja nyanlända i språkinlärning, öka deltagandet i demokratiska processer eller bidra till fördjupad kunskap om det svenska samhället. Särskilt viktigt är att stödja insatser som bidrar till att bryta isoleringen för de grupper som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och samhällslivet.

Jobb och utbildning för nyanlända

Om Sverige ska kunna fortsätta vara det öppna land som Centerpartiet vill att det ska vara så måste fler kommuner vara med och ta emot de människor som av olika skäl kommer hit. Staten måste också ta ett tydligare ekonomiskt ansvar för integrationen av nyanlända. I vissa kommuner är flyktingmottagandet högt medan andra kommuner knappt inte tar emot några flyktingar alls. Många gånger handlar det om rika kommuner som avstår från att erbjuda fler placeringar för flyktingar. Centerpartiet i Järfälla menar att denna situation blivit ohållbar. Vi vill att mottagandet ska spridas till fler kommuner och att staten ska ta hela det ekonomiska ansvaret för nyanländas introduktion hela vägen fram till egen försörjning. Idag tar det flera år för vissa nyanlända att komma till egen försörjning och det är oacceptabelt. Sverige och Järfälla behöver fler arbetande händer för att klara välfärden. Vi ska välkomna människor som söker sig hit för att arbeta och för att finna en fristad undan förtryck. Invandringen är något vi vinner på och som berikar vårt samhälle men det kräver också att vi tillsammans tar ett mer solidariskt ansvar för en hållbar integration.

För många personer som invandrar till Sverige är svenska för invandrare (SFI) den första kontakten med samhället och även början på vägen mot jobb i det nya landet. Det finns många goda exempel på hur SFI-lärare idag gör en stor insats och hjälper sina studenter till arbete eller vidare studier. Att följa upp och kvalitetssäkra SFI-utbildningen är dock av högsta vikt för att ytterligare stärka integrationen i Järfälla. Vi vill också se en ökad valfrihet genom att bredda verksamheten till fler utförare. Centerpartiet vill att undervisningen inom SFI ska vara anpassad efter elevernas förutsättningar och förkunskaper, där fokus ska riktas mot individen. Nivågruppering inom utbildningen kan till exempel ske utifrån utbildningsbakgrund. Vi är också positiva till en fortsatt utveckling av de länsövergripande så kallade SFX-kurserna där elevernas yrkesbakgrund är utgångspunkten för kursen. Centerpartiet vill ytterligare förstärka möjligheterna till praktik och koppling till arbetslivet inom SFI, gärna genom att delar av utbildningen förläggs direkt ute på en arbetsplats.

Det bästa sättet att nå en lyckad integration är genom arbete. Genom att göra det lättare för människor att byta jobb vill Centerpartiet hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden, så som unga och utlandsfödda, att få ett jobb. Arbetslösheten bland unga och nyanlända är idag avsevärt högre än för övriga samhällsgrupper, vilket är ett stort samhällsproblem. Med mer rörlighet blir arbetsmarknaden mer rättvis för alla. Centerpartiet i Järfälla vill att kommunen ska öka möjligheterna för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden till att få praktikplatser och projektanställningar, som på sikt kan leda till en anställning. Järfälla kommun ska vara ett föredöme vid nyanställningar och aktivt arbeta för att nå en sammansättning av personalen som motsvarar befolkningsstrukturen i kommunen. Centerpartiet är det parti som tydligast strävar efter att förbättra företagsklimatet så att alla, oavsett från vilket land man kommer, kan få ett jobb eller starta ett företag och få en lön att leva på. Kärnan i Centerpartiets integrationspolitik är en jobbskapar- och företagarpolitik som gynnar alla.

Demokrati och mänskliga rättigheter

Centerpartiet vill att beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Därför är det kommunala självstyret och den kommunala demokratin mycket viktiga för oss. Vi vill att det ska vara korta avstånd mellan medborgare och politiker. Alla medborgare ska kunna känna att de blir väl representerade och att de har möjlighet till inflytande över de beslut som fattas i kommunen. Centerpartiet tror också på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjlighet att förverkliga sina liv och sina drömmar, oavsett kön eller annan bakgrund. De mänskliga rättigheterna och Barnkonventionen är för oss självklara utgångspunkter i det kommunala beslutsfattandet och en viktig grund för kommunens verksamheter.

En kommun som bejakar mångfalden

Centerpartiet ser alla former av främlingsfientlighet och rasism som ett allvarligt hot mot det öppna och demokratiska samhället. Vi vill ha ett samhälle och ett Järfälla där alla människor accepteras och respekteras för dem de är. Ett samhälle där vi tar hand om varandra och som vi känner ett gemensamt ansvar för att bygga. Att värna de mänskliga rättigheterna, stå upp för alla människors lika värde, och motverka diskriminering, är grundläggande i kommunens integrationsarbete.

Sorgligt nog är diskrimineringen på bostads- och arbetsmarknaden ett stort hinder för många människor från andra länder som kommer hit. Centerpartiet vill att Sverige ska vara ett land där man får ett jobb eller kan starta företag utifrån den erfarenhet och kompetens man har, inte på grund av vad man heter eller har för bakgrund. Järfälla kommun ska i sina verksamheter självklart arbeta aktivt för att motverka all slags diskriminering, på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller ålder.

I Sverige finns fem nationella minoriteter med särskilt skydd för sina rättigheter, av vilka en är gruppen sverigefinnar. En kommun som blir förvaltningsområde för finska ska erbjuda gruppen möjlighet till inflytande i frågor som berör dem samt erbjuda dem som vill möjlighet att få hela eller delar av den service och omvårdnad som ges inom äldreomsorgen av personal som behärskar finska. Särskilda statsbidrag utgår till de kommuner som vill bli förvaltningsområde. Centerpartiet anser att det är dags att bejaka mångfalden i Järfälla och att kommunen ska bli förvaltningsområde för finska. Ungefär 7 000 finsktalande bor i kommunen.

Demokrati och jämställdhet

Centerpartiet vill se ett fortsatt och fördjupat arbete med att utveckla demokratin inom Järfälla kommun. Vi har aktivt arbetat för att höja valdeltagandet i områden där detta historiskt sett varit lågt. Vi vill fortsätta arbetet med att hitta former för att på olika sätt öka medborgarnas inflytande, stärka kontakten mellan medborgare och folkvalda, och att stimulera den lokala politiska debatten. Biblioteken är viktiga som öppna forum där medborgarna kan mötas och diskutera. Dessa eller andra platser kan användas för att anordna organiserade möten för kommunens invånare kring aktuella politiska frågor. Kommunens hemsida kan även användas för att utveckla e-demokratin. Det är också viktigt att kommunens hemsida och annan kommuninformation finns tillgänglig på lättläst svenska.

Även de medborgare som inte har rätt att rösta har rätt att bli representerade, få sin röst hörd och sina intressen tillvaratagna när beslut fattas i kommunen. Barnkonventionen är en viktig grund som tydliggör och säkerställer att barnens bästa alltid ska sättas främst när beslut fattas som rör dem. För Centerpartiet är Barnkonventionen en självklar utgångspunkt för beslutsfattandet i kommunen och vi vill att ett barnperspektiv ska genomsyra alla de beslut som tas av nämnder och förvaltningar i Järfälla kommun.

Jämställdhet är en förutsättning för frihet; från våld och trakasserier, för lika lön och ökad makt. Kommunen ska vara ett föredöme när det gäller lika lön för lika arbete samt vid tjänstetillsättningar. Kommunens service till allmänheten ska vara baserad på rätten till lika behandling för alla medborgare, oavsett kön eller annan diskrimineringsgrund. Centerpartiet vill också att Järfälla kommun utökar sina kunskaper och förbättrar sina resurser för att ta hand om de personer som hotas av eller utsätts för hedersrelaterat förtryck. Ett aktivt arbete ska föras för att förhindra tvångsäktenskap och könsstympning. Problemet måste synliggöras och ungdomarna - både pojkar och flickor - måste veta vart de kan vända sig för att få hjälp.

Skola och förskola

Centerpartiet tror på individens lust att lära och längtan att utvecklas. Att kunna läsa, skriva och räkna är grunden för det fortsatta lärandet. Det är också grunden för ett demokratiskt samhälle. Vi vill att alla elever i Järfälla som lämnar grundskolans första år ska kunna skriva, läsa och förstå enklare texter, samt ha grundläggande kunskaper i matematik. Varje skola ska sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För Centerpartiet är det viktigt att varje elev blir mött där den står, att den som inte har lika lätt att lära får hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper, men att även den som har lätt för sig får utmaningar och stöd att utvecklas.

Mer personal i förskolan

Järfällas förskolor ska erbjuda barnen såväl pedagogisk stimulans som trygghet och omsorg. Genom ett lekfullt lärande i en trygg, säker, kreativ och grön miljö läggs en viktig grund för barnens framtida skolgång. Förskolan ger också barnen den första samvaron och den tidiga bekantskapen med omvärlden, något som präglar individen för framtiden. Centerpartiet menar att en självklar utgångspunkt för verksamheten ska vara att ta tillvara barns tidiga lust att lära. För att förskolorna i Järfälla ännu bättre ska kunna uppfylla sitt viktiga pedagogiska uppdrag, och fungera som det första ledet i utbildningssystemet, vill Centerpartiet tillföra ytterligare resurser för att höja kvaliteten. Centerpartiet vill öka andelen personal med förskollärarkompetens, höja personaltätheten och minska storleken på barngrupperna. Vi vill också att kommunen inför tydliga rutiner och system för utvärdering av hur gruppstorlek och personaltäthet påverkar möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen.

Flera faktorer påverkar vad som är en lämplig storlek på en barngrupp och hur mycket personal det behövs. Det handlar om personalens kompetens, lokalernas storlek och miljöns utformning, men också om gruppens sammansättning – det vill säga t.ex. barnens ålder och bakgrund. Skolverket har nyligen tagit bort sitt riktmärke för hur stora grupperna ska vara och betonar nu att gruppstorlek och personaltäthet ska utgå från barnens bästa. Centerpartiet anser att barnperspektivet ska vara styrande men menar samtidigt att vi som politiker måste formulera tydliga mål så att resurser kan fördelas därefter. Centerpartiets mål för mandatperioden är också mycket tydligt: Vi kommer att arbeta för att småbarnsgrupperna i Järfälla fram till senast 2018 minskas till högst 12 barn per grupp och att storbarnsgrupperna minskas till högst 18 barn per grupp. Vi vill att det ska finnas minst 3 heltidstjänster i varje sådan grupp vilket ger en personaltäthet på 4 barn som mest per vuxen i en småbarnsgrupp och 6 barn som mest per vuxen i en storbarnsgrupp. Centerpartiet kommer också att arbeta för att 2 av 3 anställda i förskolan ska vara utbildade förskollärare.

Även fritidshemmen spelar en viktig roll för barnens lärande och verksamheten där måste utformas så att den kompletterar skolans arbete. På samma sätt som i förskolan har fritidsgruppernas storlek och antalet fritidspedagoger betydelse för möjligheten och förutsättningarna att ge verksamheten ett meningsfullt och pedagogiskt innehåll. Att grupperna inte är för stora och att det finns tillräckligt många vuxna är också viktigt för att alla barn ska känna sig sedda och trygga och att ingen ska utsättas för mobbning eller kränkande behandling. Centerpartiet arbetar för en god personaltäthet på Järfällas fritidshem och vill att kommunen kontinuerligt följer upp kvaliteten i verksamheten med avseende på bland annat på gruppernas storlek och antal barn per vuxen.

Lika möjligheter för alla i skolan

Alla barn ska ha lika möjligheter att lyckas i skolan oavsett vem man är, vad ens föräldrar heter eller var man bor. Järfälla kommun har gjort stora satsningar på skolor i utsatta områden där resultaten varit allt för låga, men trots detta finns det fortfarande brister vad gäller likvärdigheten mellan Järfällas skolor. För Centerpartiet är detta oacceptabelt.

För Centerpartiet är det viktigt med en mångfald av utförare inom utbildningsområdet och att elever fritt kan välja skola. Vi tror att det stärker individens möjligheter att hitta en skola som passar just honom eller henne. Samtidigt är det viktigt att skolan får vara en mötesplats för barn med olika bakgrund, vilket leder till ett samhälle med bättre sammanhållning. Det ger också eleverna vidgade perspektiv, bättre förutsättningar att utveckla språk och andra kunskaper, liksom nya sociala nätverk som ökar framtidsmöjligheterna vad gäller utbildning och jobb. Bostadssegregationen har skapat en segregerad skola och det fria skolvalet har inte lyckats bryta detta mönster. Av denna anledning är Centerpartiet för den beslutade avvecklingen av Tallbohovskolans högstadium, som innebär att femteklassarna på Tallbohov nu aktivt måste välja andra skolor när de ska börja sexan. Centerpartiet vill också se andra åtgärder för att skapa en mer blandad elevsammansättning på kommunens skolor. Det kan bland annat handla om mer information och coachning till elever och föräldrar så att de kan göra mer medvetna utbildningsval. Centerpartiet menar även att religiösa skolor riskerar att motverka integrationen och förstärka segregationen.

Centerpartiet arbetar för att högre löner och arbetsvillkor ska användas som ett sätt att locka de allra skickligaste lärarna och förskollärarna till de skolor och förskolor som har störst behov. Vi vet att den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska lyckas med sina studier är läraren. Därför ska de mest yrkesskickliga lärarna undervisa där utmaningarna att nå goda resultat är som störst.

För att Järfällas skolor och förskolor ska kunna hålla högsta kvalitet är det också viktigt med satsningar för att kunna behålla och rekrytera fler duktiga lärare och förskollärare. Lärarlönerna ska vara konkurrenskraftiga så att kompetenta lärare söker sig till och väljer att arbeta i Järfälla. Centerpartiet har medverkat till att karriärtjänster för lärare har inrättats i Järfälla och detta system vill vi fortsätta att satsa på, bygga ut och utveckla för att vi ska kunna rekrytera riktigt bra lärare till Järfällas skolor. Till skillnad från en del andra kommuner handlar detta om permanenta tjänster i form av tillsvidareanställningar och så vill vi att det ska vara även fortsättningsvis.

Centerpartiet vill också förstärka förskolans arbete med språkutveckling och modersmålsstödet för barn med annat modersmål än svenska. Modersmålet har en viktig betydelse, inte bara för barnens språkliga utveckling och möjlighet till andraspråksinlärning, utan även deras sociala och emotionella utveckling. Stödet bör ges så tidigt som möjligt i barnens liv för att vara effektivt. Språket är en nyckel till kunskap och för nyanlända och elever med utländsk bakgrund är goda språkkunskaper i svenska viktigt för att kunna tillgodogöra sig skolundervisningen.

Som ett komplement till den ordinarie skolundervisningen menar Centerpartiet att Järfälla kommun bör ordna med läxhjälp för de elever som vill och har behov. Detta skulle kompensera för att alla barn inte får samma stöd i läxläsningen hemifrån. För barn i de lägre åldrarna skulle detta kunna ske inom ramen för fritidsverksamheten och för barn i de högre årskurserna i skolans egen regi eller genom ett samarbete med ideella föreningar och frivilligkrafter.

En viktig uppgift för skolan är att i högre grad än idag se till att barn och unga får goda kunskaper om arbetslivet. Samverkan med företag och organisationer på arbetsmarknaden behöver vara ett kontinuerligt inslag i skolans verksamhet på alla nivåer. Centerpartiet verkar för att studiebesök, praktik och arbetslivsorientering systematiskt införs även i de lägre årskurserna i skolan. Vi vill också utveckla studie- och yrkesvägledarnas roll som länk mellan skola och arbetsliv. En väl fungerande studie- och yrkesvägledning kan vara avgörande för att en elev ska hitta sin väg ut på arbetsmarknaden.

Arbetsro och utveckling

Skolan behöver arbetsro. Den senaste tiden har skolan genomgått stora förändringar och det är viktigt att lärare och skolledare får möjlighet att landa i de reformer som genomförts. Vi måste visa tillit till att lärare och skolledare kan omsätta reformerna i det praktiska arbetet i skolan. Lärarna vet bäst hur undervisningen ska bedrivas och i detta ska inte politiker lägga sig i. Samtidigt tror vi att alla lärare behöver coachning och stöttning för att växa och utvecklas i sin yrkesroll. Skolledarna har där en viktig roll som pedagogiska ledare i skolan. Från politikens sida vill vi medverka till att skapa goda förutsättningar för utveckling genom fortbildning och kompetensutveckling av lärare, erfarenhetsutbyte och delande av goda exempel på vad som fungerar inom och mellan skolor i kommunen, samt en kontinuerlig och planerad uppföljning och utvärdering av undervisningen. I Centerpartiet är vi övertygade om att det går att vända trenden med sjunkande resultat i skolan. En förutsättning är att vi blir bättre på att lyssna på dem som lyckats, att sprida de goda exemplen och att ta del av forskning kring framgångsfaktorer i skolan.

Satsningar på kompetensutveckling är viktigt för att skapa och behålla engagemang bland lärarna. Genom ett ökat fokus både på utvecklingen av enskilda medarbetare och utveckling av verksamheten stärks förutsättningarna och drivkrafterna till att lösa pedagogiska utmaningar och att ständigt förbättra och förfina undervisningen. Bättre möjligheter till personlig utveckling och att driva förändringsarbete kan också bidra till att höja läraryrkets status och att göra lärartjänsterna i kommunen mer intressanta och attraktiva för jobbsökande lärare.

För att skolan ska bli en hållbar arbetsplats, där lärare trivs och utvecklas, menar Centerpartiet att det är viktigt med satsningar på minskad arbetsbelastning och förbättring av den fysiska arbetsmiljön. Lärarnas administrativa uppgifter måste minskas så att de kan lägga mer tid på det de är bäst på – att undervisa. Vi vill också se att anställningsvillkoren för lärare i kommunen ger möjlighet att kombinera lärartjänsten med en annan anställning, gärna i det privata näringslivet. Detta kan också innebära att undervisningen berikas med nya perspektiv.

Även rektorerna måste avlastas administrativt för att kunna fungera bättre i sin roll som pedagogiska ledare i skolan. Det är viktigt att varje rektor har en tydlig pedagogisk vision och har tillgång till förutsättningar och verktyg för att förverkliga den. Rektorerna behöver vara synliga och delaktiga i verksamheten och ska vara drivande i utvecklingen av den. De ska känna till vad som händer i klassrummen, kunna ge konstruktiv feedback till sina lärare och erbjuda det stöd som medarbetarna behöver för att lyckas med undervisningen.

Arbetsro i skolan handlar också om att skapa en lugn och trygg miljö där eleverna kan fokusera på sitt skolarbete och där lärarna kan fokusera mer på undervisning och mindre på att hålla ordning. Särskilt i de lägre årskurserna är mindre klasser och ökad lärartäthet ett sätt att ge lärarna mer tid för varje elev. Centerpartiet vill därför att Järfälla kommun drar nytta av de resurser som regeringen vill tillföra från statligt håll för att minska just klasstorleken och öka lärartätheten. Ett sätt att åstadkomma arbetsro är också att öka vuxennärvaron i skolan. Fler vuxna som skapar trygghet, lugn och ro och kan ge motivation och stöttning till eleverna tror vi ger bättre möjligheter för dem att nå goda resultat. Centerpartiet vill undersöka förutsättningarna för volontärinsatser i Järfällas skolor eller hitta andra lämpliga sätt att stärka vuxennärvaron.

Äldreomsorg

Välfärden ska hålla samma kvalitet i livets alla skeenden. Alla äldre som behöver har rätt till en god och trygg omsorg. Möjligheten att ha inflytande över sitt eget liv måste gälla såväl unga som gamla. Endast så kan makten flyttas från politiker och personal till äldre och anhöriga. Centerpartiet verkar för att alla äldre i Järfälla ska ha rätt att välja sin omsorg. Vi vill se en mångfald av utförare och olika slags boende- och omsorgsalternativ som passar olika önskemål och behov. Äkta valfrihet står inte i motsats till trygghet och hög kvalitet, tvärtom. Istället för upphandlingar med fokus på lägsta pris vill vi införa ett system med äldrepeng, som premierar kvalitet och stärker de äldres egenmakt.

Valfrihet och kvalitet

Centerpartiet vill att det ska finnas alternativa boendeformer för äldre i alla Järfällas kommundelar. Äldre ska så länge de vill och det är möjligt kunna bo kvar i sitt hem och i sin bekanta, invanda miljö. De ska då kunna få det stöd och den hjälp de behöver i form av hemtjänst, hemsjukvård, hjälpmedelsverksamhet, bostadsanpassning, rehabilitering och tillgång till färdtjänst. Men för dem som har andra önskemål och behov bör det också finnas möjligheter att flytta till olika former av seniorboende, trygghetsboende eller serviceboende. Det handlar om bostäder för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha ett eget boende som erbjuder mer trygghet, social samvaro och närhet till service än en vanlig bostad. Centerpartiet anser att kommunen måste skapa fler platser inom trygghetsboenden och serviceboenden så att fler som vill ska ha möjlighet att kunna flytta till sådant boende. Vi vill också att par ska ha rätt att bo kvar tillsammans även om de har olika vårdbehov.

Centerpartiet vill införa en äldrepeng i Järfälla så att valfriheten i äldreomsorgen blir lika stor som inom exempelvis skolan och barnomsorgen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas idag inom hemtjänsten i Järfälla kommun. Centerpartiet vill att LOV också ska omfatta äldreboenden, vilket skulle det göra möjligt för fler aktörer att etablera sig och därmed öka mångfalden av alternativ som finns att välja mellan för de äldre. Kommunen fastställer då höga kvalitetskrav och en fast ersättningssumma för de utförare – kommunala, privata, ideella eller stiftelseägda - som vill erbjuda sina tjänster till Järfällas äldre. Alla utförare som uppfyller kraven får möjlighet att erbjuda sina tjänster och äldrepengen följer den äldre till den utförare som han eller hon väljer, på samma sätt som idag sker med skolpengen. Med detta system kan ett äldreboende fortsätta att drivas av samma utförare utan avbrott så länge de äldre trivs och är nöjda. Det ger rätt incitament för utförarna och personalen att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt. Den utförare som sköter sin verksamhet bra kommer att väljas av många äldre. Äldreboenden som inte håller god kvalitet kommer i stället att väljas bort och då antingen tvingas förbättra sig eller lägga ner sin verksamhet. Fördelarna är att makten på riktigt flyttas till de äldre, att kontinuiteten i driften av väl fungerande boenden ökar och att hög kvalitet premieras. I ett system där driften av äldreboenden istället upphandlas är detta inte alltid fallet. För att de äldre ska kunna göra informerade val inom äldreomsorgen vill Centerpartiet också att det i Järfälla ska finnas äldrelotsar som hjälper de äldre och anhöriga att hitta rätt boende efter önskemål och behov.

Stärkt uppföljning och tillräckliga resurser

Äldreboenden och hemtjänst måste, oavsett regi, drivas med starka krav på kvalitet i vården. Kommunen måste ta ansvar för att kontinuerligt följa upp och utvärdera kvaliteten i den äldreomsorg som de olika utförarna erbjuder. Centerpartiet anser att det är viktigt att satsa resurser på att stärka och utveckla kommunens system och metoder för kvalitetsuppföljning. Eventuella brister inom äldreomsorgen måste upptäckas snabbt så att åtgärder kan vidtas för att komma till rätta med dessa.

Ersättningsnivåerna till utförarna inom hemtjänst och äldreboenden måste vara tillräckligt högt satta för att det ska vara möjligt att ge en trygg och varm omsorg av god kvalitet. Personalen ska inte bara kunna ge god omvårdnad utan också ha tid för sådant som ger livskvalitet – som att ha tid för samtal med de äldre och att ta dem med ut på promenad. Vårdpersonalen ska ha god utbildning och möjlighet till nödvändig kompetensutveckling. Det är också viktigt att kommunen verkar för goda arbetsvillkor och att personalen har inflytande över sin arbetssituation. Att känna förtroende och uppmuntran i sin yrkesroll, att få utrymme att utvecklas och göra ett bra jobb, skapar ett större engagemang hos personalen, vilket också ger ökad kvalitet i omsorgen om och i mötet med de äldre. Centerpartiet anser att ersättningsnivån till utförarna inom hemtjänsten måste höjas.

En god kvalitet på maten är särskilt viktig när man blir äldre. Centerpartiet vill att man i Järfälla återgår till att laga maten lokalt i egna tillagningskök på varje äldreboende. Maten ska vara god, näringsriktig och lagas av färska råvaror av hög kvalitet. Även inom hemtjänsten behöver åtgärder vidtas för att maten ska smaka bättre och bli mer näringsrik. Centerpartiet vill därför se över möjligheten att kunna leverera varm mat hem till de äldre inom hemtjänsten.

God omsorg för olika behov

Andelen äldre med olika behov av boende och stödinsatser ökar. Det är därför nödvändigt att kommunen har en god planering av äldreomsorgen. Den som har rätt till äldreomsorg eller plats på ett boende ska, om man så önskar, kunna få detta inom kommunen. Nya äldreboenden måste planeras lång tid i förväg för att bli klara i tid och inte störas av hinder i plan- och byggprocessen.

Personalen inom äldreomsorgen i Järfälla måste ha adekvat utbildning för den typ av vård som krävs, t.ex. av demens- eller diabetessjuka. Att det finns flerspråkig personal är av stort värde då många av våra äldre har sina rötter i andra länder. När man blir gammal och sjuk händer det nämligen ofta att man glömmer det ”nya” språket. Särskilda avdelningar för olika språkgrupper bör skapas på äldreboendena, vilket kan möjliggöras genom att matcha språkkunskaperna hos den personal som redan finns inom kommunens boenden med de behov som finns bland de äldre. Aktuella språk kan vara arabiska, persiska och finska.

Psykogeriatriska och demensavdelningar, med speciella krav på personalens kunnande, ska finnas på äldreboenden. God framförhållning ska eftersträvas när det gäller platstillgången på dessa avdelningar. Detta för att undvika konsekvenserna av bristande framförhållning såsom inläggning på sjukhus eller placeringar utanför kommunen, något som både är dyrt för kommunen och innebär en försämrad kvalitet för vårdtagaren och de anhöriga.

Centerpartiet anser att dagverksamheten för demenssjuka och avlastarverksamhet för anhöriga som vårdar i hemmet bör vara väl utbyggd och att ersättningen för den som vårdar anhörig i hemmet bör ses över. Centerpartiet vill också återinföra den tjänst som hörsel- och synkonsulent som tidigare funnits i Järfälla.

Ekonomi och jobb

Jobben är grunden för välfärdens finansiering, förebyggande av utanförskap och för tillväxt i hela landet. Eget arbete är fundamentalt för såväl frihet som trygghet för den enskilde. Centerpartiet menar därför att en av samhällets huvuduppgifter är att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, efter egen förmåga. Ett företagsklimat som ger fler och växande företag och därmed fler jobb, med en arbetsmarknad som är öppen för alla, är förutsättningen för att människor ska kunna påverka och förbättra sina egna och sina barns livsvillkor.

Fler jobb genom fler och växande företag

Centerpartiet vill att Järfälla utvecklas till ett företagarvänligt samhälle där näringslivet blomstrar och där alla har möjlighet att få ett arbete. Företagarna är en av grundpelarna för att skapa ett hållbart samhälle med hög sysselsättning. Därför ska Järfälla vara en attraktiv företagarkommun med ett bra företagarklimat. Centerpartiets mål är att Järfälla ska vara en av landets absolut bästa företagarkommuner. Att etablera sitt företag i Järfälla ska vara ett självklart val.

Det är viktigt att alla företag har möjlighet att utvecklas i Järfälla och därför ska vi i den kommunala planeringen, bereda utrymme för små och nya företag. Hos NyföretagarCentrum finns erfarna äldre företagare som kan vägleda nya företagare. Därför ska Järfälla ge stöd till denna verksamhet.

Vi vet att 4 av 5 jobb skapas i de små företagen men också att de stora företagen skapar en möjlighet för småföretag att etablera sig i närområdet som underleverantörer. Centerpartiet vill underlätta för små företag att delta i kommunens upphandling, där hög kvalitet utgör grunden för vem som ska få uppdragen. Centerpartiet vill också bidra till att möta efterfrågan och behovet av attraktiva företags- och industrilokaler i Järfälla.

För individen är jobb en viktig nyckel till integration och delaktighet i samhället. Centerpartiet vill att alla ska kunna känna den frihet och trygghet som ett eget arbete innebär. Därför är Centerpartiet också den drivande kraften i svensk politik för att göra det enklare att starta och driva företag och göra det billigare för företag att anställa. Sänkta arbetsgivaravgifter för unga upp till 25 år är en viktig pusselbit för att företagare ska ha möjlighet att anställa unga utan arbetslivserfarenhet. En annan är att unga får möjlighet att via yrkesutbildning möta företagens behov.

Centerpartiet vill fortsätta att förenkla regler för företag och stimulera till nyföretagande. I Järfälla vill vi kunna erbjuda funktionella och flexibla lokaler för lokala företagare. Vi vill också reservera en ansenlig del av U2-området för etablering av småföretag. Genom samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet ska arbetslösa ungdomar kunna erbjudas arbetstillfällen och lärlingsplatser under kortare eller längre perioder.

Kommunen bör dessutom arbeta mer strategiskt med företags- och näringslivsutveckling. Det kan ske genom samarbete med fler arbetsskapande nätverk som t.ex. Ambassadörer för kvinnors företagande, Handelskammaren, Stockholms Business Alliance eller Företagarna. Kommunens hjälp till företagare bör effektiviseras, bland annat genom att minska handläggningstiderna. Vidare anser Centerpartiet att en strategi för besöksnäringen bör utvecklas, vilket kan öppna för fler företagsetableringar i kommunen.

En hållbar finansiering av välfärden

Grunden för en hållbar finansiering av välfärden är fler jobb. Ju fler som arbetar desto mer skatteintäkter och minskade utgifter för kommunen. En bra välfärd förutsätter också att vi använder tillgängliga resurser på ett effektivt sätt. Kommunens skatteintäkter ska i första hand användas för att värna det som är välfärdens kärna – som skolan, förskolan och äldreomsorgen. I Centerpartiet kommer vi därför göra allt vi kan för att underlätta för så många som möjligt att arbeta. Vi lovar också att förvalta och använda varje skattekrona på ett effektivt sätt för Järfällas och medborgarnas bästa.

Kommunen står inför en expansion som både är ett resultat av och i förlängningen gynnar tillväxten i Järfälla och hela vår region. På kort sikt kommer befolkningsökningen dock kräva ökade investeringar i nya skolor och förskolor samt ökade kostnader för att upprätthålla den kommunala servicen. Centerpartiet menar att sådana investeringar i t.ex. nya dyrare skollokaler inte får gå ut över kommunens befintliga verksamheter och nödvändiga satsningar på en ännu bättre skola, förskola och äldreomsorg. Det är viktigt att vi kan upprätthålla och utveckla kvaliteten i kommunens välfärd samtidigt som Järfälla växer och välfärden därmed byggs ut för att möta behoven hos invånarna. Den kommunala skattesatsen måste sättas så att detta blir möjligt. Skattesatsen måste också ligga på en hållbar nivå, där hänsyn tas till den befolknings- och inkomststruktur som vi har i vår kommun.