En god omsorg med valfrihet

sol-has-bg

Upplands-Bro ska vara kommunen där du som är äldre har möjlighet att själv välja hur du vill bo och vilken form av hjälp du vill ha eftersom det är du som bäst känner dina egna behov. Unga på glid ska fångas upp tidigt och få rätt stöd innan de hamnar i utanförskap som på sikt kan leda till kriminalitet. Vi ska bry oss om varandra men också ställa krav.

En bättre äldreomsorg

Vi vill:

 • Försvara LOV, Lagen om valfrihetssystem, både för äldreboende och hemtjänst. De äldre vet bäst var de vill bo och vilken hjälp de behöver. Viktigt att kommunen bedriver god tillsyn av både äldreboenden och hemtjänst oavsett om de drivs privat eller kommunalt.
 • Att utvärderingar av boenden görs mer lättillgängliga för att underlätta den enskildes val.
 • Att kommunala äldreboenden och hemtjänst erbjuder stor valfrihet och flexibilitet.
 • Att alla med hemtjänst ska ha en fast omsorgskontakt för trygghet och kontinuitet.
 • Behålla systemet med förenklad hemtjänstansökan och på sikt sänka åldersgränsen från nuvarande 75 år.
 • Utöka antalet handläggare med socionomexamen inom äldreomsorgen.
 • Att medicinskt utbildad personal ska finnas tillgänglig i äldreomsorgen dygnet runt. Minst en sjuksköterska för varje äldreboende och en medicinskt ansvarig läkare (MAL).
 • Se en handlingsplan för att motverka missbruk, ensamhet och sociala problem bland äldre.
 • Ta fram en beredskapsplan för skydd mot smittspridning inom äldreboende och hemtjänst.
 • Inrätta ett program för samverkan mellan förskola, skola och äldreboenden.
 • Skapa ett trygghetsboende i Bro och ytterligare ett i Kungsängen.
Hjälp när det är svårt men också krav på den enskilde

Vi vill:

 • Att det finns åtgärdsplaner för varje person som levt länge i socialt utanförskap. Målet ska vara egen försörjning som samordnas från kommunen i samarbete med arbetsförmedling, hälso- och sjukvård, psykiatri och övriga instanser.
 • Stärkt kvalitetskontroll och uppföljning av utplacerade barn i fosterhem. Att ta vårdnaden från föräldrar är ett stort ingrepp i en familj men ibland nödvändigt när barnets välmående måste gå före föräldrarätten.
 • Utbilda och fortbilda alla handläggare inom socialtjänsten om neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF. Ingen ska känna sig misstrodd och förbisedd på grund av NPF. Kompetensutveckling inom detta ska vara regelbunden för handläggare inom socialtjänsten.
Nära Vård och Beredskapslager

Vi vill:

 • Driva på införandet av Nära Vård tillsammans med Region Stockholm.
 • Upprätta ett beredskapslager av potentiella bristprodukter vid pandemi eller andra händelser med stor samhällspåverkan.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.