Hållbart och varsamt byggande

sol-has-bg

De kvalitéer som gör kommunen attraktiv får inte byggas bort. Upplands-Bro har byggt mest i regionen per capita och blivit en av landets mest expansiva kommuner. Centerpartiets ledord är utveckling och förbättring snarare än befolkningstillväxt. Tillväxt och exploatering bör nu ske långsamt, varsamt och kontrollerat. Framväxten av nya områden ska särskilt präglas av miljömässig och social hållbarhet.

Utveckling med helhetsperspektiv

Vi vill:

 • Att detaljplaner och exploateringar hänger ihop och utgår från ett helhetsperspektiv. Kommunen är som en organism där alla områden påverkar varandra.
 • Införa en gestaltningspolicy i samhällsbyggnadsprocessen. De hus och områden som byggs ska hålla över tid och finnas i minst 100 år.
 • Att nybyggande ska tillföra värden för de som redan bor här (ökad trygghet, naturleder, butiker, lokaler, restauranger, stadsodlingar, hotell med mera).
 • Inkludera invånare och näringsliv tidigt i planering och förändring av områden. Genom dialog kan behov och förslag fångas upp. Om planer och modeller digitaliseras kan alla också lättare bidra med idéer och perspektiv.
 • Att utveckling av nya områden utgår från ett småskaligt ”blandstadsperspektiv”. Genom att blanda arbetsplatser och bostäder med ett levande offentligt rum med restauranger, caféer, växtlighet, kulturinslag mm skapas trygga och mer dynamiska platser där människor vill vara.
 • Se utförliga parkeringsutredningar vid nybyggande med konsekvensanalyser och framtidsscenarion för parkeringsplatser i takt med kommunens förtätning. P-talet måste möta behovet.
Miljö- och socialt hållbart nybyggande

Vi vill:

 • Att fokus ligger på utveckling och förbättring. Tillväxt och exploatering bör framöver ske mer långsamt, varsamt och kontrollerat.
 • Att energi- och klimatsmarta hus med solceller och byggnader i trä förordas.
 • Se en grön stadsplanering med tonvikt på grönområden och växtlighet i och mellan byggnader och gator. Lummiga innergårdar, stadsodlingar, parker och gröna tak ska vara naturliga inslag i bebyggelseområden. Träd och grönska ska i hög utsträckning bevaras.
 • Ställa höga krav på exploatörer så att det som byggs är miljömässigt och socialt hållbart över tid. Cirkulära lösningar för energi och avfall är ofta en självklarhet. Men vikten av en genomtänkt fysisk planering för social trygghet behöver framhävas tydligare. Idag finns god kunskap om hur man skapar tryggare platser och områden.
 • Flytta träd i stället för att ta bort. Ta vara på odlingsbar mark och matjord i stället för att schakta bort avtäckningsmassorna som avfall.
 • Att hänsyn tas till äldre människors behov vid planering och förändring av bostadsområden.
Försiktig och långsam exploatering på landsbygden

Vi vill:

 • Se en försiktig och långsam process för ny bebyggelse på landsbygden med stor hänsyn till den natur- och kulturhistoriska miljön och näringar inom jordbruk, djurhållning, häst, turism och liknande.
 • Ställa höga krav på arkitektur och utseende med hänsyn till områdets landskap, karaktär och lokala byggnadstradition.
 • Ge jordbruksnäringarna och livsmedelsproduktionen företräde framför andra exploateringsintressen i enlighet med Fördjupade översiktsplanen för landsbygden (FÖP 2016).

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.