Integration genom språk och arbete

sol-has-bg sol-light-text

Nyanlända äger själva en stor del av utmaningen i att ta en aktiv roll för att inkluderas och hitta lösningar. Men integration måste bygga på kommunikation och öppenhet där alla kan bidra till en lyckad process för att motverka utanförskap. Många broar behöver byggas på vägen. Alla delar av samhället behöver sammankopplas bättre för att underlätta vägen till arbete och social delaktighet så att människor själva kan styra sina liv och nå sina mål.

Segregationen är ett hinder som måste motarbetas med full kraft. Integrationsarbetet ska fokusera på resultat och vara långsiktigt. Ett nära samarbete mellan kommun, näringsliv, arbetsförmedlare och civilsamhälle är nyckeln till framgång.

Bättre språkutbildning

Vi vill:

  • Höja kvalitén på SFI utbildningen. Alla som kommer till Sverige ska lära sig bra svenska och därmed kunna förstå sina rättigheter och skyldigheter.
  • Se en snabb och individanpassad väg till utbildning i svenska språket som är avgörande för etablering på arbetsmarknaden och i samhället.
  • Att SFI-utbildningen effektivt ska kombineras med yrkesförberedande utbildningar, praktik, arbete, mentorskapsprogram, samhällsvägledning och andra nödvändiga insatser.
Inför integrationsförskola

Vi vill:

  • Införa integrationsförskolor som integrationsmotor genom att erbjuda SFI-undervisning i anknytning till förskolan. Barnet är på förskola medan föräldern är på SFI-utbildning i anslutning till denna. Syftet är att uppmuntra de som idag stannar hemma att i stället läsa på SFI genom att göra det enkelt och lättillgängligt. Integration underlättas härmed för både barn och förälder.
Stärk näringslivets och civilsamhällets roll

Vi vill:

  • Att näringslivet stöttas till en mer aktiv roll i integrationsarbetet. Att komma ut i arbetslivet och möta människor är ett av de bästa sätten att lära sig språket, normer och värderingar men också att bygga relationer och nätverk. Det finns många goda exempel där praktik och svenskastudier blandas på ett effektivt sätt.
  • Att föreningar motiveras att långsiktigt och aktivt jobba med integrationsinsatser som språk och samhällsorienterande aktiviteter.
  • Stärka övriga civilsamhällets roll för integrationen och hitta nya effektiva vägar att bättre samverka för inkludering, integration och trygghetsskapande aktiviteter. Skolans lokaler kan utnyttjas för detta efter skoltid för läxhjälp, kurser, mentorskap mm.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.