Livskraftigt jordbruk för mat, klimat och beredskap

sol-has-bg

Centerpartiet värnar om jordbruket som en central näring för Sveriges livsmedelsförsörjning, beredskap och omställning till den gröna ekonomin. Åkermarkerna måste värnas och dålig framförhållning får inte innebära att kortsiktiga behov leder till beslut som är oförsvarliga i ett långsiktigt perspektiv.

Mat och Åkermark

Vi vill:

  • Värna kommunens jordbruksföretagare som en central näring för livsmedelsförsörjning, beredskap och omställning till den gröna ekonomin.
  • Värna produktiv och brukningsvärd jordbruksmark mot exploatering på och i anslutning till denna som försvårar eller omöjliggör produktion.
  • Att Länsstyrelsens nya riktlinjer ”Vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län” används och efterlevs i alla led i byggplanearbetet.
  • Att en livsmedelsstrategi och handlingsplan för kommunen tas fram i linje med Sveriges livsmedelsstrategi med målet att öka produktionen.
  • Rikta kommunens upphandlingar mot svenska och närproducerade livsmedel som stärker landsbygd och produktion av svensk mat och förnybar råvara.
Lantbrukens förutsättningar

Vi vill:

  • Tillgodose lantbrukets krav på framkomlighet när det gäller befintlig och framtida infrastruktur. Lantbrukare odlar ofta på spridd jordbruksmark över flera stora områden och att ta sig fram är avgörande för brukandet.
  • Vidareutveckla kommunens lantbruksforum till ett lantbruksråd som genom dialog och samråd ger frågorna större tyngd.
  • Att LRF kommungrupp (Lantbrukarnas Riksförbund) involveras tidigt i bygg- och planbeslut som påverkar deras näringars verksamhet. Utförliga konsekvensbeskrivningar måste upprättas vid varje aktuellt ärende som riskerar att få negativa konsekvenser för jordbruksnäringarna och minskad livsmedelsproduktion som följd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.