ETT TRYGGT VÄSBY

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Upplands Väsby ska vara en kommun där alla känner att det är tryggt att bo, leva och verka. Centerpartiet vill se ett Upplands Väsby som håller ihop, där kommunen aktivt samverkar med polis, invånare, näringsliv, föreningar och skola tillsammans. Vi vill att förebyggande insatser sker för att fånga unga och utsatta i tid såväl som direkta åtgärder mot brott, hot och våld prioriteras för ett tryggare Väsby. För oss i Centerpartiet är trygghet också en fungerande välfärdsservice, ett tillgängligt samhälle med bostäder, omsorg och utbildning.

Tidiga och kraftfulla åtgärder för att nå unga på glid

Vi vill:

 • Utöka samarbetet mellan civilsamhälle, kommun och polis, samt andra aktörer för att förbättra möjligheten att fånga upp unga på glid tidigt.
 • Införa avhopparprogram eller annan liknande verksamhet.
 • Införa en samordningstjänst på Trygghetscenter med koppling till kultur- och fritidsverksamhet.
 • Utöka med fler fältassistenter som möter ungdomar.
 • Möjliggöra för fler fritidsgårdar med inriktning mot exempelvis idrott och kultur i samarbete med föreningslivet.
Utökat stöd mot våld, hedersförtryck och trakasserier

Vi vill:

 • Stärka samarbetet mellan kommun och tjej-, kvinno- och brottsofferjourer.
 • Utveckla Trygghetscenter och kommunens insatser, samt samarbetet med näringsliv, civilsamhälle och polis.
 • Stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Tillika kvalitetssäkra handlingsplaner och efterlevnad av ordningsregler i alla skolor.
 • Införa Skolakut-modell för omplacering av elever som behöver stöd i att bryta negativt beteende.
Ökad trygghet i det offentliga rummet

Vi vill:

 • Säkra skolor, offentliga lokaler och områden från narkotika med hjälp av narkotikaspårhund.
 • Fortsatt utveckla civilsamhällets delaktighet i trygghetsskapande aktiviteter med hjälp av föreningsbidrag.
 • Förbjuda pyroteknik i kommunen för att minska skador, värna om djur och natur, samt människor.
 • Fortsatt utveckla arbetet med kommunens trygghetsapp, mobila väktare och ordningsvakter. 
 • Fortsätta kameraövervakningen i centrala delar av Väsby och utveckla där behov finns. 
Öka tryggheten för företagen

Vi vill:

 • Öka samverkan mellan kommun, Väsby Promotion och polis för företagens trygghet. Exempelvis genom information och utbildning kring handlingsplan vid brott, IT-säkerhet och digitala bedrägerier.
 • Forsatt utveckla samarbetet inom BID, Business Improvement District, så att fler företagare och fastighetsägare samverkar med kommun och polis tillsammans.
Höj kommunens krisberedskap

Vi vill:

 • Utöka samarbete med Region Stockholm och civilförsvaret, samt stärk kommunens rutiner och resurslager.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.