grön stads

-utveckling

sol-has-bg sol-light-text sol-green-tone

Upplands Väsby ska vara en trygg kommun för alla, med en stadsutveckling som tar hänsyn till människors behov och värnar om naturen. En hållbar kommun full av liv och möjligheter, en kommun i ständig utveckling. Vi i Centerpartiet vill skapa en växande kommun där alla vill bo oavsett under vilket av livets alla skeden, med en mångfald av bostäder i stadens kärna och naturnära. Vi vill öka rörligheten, bygga långsiktigt och hållbart, smart och nytt. Centerpartiet vill se en långsiktig jämställd stadsplanering som präglas av mångfald där alla ska kunna röra sig på lika villkor vid alla tider på dygnet, utan att känna sig otrygga eller utsatta.

Öka gröna områden och attraktiva bostäder

Vi vill:

  • Bygga naturnära småhusområden, exempelvis enligt Trädgårdsstads-modell inklusive strandnära och bostäder på vatten.
  • Stimulera hållbara lösningar och material i bostadsbyggandet, exempelvis solceller.
  • Ge kommunens fastighetsenhet och Väsbyhem i uppdrag att placera solceller på kommunens fastigheter och på befintligt bostadsbestånd.
  • Utveckla Väsby Entré; ett grönt stationsområde med attraktiva bostäder, företagslokaler och samhällsservice.
  • Utveckla Runby med ny skola, förskoleplatser, bostäder enligt Trädgårdsstads-modell och möjliggöra annan samhällsservice.
Vårda Väsbys gröna miljö

Vi vill:

  • Etablera fler odlingslotter och koloniträdgårdar.
  • Bibehålla och utveckla fler biologiska torg.
  • Möjliggöra stadsodling på offentliga ytor.
  • Stärka naturvårdsinsatser med djur, exempelvis med getter och hästar.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.