Skola och utbildning

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Vi i Centerpartiet vill att alla barn och ungdomar ska lyckas i skolan. Alla skolor i Upplands Väsby ska ha fokus på den enskilde eleven och att möta dennes behov med extra stöd-insatser eller att hitta nya utmaningar. Möjlighet att välja den skola som passar individen bäst är självklar, likaså att utbildningskvalitén måste vara hög oavsett kommunal eller fri-stående huvudman. Skolan ska också vara en trygg och jämställd plats med nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Stöd och preventivt arbete för att motverka psykisk ohälsa bland våra unga är viktigt för att växa och utvecklas.

Alla barn ska klara skolan med godkända betyg i alla ämnen

Vi vill:

 • Införa lärandestipendium för elever.
 • Att alla barn som behöver ska erbjudas sommarskola.
 • Utveckla skolbibliotek i hela kommunen.
 • Ge alla elever tryckta läroböcker i kärnämnen: svenska, engelska, matematik, religion, historia, samhällskunskap och naturkunskap.
 • Permanenta och utöka insatserna med rörelse och motion varje dag i skolan för alla elever.
 • Införa nollvision mot hemmasittande elever och förstärka skolsociala team samt införa resurs skolsocionom.
 • Införa resursenhet för att stötta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) och samordna elevhälsa, social-tjänst, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och habilitering.
 • Säkra kunskap att möta och stimulera särbegåvade barn i alla skolor.
 • Stärka det systematiska arbetet med nolltolerans i skolan mot mobbing, kränkningar och sexuella trakasserier. Tillika kvalitetssäkra handlingsplaner och efterlevnad av ordnings-regler i alla skolor.
 • Införa Skolakut-modell för omplacering av elever som behöver stöd i att bryta negativt beteende.
 • Att alla familjehemsplacerade skolbarn ska ha tillgång till arbetsmodellen Skolfam.
 • Utreda möjlighet till maxtak för mindre barngrupper i förskolan.
 • Erbjuda elever att starta eget företag med samma lön som sommarjobb.
 • Införa möjlighet för kompetensutveckling för pedagoger som en del av anställningen.
Fler vuxna ska finnas i skolan

Vi vill:

 • Stärka elevhälsoteamens arbete och tillgången till psykologer och kuratorer.
 • Etablera former för deltagande av fler vuxna i skolan. Exempelvis i samarbete med pensionärsföreningar och civilsamhället som läxhjälp, skolvärdar och rastvakt.
Forsatt valfrihet

Vi vill:

 • Bibehålla valfriheten för elever och föräldrar att välja förskola och grundskola.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.