Klimatsmart byggande på Värmdö

Värmdö kommun kommer under onsdagens kommunstyrelse den 22 maj 2019 att fatta beslut om att ansluta sig till Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor, samt bli medlemmar i föreningen CO2 city.

Färdplanen är ett forum som leds av Sveriges byggindustrier och har en bred förankring i branschen. Syftet är att nyckelaktörer i hela värdekedjan samlas för att arbeta med hur omställningen till konkurrenskraftigt samhällsbyggande utan klimatpåverkan kan ske. I dagsläget är det ca 90 företag, organisationer och kommuner som deltar i Sverige. Flera av Värmdös byggherrar är redan med i Färdplanen (JM, Riksbyggen, Ikano bostäder). Föreningen C/O City utvecklar verktyg och metoder i samverkan med olika aktörer för att underlätta att ekosystemtjänster blir kostnadseffektiva och används i stadsplaneringen runt om i Sverige.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystemet som på något sätt gynnar människors välmående. Det är tjänster vi får gratis av naturen som till exempel pollinerande insekter, vattenrening via våtmarker, skadedjursbekämpare eller skugga av träd. Värmdö kommun får genom medlemskapet möjlighet att utveckla sitt arbete med ekosystemtjänster tillsammans med andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn.

-Bygg och anläggningsindustrin står för 25% av Sveriges klimatpåverkan och med Värmdös befolkningsökning så är det gemensamma arbetet med färdplanen ett bra sätt för oss att kunna göra skillnad på riktigt säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande.

- Att Värmdö kommun nu ansluter till färdplanen innebär att vi ställer krav på att byggandet ska ha en klimatneutral värdekedja, samtidigt som vi säkrar konkurrenskraften. Hela samhället vinner på att vi värdesätter ekosystemen och bejakar grön tillväxt. Det ska alltid vara lönsamt att vara miljövårdande och olönsamt att agera miljöförstörande, säger Kristina Lång (C), vice ordförande i kommunstyrelsen.