Vi gör försök att gynna pollinatörer

Majoritet för Värmdö har gett förvaltningen i uppdrag att under sommaren 2019 genomföra ett försök att gynna pollinatörer såsom bin och vildbin genom att exempelvis lämna plats för ängsblommor på parkmark.

Bakgrunden är att på många håll i Sverige och i världen har en kraftig nedgång av mängden
pollinerande insekter uppmätts. Av cirka 270 arter vilda bin och humlor i Sverige är en
tredjedel på Artdatabankens rödlista, vilket innebär att deras överlevnad är hotad.

Globalt sker en massutrotning av insekter och forskarna varnar för att en tredjedel av alla insekter är
utrotningshotade. Dessa insekter spelar en nyckelroll i ekosystemet och påverkar inte minst vår möjlighet att odla grödor för mat, foder och andra ändamål. I Värmdö, precis som i resten av Sverige har det successivt skett en minskning av ängsmark, vilket har lett till svårigheter för pollinatörer att hitta föda och boplatser.

- Det är oroväckande när sommaren tystnar, här på Värmdö ska det surra!, säger Filip Joelsson,
Ordförande i Tekniska nämnden.

- När det finns så enkla åtgärder som att låta ängsblommor växa fritt istället för att hårdklippa gräset överallt är det ju det minsta vi i kommunen kan göra för att underlätta livet för bina, säger Kristina Lång - Kommunalråd(C).

Samtidigt kan medborgare och bostadsrättsföreningar med egna trädgårdar göra en stor insats. Exempelvis genom att upplåta gräsmattor till ängsmark, bygga insektshotell eller plantera örter.