Klartecken för utveckling av Stavsnäs Vinterhamn

Under måndagens Kommunfullmäktige antogs detaljplanen för Stavsnäs Vinterhamn. Planen innebär en utveckling av hamnverksamheten för att bättre möta både dagens och framtidens behov med en ökande mängd gods- och passagerartrafik till och från skärgården.

Syftet med planen är att förbättra bekvämligheten och säkerheten för passagerartrafiken och att möjliggöra en utbyggnad av hamnen med gästhamn, bostäder och handel. Inom området planeras det även för bland annat en ny godsterminal separerad från övrig trafik, resecentrum, marina, café, restaurang, parkeringsgarage, stugby och rekreationsområden.

Stavsnäs Vinterhamn pekas ut av den regionala utvecklingsplanen (RUFS) som den viktigaste hamnen för mellersta delen av Stockholms skärgård, och har en betydande roll som replipunkt för skärgårdstrafiken. Här hanteras stora mängder gods och en ökande mängd passagerartrafik. Stavsnäs är dessutom ett av fem centrumområden som är utpekade i kommunens översiktsplan. Detaljplanearbetet för Stavsnäs Vinterhamn påbörjades redan 2012.

- Det är glädjande att planen nu har antagits. Utvecklingen av Stavsnäsområdet kommer att bidra till vårt mål om en livskraftig skärgård. En viktig del i projektet är att hamnen ska leva året om och inte bara under sommarmånaderna, säger Planutskottets ordförande Kristina Lång (C).

Ett exploateringsavtal ska nu tecknas mellan Värmdö kommun och exploatören Värmdö hamnar. Planen är att arbetet med utbyggnaden ska pågå mellan 2020-2028.

Alla handlingar finns att läsa på Kommunens hemsida