Vi vill ge skärgårdsskolorna mer flexibilitet

Skärgården är en fantastisk plats, att besöka, bo och verka i. Men det finns också många utmaningar. För trots att skärgårdskommunerna växer i snabb takt minskar andelen fastboende på många av skärgårdens öar. Tyvärr är det ofta andelen yngre och barnfamiljer som minskar.

I Värmdös ö-skolor har elevantalet sjunkit på senare år. Många familjer vill flytta ut i skärgården men blir avskräckta av osäkerheten kring om skolan kommer finnas kvar. För att vända utvecklingen måste vi därför kunna garantera en säker skolgång.

På Centerpartiets partistämma i september antogs förslag som, om de genomförs, ökar möjligheterna till fjärrundervisning i flera ämnen. Förslaget innebär också att olika enheter ska kunna dela på undervisningen. Det är förslag som är avgörande för att skärgårdsskolorna fortsatt ska kunna driva en kvalitativ undervisning i skärgården.

I Stockholms skärgård kan vi se familjer som kämpar för skolornas överlevnad. Och trots att många av skolorna i dagsläget är beroende av fjärrundervisningen hålls den år efter år endast ”på prov”. I ett sådant läge står vi som kommun handfallna inför kraven på likvärdighet. För att kunna garantera kvalitet, kontinuitet och likvärdig undervisning av behöriga lärare är vi beroende av att fjärrundervisningen utvecklas.

Med fjärrundervisning kan pedagogiska resurser användas bättre, vilket är angeläget då bristen på legitimerade och behöriga lärare i Sverige är stor. Många elever, inte minst i glesbygd, får idag nöja sig med en undervisning av obehöriga lärare. Genom att utöka fjärrundervisningen ökar vi möjligheterna till en likvärdig utbildning i hela landet.

Fjärrundervisning kan vara mycket mer än en lösning för skärgården och landsbygden. Att undervisas av lärare som är särskilt skickliga inom ett område och som befinner sig på annan ort kan höja utbildningens kvalitet. Det kan till exempel gälla elever som behöver undervisas på en högre nivå och elever som behöver ämnesundervisning på sitt modersmål. Det kan även finnas medicinska, psykologiska eller sociala skäl till att elever kan behöva distansundervisning som särskilt stöd under en begränsad period, till exempel elever med långvarig skolfrånvaro.

För att det här ska kunna bli verklighet måste lagstiftningen bli mer flexibel för att kunna anpassas efter de unika förutsättningar som skärgården och många andra glesbygder runt om i Sverige har. Det är så vi får möjlighet till en mer kvalitativ skolgång i skärgården utan långa pendlingssträckor och höga kostnader. Och det är så vi möjliggör för familjer att bo kvar och veta att skolan består trots år av sviktande elevunderlag.

Gustav Hemming (C), Skärgårdsregionråd
Miranda Ahlers (C), ledamot i Utbildningsnämnden i Värmdö Kommun

(Debattartikeln publicerades i Tidningen Skärgården 2019-10-31)