Österleden behövs nu!

Centerpartiet i Nacka och Värmdö skriver i Nacka Värmdö-posten idag: "Vi vill inte frånta människor möjligheten till framkomlighet och transport i regionen."

Nacka och Värmdö är några av de snabbast växande kommunerna i landet. Att kommunerna växer och berikar regionen i Stockholm är något som vi i Centerpartiet ser positivt på — men det ställer också krav på vägkapaciteten och utbyggnaden av kollektivtrafiken för att möta våra medborgares transportbehov.

Vi är snart inne på år 2020 och ännu finns det inga avgörande beslut fattade om att bygga eller planera en ny vägförbindelse öster om Stockholm och regeringen har inte avsatt några pengar för ett sådant projekt heller. Detta är ett svek mot våra kommuner och övriga regionens växande befolkning.

För Centerpartiet är det viktigt att effektiva trafiklösningar tar plats i stadsplaneringen. Österleden, som skulle kunna binda de norra och södra delarna av Stockholmsregionen, är en sådan lösning. Den skulle kunna minska trängseln, öka våra kommuners konkurrenskraft, ge utrymme för en levande stad samt ge medborgarna möjlighet till effektiva transporter.

För klimatets skull måste vi byta ut bensin och diesel mot förnyelsebart bränsle, men bilen som sådan kommer att behövas även i framtiden. Trängsel är ett problem som kan minskas genom trängselavgifter, utbyggd kollektivtrafik, fler cykelvägar men också genom nya bilvägar.

Centerpartiet driver även frågan om Österleden i riksdagen med stor hänsyn till miljön. Nyligen skrev Alireza Akhondi med flera, C, en motion om Österleden (motion 2019/20:1743) som bland annat innehåller införandet av miljözoner och hårdare krav på miljöbilspolitiken, där inriktningen är att hela fordonsflottan ska bli fossilfri senast 2030 och att infrastrukturen för elladdning byggs ut i hela Stockholmsregionen.

Vi tror på en offensiv miljöpolitik som bejakar ny teknik och nya lösningar. Vi vill inte frånta människor möjligheten till framkomlighet och transport i regionen. Planeringen och byggnationen av Österleden behöver ta fart snarast. Det är inte minst viktigt för nacka- och värmdöborna.

Hans Peters, C
Kommunalråd Nacka

Kristina Lång, C
Kommunalråd Värmdö

Artikeln publicerades i NVP 2019-11-11