Markanvisning för särskilt boende i Pilhamn

Nu utlyser Värmdö kommun en markanvisningstävling för externa aktörer om att bygga ett särskilt boende för äldre i Pilhamn på Ingarö. Byggaktörernas förslag kommer utvärderas utifrån pris, gestaltning, driftseffektivitet och miljö, långsiktighet samt klimatpåverkan.

- Det är bra att vi nu kan komma igång med markanvisningen för Pilhamn. Vi har behov av ett särskilt boende för äldre i Värmdö eftersom antalet äldre förväntas öka kraftigt inom den närmsta tioårsperioden. Med de vackra omgivningarna i området och närheten till kommunikationer finns alla förutsättningar för att det ska kunna bli ett riktigt fint boende, säger Kristina Lång (C), Planutskottets ordförande.

Området som utgör på en del av fastigheten Brunn 1:507 är cirka 4500 kvm stort och enligt gällande detaljplan är det möjligt att bygga 2500 kvm i två våningar. Förslaget ska vara möjligt att genomföra med gällande detaljplan och omfatta minst 60 lägenheter för särskilt boende samt innehålla ett tillagningskök. Idag består markanvisningsområdet av en infartsparkering. En ny infartsparkering har tidigare skapats i Brunn vid Näsuddsvägen för att ersätta den befintliga vid Pilhamn.
Området ligger i en vacker miljö med gångavstånd till Ingarö kyrka och andra kulturhistoriska och intressanta byggnader. Promenadvägar och annan bebyggelse finns i anslutning till området och det är nära vatten och allmänna kommunikationer. Hela området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och utformningen av markanvisningsområdet är reglerad i detaljplanen för att anpassas till intilliggande bebyggelse.

-Genom en markanvisning kommer vi att kunna minska kommunens investeringsportfölj och samtidigt öka antalet boendeplatser. Kommunens lån behöver begränsas och samarbeten med fler privata aktörer är helt rätt i tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M).

Genom försäljning av marken kan kommunen finansiera de kommunala anläggningar som ska byggas inom detaljplaneområdet. Genomförandet av det särskilda boendet säkerställs dels genom att den faktiska försäljningen av marken sker först efter beviljat bygglov samt dels genom ett fastställt vite på 40 miljoner kronor som utgår till kommunen om byggaktören uppför en annan bebyggelse än ett särskilt boende för äldre. Kommunstyrelsen antog våren 2019 ett inriktningsbeslut om att påbörja en process för att genomföra en markanvisning för platsen.