Satsningar för att motverka ensamhet bland äldre

Värmdö kommun har tilldelats 1,7 mkr i stimulansmedel för att motverka ensamhet bland äldre och för att öka kvaliteten inom demensvården. I dag har Vård och omsorgsnämnden fattat beslut om hur de statliga stimulansmedlen ska användas.

För att motverka ensamhet bland äldre ska kommunen framförallt fokusera på uppsökande verksamhet. Syftet är att identifiera ensamma seniorer för att informera vad kommunen kan erbjuda samt uppmuntra till att delta i aktiviteter. Även en samordningsfunktion skapas med frivilliga organisationer och föreningar för att ta fram och identifiera samarbetsområden.

- Jag är väldigt glad att vi genom den här satsningen stärker samarbetet med civilsamhället och föreningslivet. Vi har många starka och kompetenta krafter bland våra föreningar. Särskilt i dessa tider när vi äldre måste isolera oss är det viktigt att hitta sätt att bryta ensamheten, som är en alltför vanlig orsak till försämrad livskvalitet och depression, säger Hans Lindqvist (C), ledamot i Vård- och omsorgsnämnden.

Tanken är att nya plattformar och oupptäckta samarbetsområden mellan civilsamhällesorganisationer och föreningar ska identifieras och byggas vidare på. Samordningen omfattar även volontärarbete inom seniorcentret Diamanten, som ska utökas och spridas ut i samhället.

Det finns en känd målgrupp äldre som av olika skäl inte kommer ut i aktiviteter och social samvaro. Därför satsar vi också på ett uppsökande arbete som innebär att informera om och erbjuda social ledsagning till seniorcentret Diamanten. Satsningen riktar sig till äldre personer med hemtjänst, som av olika skäl inte kommer ut i aktiviteter och social samvaro (OBS! Detta arbete kommer givetvis inte sättas igång förrän risken för smittspridning är över).

Satsningen sträcker sig i ett första skede fram till den 31/12 2020, med möjlighet till förlängning under 2021, under förutsättning att kommande års statsbidrag ger täckning för projektet.

För att öka kvaliteten för personer med demenssjukdom ska kommunen stärka kompetensen inom demensvården. Det innebär framförallt en viktig satsning på kompetensutveckling för undersköterskor inom demensvård. Satsningen kommer erbjudas till samtliga fyra särskilda boenden i kommunen. Förhoppningen är att kunna fortsätta satsningen även under 2021, och då med fokus på hemtjänsten.