Värmdö starkt uppåt i hållbarhetsrankning

Värmdö klättrar 58 placeringar i Aktuell Hållbarhets kommunranking 2020 och hamnar på plats 66 av 290.

- Vi arbetar målmedvetet mot omställningen till ett hållbart samhälle. Värmdö ska vara i framkant vad gäller miljöarbetet. Därför är det roligt att se att arbetet ger resultat, säger Kristina Lång (C), kommunalråd.

Under veckans Kommunstyrelse redovisades 2019 års miljöbokslut som redovisar ett år av många viktiga strategiska beslut och steg framåt på miljöområdet. Ett viktigt steg har varit utbyggnaden av gång och cykelvägar samt en utökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Båtpendling fortsätter att utvecklas till ett kollektivt alternativ.

Ett av kommunens största miljöarbeten är utbyggnaden av det kommunala VA-nätet och inventeringen av enskilda avlopp. Under 2019 ökade andelen anslutna till kommunens VA till 70% och andelen inventerade avlopp till 82%. En utbyggnad av kommunens VA-nät är viktig för att motverka utsläpp som leder till övergödning av våra sjöar och hav. Med ett väl utbyggt system för vatten och avlopp bidrar vi till att skydda vår miljö och förbättra balansen i våra vatten.

Värmdö kommun arbetar också för att minska klimatavtrycket i kommunens egna verksamheter. Bland annat har energianvändningen i kommunens fastigheter minskat från 177 kWh/m2 till 146 kWh/m2. Tre oljepannor har bytts ut och resterande två ska bytas ut under 2020.

En giftfri miljö för våra barn och ungdomar är ett viktigt område, där kommunen bland annat jobbar med Grön Flaggcertifiering. 25 skolor och förskolor i Värmdö är nu certifierade enligt Grön Flagg och 48 procent av skolorna och förskolorna i Värmdö är miljöcertifierade. Andelen ekologiska livsmedel inom våra verksamheter har ökat till 29%.

Värmdö blev under året medlemmar i föreningen C/O City. Genom medlemskapet kan kommunen få stöd och inspiration i att utveckla arbetet med ekosystemtjänster i samhällsbyggnadsplaneringen. Värmdö anslöt sig även till bygg- och anläggningssektorns ”Färdplan för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor”. Det innebär att kommunen kan vara med och påverka utvecklingen i branschen i frågor om byggmaterial, teknik, lagar och krav. Det kommer också bidra till att nå de lokala miljömålen.

Ett samverkansavtal mellan Värmdö kommun och KTH har lett till fyra nya samarbetsprojekt inom vattenhushållning och testverksamhet kring avsaltning. Fyra examensarbeten har genomförts på Värmdö.

Ett samarbetsavtal har tecknats mellan Värmdö kommun och Sveriges sportfiskeförbund om att genomföra ”Skolbäcken” där grundskolorna får möjlighet att delta i fiskevård med syfte att öka medvetenheten om hur människor påverkar naturen och våtmarkerna och vikten av att vårda den.