"Alla elever har rätt till en trygg och utvecklande skolgång"

Majoritetens ledamöter i Utbildningsnämnden skriver i en debattartikel i NVP 29 maj 2020 om beslutet att utveckla och utöka de särskilda undervisningsgrupperna (KSU) för att få en trygg och stabil organisation kring de barn som behöver det som mest.

Vi har nu äntligen landat en organisation som innebär fler kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper i en tydlig och stabil organisation. Fler grupper har bildats och fina väl anpassade lokaler har skapats på Brunns skola för autismklasserna som startas där i höst. För att inte tvinga på de elever som i nuläget går i KSU på Kullsvedskolan en omställning, har vi landat i ett beslut som innebär en förändring i två steg. Parallellt med att en ny verksamhet tar form på Brunns skola kommer nuvarande elever i Kullsvedsskolans KSU-grupper få gå klart sin skolgång i sin invanda miljö.

Rapporteringar om elever i behov av särskilt stöd duggar tätt, inte minst i spåren av covid-19. Behovet av att utveckla och säkerställa särskilt anpassade miljöer är dock inte nytt. På Värmdö har vi länge arbetat med olika lösningar för de elever som har de allra största behoven av stöd i skolan. Parallellt med detta har vi under lång tid också arbetat med att utveckla inkluderande lärmiljöer i all skolverksamhet.

Vi har under flera år haft ett antal särskilda undervisningsgrupper som officiellt eller inofficiellt har fungerat som kommungemensamma undervisningsgrupper för elever med ett mycket omfattande behov av stöd i skolan. Fram tills nu har vi dock saknat ett helhetsgrepp över dessa grupper och dess framtid har bitvis varit oviss. I en rapport som har presenterats så sent som 2018 har önskemål framställts om att avveckla dessa grupper på sikt. Därför har vi i Majoritet för Värmdö gett förvaltningen ett uppdrag som innebar en genomlysning och kvalitetssäkring av hela KSU-organisationen, med ett tydligt ställningstagande om bevarande och utveckling av grupperna. På så sätt säkrar vi dessa gruppers framtid i en genomtänkt och ändamålsenlig organisation.

Den kommunövergripande verksamhet vi har haft fram tills nu har saknat en tydlig röd tråd och tydlighet kring kriterier för antagning och uppföljning. Flera grupper har inte varit kommunövergripande vilket har inneburit otrygghet för flera elever och deras vårdnadshavare och en del grupper har saknat möjligheten till interaktion och inkludering med andra grundskoleelever. För vissa elever har avsaknaden av officiell kommungemensam status inneburit att en fortsättning av verksamheten inte har varit en självklarhet mellan stadierna.

Den nya organisationen vi nu går in i innebär tydliga kriterier för antagning till grupperna och uppföljning av placeringar. Autismklasserna på Brunn får bättre anpassade lokaler och såväl autismklasserna som klasserna för elever med språkstörning får ett årskurs-1-9-perspektiv. Barn med behov av ett mindre sammanhang kommer på så sätt fortsatt få det stöd som de behöver. Därutöver kvarstår Kvarnbergsgruppen som inte är bunden till någon särskild inriktning. Vår målsättning är att erbjuda en skolgång med förutsättningar för individuella möjligheter till utveckling för alla elever, oavsett behov.

Cecilia Lindberg, M, ordförande utbildningsnämnden
Fredrik Snejbjerg, L, vice ordförande utbildningsnämnden
Miranda Ahlers, C, ledamot
Ulrik Lindgren, KD, ledamot
Siv Strömbäck, MP, ledamot
Ulla Pihlvang, M, ledamot
Irene Ulfvin, M, ledamot
Sara Farid, M, ersättare
Ulf Westerberg, M, ersättare
Anders Knudsen, KD, ersättare
Linda Jacobsson, C, ersättare
Lars-Erik Wåhlström, L, ersättare
Robert Veiksaar, MP, ersättare