Fler solceller på kommunens fastigheter

Värmdö har som ekokommun målsättningen att inom en generation klara omställningen till ett hållbart samhälle. Kommunens energisparande och energieffektivitet ska öka radikalt och sol, vind, vatten och andra uthålliga energisystem ska utgöra basen i en klimatsmart infrastruktur. Nu tar vi nästa steg för att öka andelen solceller på kommunens fastigheter.

I Värmdö kommuns budget för 2020 beslutade fullmäktige att utreda vilka kommunala fastigheter som vore lämpliga för framtida installationer av solceller. I dagsläget har kommunen solcellanläggningar på två kommunala fastigheter, kommunhuset i Skogsbo och förskolan Solbacken i Mörtnäs.

- Uppvärmningen av bostäder och lokaler står för en stor del av Värmdös energiförbrukning. Därför är det viktigt att vi nu ökar andelen solceller på kommunens fastigheter. Solcellerna kommer att minska våra koldioxidutsläpp och bidra till omställningen till ett hållbart samhälle, säger Kristina Lång, kommunalråd (C).

Solcellerna på de kommunala fastigheterna bedöms medföra flera positiva konsekvenser. Dels kommer fastigheterna att producera en del av sin egen energi vilket bör minska energikostnaden, dels kommer solcellerna att minska mängden koldioxidutsläpp som fastigheterna bidrar till. Det totala koldioxidutsläppet för fastigheterna beräknas minska med 162 660 kg CO₂.

Under nästa kommunstyrelse kommer utredningen att redovisas och följande byggnader har pekats ut som lämpliga att utrusta med solcellsanläggningar:

• Räddningsstationen/Värmdö brandstation
• Brunns skola (sporthallen)
• Ekvallen Gustavsberg C
• Ljung äldreboende

Kostnaden för att installera solcellsanläggningarna på dessa fyra fastigheter beräknas till 3,8 mnkr och den genomsnittliga återbetalningstiden för fastigheterna blir 14,5 år.