start för naturreservatet i Ekedalsskogen!

I budget för 2020 beslutade Majoritet för Värmdö att påbörja processen med att inrätta ett naturreservat i Ekedalsskogen och nu ska arbetet starta. Planerna för naturreservatet finns angivna både i översiktsplanen och i kommunens naturreservatsplan.

Värmdö är en kommun med fantastisk natur och många områden har höga kvaliteter både
som rekreationsmiljöer och för biologisk mångfald. Inrättandet av naturreservat på lämpliga
platser är därför en viktig del i kommunens arbete med en hållbar samhällsutbyggnad.

- Jag är så glad att vi nu påbörjar arbetet med att säkra de höga naturvärdena i Ekedalsskogen. Skapandet av naturreservat är en viktig del i en hållbar samhällsutbyggnad, säger Kristina Lång, kommunalråd (C) och ordförande i Planutskottet.

Att inrätta naturreservat i anknytning till vissa bostadsområden ger en bra balans mellan
bebyggelse och naturområden och säkerställer tätortsnära natur i den långsiktiga planeringen.

Ekedalsskogen är ett värdefullt grönområde med starka naturvärden. Den är en del av den
gröna kilen som binder ihop Värmdös natur med länets, och utgör en viktig spridningskorridor
för djur och växter. Området ligger i den primära spridningszonen för länets barr- och
barrblandskog, och är angivet som en av länets värdetrakter för ek. Ekedalsskogen har också
höga värden för friluftslivet och är ett populärt rekreationsområde med bland annat
motionsspår och utegym. Här finns även Stens träsk.

Förslaget är tänkt att arbetas fram och skickas ut till samråd under våren 2021 för att sedan
beslutas i kommunfullmäktige under hösten 2022.