Vi värnar om Värmdö kommuns åkermark

Majoritet för Värmdö yrkar på återremiss av ärendet om detaljplanen för Kulla 1:7 m.fl. gällande dragningen av gång- och cykelvägen på sträckan mellan Återvall och Långvik på Ingarö.

Anledningen till Majoritetens yrkande är att den i samrådet föreslagna dragningen av gång- och cykelvägen tar en stor del av jordbruksmarken i anspråk och gör den mark som är kvar svår att bruka.

Planområdet ligger längs med väg 653 (Björkviksvägen) och består främst av skogs- och jordbruksmark. Dragningen av en gång- och cykelväg på sträckan bedöms vara viktig för att koppla ihop norra och södra Ingarö med trafiksäkra och miljövänliga alternativ till bil och buss. Den bidrar till säkrare skolvägar, bättre tillgång till grönområden och badplatser för kommunens barn. Under tisdagens sammanträde i planutskottet kommer detaljplaneförslaget upp för godkännande.

En utbyggnad av kommunens gång- och cykelvägnät är en viktig del i Värmdö kommuns översiktsplan. Men att förlägga gång- och cykelvägar på jordbruksmark är inte förenligt med översiktsplanen, där det står att de fåtal produktiva jordbruk som finns i kommunen ska värnas. Därför yrkar Majoritet för Värmdö på återremiss av ärendet och ger plankontoret i uppgift att återkomma med en sträckning av cykelbanan där jordbruksmark inte tas i anspråk.

- Endast 2,5% av Värmdö kommun består av åkermark, därför är det oerhört angeläget att vi bevarar det som finns. Särskilt i dessa svåra tider är det extra viktigt att vi gör vad vi kan för att underlätta för våra lokala bönder och småföretagare. Bönderna bidrar till arbetstillfällen, lokalproducerad sund och säker mat och till öppna landskap, säger Kristina Lång (C), ordförande i Kommunstyrelsens planutskott.

Detaljplanen var ute på samråd under november 2019 och då kom totalt 16 yttranden in. Synpunkterna handlade främst om gång- och cykelvägens placering, och att den istället bör följa skogsbrynet för att inte exploatera brukningsbar jordbruksmark.

Att sammanhängande jordbruksmark inte tas i anspråk har enligt översiktsplanen stor betydelse för landskapsbilden och för hushållningen med kommunens naturresurser. Ur kulturmiljösynpunkt är ett fortsatt jordbruk en viktig förutsättning för att det även i framtiden ska vara möjligt att behålla, förstå och uppleva stora delar av kulturlandskapet.