Värmdö växlar upp arbetet med arbetsmarknadsinsatser

När Värmdöföretagen under pågående pandemi får frågan vad som är mest angeläget för att de ska kunna fortsätta verka och utvecklas i Värmdö blir svaret: tillgången till arbetskraft och kompetens.

Samtidigt har andelen arbetssökande Värmdöbor ökat. Vi i Majoritet för Värmdö tar nu därför initiativ till att kommunen ska bli en aktiv arbetsmarknadspart och arbeta närmare det lokala näringslivet, så att arbetssökande snabbt kan matchas med företag som söker personal.

I spåren av den pågående pandemin har Värmdö kommun tillsammans med de lokala företagen arbetat för en återstart av ekonomi och företagsamhet under namnet ”Återstart Värmdö”. Vi vill nu växla upp arbetet ytterligare och utveckla kommunens proaktiva arbete inom arbetsmarknads- och kompetensfrågor genom att bredda och påskynda kommunens insatser. Därför kommer vi, på kommande sammanträden i Kommunstyrelsen respektive Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden, att uppdra till förvaltningen att utveckla kommunens arbetssätt för att främja en aktiv kommunal arbetsmarknad.

Arbetsmarknadspolitiken i Sverige är ett statligt ansvar, men vi har under en längre period kunnat se att staten genom Arbetsförmedlingen inte tar ansvaret för målgruppen. Lokalt har vi sett en nedmontering av Arbetsförmedlingen. Tidigare kunde Värmdöborna vissa dagar få stöd på det lokala kontoret, men sedan 2016 har myndigheten inte längre kontor på Värmdö. Vi anser därför att kommunen inte kan förlita sig på att Arbetsförmedlingen kommer att ta sitt ansvar för målgruppen och vill därför förstärka kommunens arbete ytterligare.

- När Arbetsförmedlingen så uppenbart misslyckas med att få människor i jobb behöver vi som kommun ta ett större ansvar. Genom det här initiativet vill vi bli en aktiv arbetsmarknadspart som arbetar strategiskt för att sammanföra arbetssökande med lokala företag som har behov av arbetskraft, säger Miranda Ahlers (C), ordförande i Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Genom uppdraget breddar vi målgruppen och lyfter även fram arbetslösa som ännu inte har ekonomiskt bistånd. Det är en grupp som ofta faller mellan stolarna då de enligt lag inte är kommunens ansvar. Men då Arbetsförmedlingen inte når ut till målgruppen väljer vi att arbeta proaktivt med dem.

Huvudregeln ska vara att samtliga som söker försörjningsstöd ska ha en aktiv arbetsmarknadsplanering och att det aldrig ska ta mer än 2 arbetsdagar från att den som söker bistånd ska erbjudas en arbetsmarknadsinsats. Denna insats ska vara av sådan kvalité att den sökande närmar sig arbetsmarknaden. Samtidigt ska det ställas motkrav och om den sökande inte medverkar i sin planering ska rätten till ekonomiskt bistånd ifrågasättas.

- I spåren av pandemin går många Värmdöföretag på knäna och är i stort behov av arbetskraft och kompetens för att kunna fortsätta verka och utvecklas i Värmdö. Samtidigt ökar andelen arbetssökande Värmdöbor. Då kan vi inte bara stå och se på, utan vi måste agera för en aktiv arbetsmarknadspolitik, säger Kristina Lång (C), vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Med snabba insatser, ökat arbetsmarknadsfokus, samt ett närmare samarbete med näringslivet ser vi att fler värmdöbor kommer att ta sig från arbetslöshet och bidrag till självförsörjning. Det kommer också leda till att det lokala näringslivet får aktivt och relevant stöd i sitt arbete med kompetensförsörjning, samtidigt som kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd kommer att minska.