Hårt slag mot utvecklingen i skärgården

Den nya strandskyddsutredningen riskerar att slå ut utvecklingen i Stockholm skärgård. Det skriver vi i vårt yttrande som kommer att beslutas vid nästa kommunstyrelse den 31/3.

Vår största farhåga baserar sig på utredningens förslag om särskild restriktivitet vid tillämpningen av dispensskälen som redan idag är restriktiva. Vi menar att förslaget skulle innebära ett avsteg mot hur strandskyddslagstiftningen är uppbyggd idag där bedömningen utgår ifrån strandskyddets två grundläggande syften. (1. trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till stränder, och 2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Bedömningen om särskild restriktivitet föreslås utgå ifrån en 1-3 km radie från platsen som åtgärden avser, vilket kommer att utmana utvecklingen i vår kommun och sannolikt lägga en död hand över utvecklingen på våra kärnöar. Vi anser att det dessutom kommer leda till otydlighet och godtycklighet vid tillämpningen.

En annan anledning varför vi ifrågasätter förslaget om särskild restriktivitet är att det har tillkommit sista dagen av yttrandeperioden för experterna. Det vore olämpligt att genomföra en sådan kraftig reform av lagen utan att effekterna har utretts i tillräcklig omfattning.

För att möjliggöra utvecklingen i Sveriges landsbygd föreslår den nya strandskyddsutredningen att kommuner i översiktsplanen kan peka ut landsbygdsområden där strandskyddet är mindre restriktivt under förutsättning att tre särskilda kriterier uppfylls. Det är något som vi ser som positivt men ställer oss emot att av kriterierna förutsätter att efterfrågan av mark är låg vilket gör att förslaget inte kommer att kunna användas i Stockholms län.

Kust och skärgårdsbebyggelse särskiljer sig från övrig bebyggelse i landet då det finns en ambition om att den ska vara sammanhållen på kärnöarna. Därför skriver vi i yttrandet att ett ytterligare fristående kriterium bör införas som är anpassat efter kust och skärgårdsområdenas vision för en levande skärgård. ”Förslagsvis genom en fristående punkt om att området måste befinna sig inom sammanhållen bebyggelse på utpekade havsöar/kärnöar. ” På så sätt underlättas utvecklingen och vi kan fortsatt arbeta för en levande skärgård.

Vi instämmer med utredning vad gäller bedömningen om behovet av en djupare utredning om lättnader för de areella näringarna. Vi vill att en sådan utredning ser över möjligheten att införa ytterligare ett undantag för turismnäringen. Idag utgör areella näringar jordbruket, fisket, skogsbruket och renskötseln. Vi vill belysa att flertalet kärnöar runt om i Stockholms skärgård livnär sig på turismen och verksamheterna bidrar till allmänhetens tillgänglighet till skärgården och målet om en levande skärgård. Vi ser därför ett behov av att utreda undantag även inom dessa näringsverksamheter.

-Vi välkomnar en djupare utredning om de areella näringarna där vi gärna ser att det även omfattar turistnäringen. Det är driftiga företagare och mångsysslare som håller skärgården levande även om de inte alltid har så hög omsättning. Därför vill vi att omsättningskravet slopas säger Kristina Lång (C), ordförande i kommunens skärgårdsråd.

Vi vill också att omsättningskravet för areella näringar tas bort. Skärgårdens näringsliv består av småskaliga verksamheter som bidrar till målet om en levande skärgård men är i stor utsträckning säsongsbetonade och kan inte uppnå omsättningskraven för att klassas som areella näringar. Vi menar att verksamheter i skärgården inte är jämförbara med verksamheter på fastlandet vilket bör beaktas i en framtida utredning.

Läs hela vårt yttrande