Vi rustar för framtidens välfärd

Värmdö kommuns resultat för 2020 är ett oväntat stort överskott på 171,9 miljoner kronor. Det beror till största delen på tillfälliga statliga bidrag med anledning av pandemin. Men trots det tillfälliga överskottet har kommunen en utmanande tid framför sig och avsätter därför 71 miljoner i en reserv för att säkra framtidens välfärd.

Utöver de tillfälliga statliga bidragen med anledning av pandemin förklaras överskottet även av reavinster från försäljningar av industritomter och överskott inom nämnderna på grund av lägre volymer än beräknat. Självfinansieringsgraden var på 104% vilket betyder att kommunen inte har behövt låna till de investeringar som gjordes under 2020.

- Jag är stolt över att vi är på god väg att nå många av kommunens högt satta mål. Att vi nu kan avsätta en del av överskottet gör att vi står bättre rustade för framtiden, säger Kristina Lång (C), kommunalråd och vice ordförande i Kommunstyrelsen.

Trots det stora tillfälliga överskottet har kommunen fortsatt en tid med ökade ekonomiska och demografiska utmaningar framöver. I kombination med en avtagande tillväxt i skatteunderlaget leder detta till ett ökat gap mellan kommunens kostnader och intäkter. Samtidigt är investeringsbehoven fortsatt höga vilket gör att Värmdö, oavsett hög- eller lågkonjunktur, måste ha en ekonomi som mäktar med att finansiera omfattande investeringar.

Kommunen kommer därför att avsätta en del av överskottet (71 miljoner) i en resultatutjämningsreserv för att säkra framtidens välfärd. Reservens framtida användning är ytterst reglerad och ska fungera som en extra buffert för kommunen som kan användas endast om kommunen i sin helhet skulle gå med underskott och kommunens skatteintäkter skulle understiga snittet för de senaste tio åren.