Utsläppen i Värmdö minskar

Kommunen går i en positiv riktning inom de flesta områden för att nå miljömålen, det visar miljöbokslutet för 2020 som behandlades under senaste kommunstyrelsen.

Kommunens miljö- och klimatarbete har sin utgångspunkt i Värmdös framtidsvision om ett socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt hållbart Värmdö 2030. Att ta hänsyn till miljön är en självklar del i kommunens verksamheter och ingår i alla beslut på alla nivåer i kommunens arbete.

Kommunens nya riktlinjer för upphandling har gett flera positiva resultat. Andelen ekologiska livsmedel i kommunens egna verksamheter har ökat från 29% till 35% vilket gör att vi överträffar målet på 30% för 2020.

Kommunens nya upphandling av avfallshämtning där sopbilarna har två fack, ett för hushållssopor och ett för matavfall har inneburit färre transporter. Sopbilarna körs även till 50% på HVO, ett förnybart drivmedel som fungerar i dieselmotorer. Allt detta har minskat transporterna och utsläppen av växthusgaser i kommunen.

Kommunens energiförbrukning har fortsatt att minska tack vare effektiviseringar. Kommunens egna fastigheter har arbetat aktivt för att fasa ut fossila bränslen för uppvärmning och är idag helt fossilfri. De flesta oljepannor har under flera år fasats ut och ersatts med förnybara uppvärmningssätt som fjärrvärme, bergvärme och värmepumpar. De kvarvarande pannorna har konverterats till att eldas med pellets och miljöolja.

De miljö- och klimatinvesteringsmedel som avsattes i budgeten för 2021-2023 kommer att kunna bidra till betydande investeringar. Värmdö kan dock inte uppnå miljö- och klimatmålen i Agenda 2030 på egen hand.

- Det är glädjande att vi börjar se resultat av vårt ambitiösa miljö- och klimatarbete. Men det är komplext eftersom resultatet är beroende av att stora satsningar görs även regionalt, nationellt och internationellt, framförallt på miljövänliga transporter och på att höja kvaliteten på vårt vatten, säger Kristina Lång (C), kommunalråd.

Transporterna utgör en stor del av utsläppen i Värmdö, därför planerar kommunen för att bygga fler
infartsparkeringar och att utöka gång- och cykelvägarna. Det krävs också regionala investeringar i vår infrastruktur, såsom cykelvägar, kollektivtrafik och laddinfrastruktur.

Värmdös åtgärder inom arbetet med vatten och avlopp är mycket ambitiösa men bedöms inte vara tillräckliga för att nå målen, främst på grund av att Östersjöns påverkansområde är stort. Med kommunens havs- och kustvattenplan, som är under framtagande, höjer vi dock ambitionen ytterliggare för att ta vårt ansvar i att lokalt uppnå miljökvalitetsnormen för vatten.

Målet med miljöbilar i kommunorganisationen har tyvärr utvecklats negativt då några avdelningar inte har följt riktlinjerna för resor och transporter. Därför reviderades riktlinjerna under kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars för att förtydliga att kommunen ska prioritera miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen och låga utsläpp av koldioxid vid inköp och leasing av personbilar.