Restaurering VÅTMARK Hemmestatorp

Nu fortsätter det viktiga arbetet med miljö och klimatåtgärder i Värmdö kommun.

Genom att återställa våtmarker minskar vi utsläppen av kväve och fosfor samt förstärker den biologiska mångfalden. Det är en viktig klimatinvestering för människor, djur och växter. Våtmarker har många funktioner och bidrar med flera ekosystemstjänster som vi kan dra nytta av. Exempelvis gynnar våtmarker grundvattenbildning, mildrar effekter vid torka, minskar översvämningsrisken, övergödning och binder koldioxid vilket motverkar klimatförändringar.

Ett område som har pekats ut som lämpligt att restaurera ligger i närheten av Hemmesta torp och den 1 december kommer ärendet upp för beslut i Kommunstyrelsen.

- Vi har denna mandatperiod satsat stort på klimatet och det känns glädjande att vi nu går fram med ändå en åtgärd vi vet gör direkt klimatnytta säger Kristina Lång (C), kommunalråd Centerpartiet Värmdö.

Utöver klimatnyttan är våtmarker viktiga natur- och rekreationsområden och Värmdö kommun har sedan tidigare positiva erfarenheter av restaurering av våtmarker. Projektet med Hemmesta sjöäng har kommit att bli en av världens bäst uppföljda våtmarker ett av kommunens populärare natur- och rekreationsområde.

Det utpekade området i Hemmesta torp har tidigare varit våtmark för att sedan under en period användas som åkermark. Området har idag vuxit igen och består av gran och björkskog. I projektet ska även en naturstig med informationstavlor anläggas för att öka möjligheten till reaktion och friluftsliv. Naturstigen kommer koppla ihop Hemmesta sjöäng med stigen som går från Kastmyraträsket och vidare till Älvsby. Naturstigen och våtmarken ska tillsammans utgöra en attraktiv målpunkt för Värmdöborna och skapa goda möjligheter för naturpedagogik.

Kostnader uppskattas till cirka 1,3 miljonen kronor, där 593 000 kronor beviljats i form av statligt bidrag.

Arbetet beräknas påbörjas vintern 2021 och vara klart till sommaren 2023.