Yttrande om länsplan

Statens investeringar i Värmdö kommuns vägnät har under en längre tid varit kraftigt underdimensionerade och eftersatta för en växande kommun av Värmdös storlek. I takt med att Värmdö kommun växt har statens undermåliga tilldelning av investeringsmedel för vägunderhåll och byggande av länsvägar lett till kraftigt försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för både bil och kollektivtrafik i stora delar av kommunen.

Majoritet för Värmdö har under hösten därför beslutat att halvera takten i bostadsbyggandet i Värmdö under de kommande åren i väntan på statliga investeringar i vår infrastruktur.

Region Stockholm har skickat ut ett förslag på ny länsplan för perioden 2022-2033 som anger vilka av länets infrastrukturprojekt som ska genomföras utifrån de statliga medel som har tilldelats. Under nästa kommunstyrelse behandlas Värmdö kommun yttrande där vi har pekat ut vilka projekt vi anser behöver komma med i länsplanen.

Reversibelt körfält på Farstabron och gång och cykelväg mellan Ingarö och Värmdö marknad är de projekt som har kommit med i länsplanen vilket vi ställer oss positivt till. Vi anser dock att de projekt som Värmdö tidigare har skickat in behöver komma med i länsplanen.

- Framkomligheten längs de statliga vägarna i Värmdö måste prioriteras i länsplanen. När trafiken står still på grund av köbildning riskerar räddningstjänst och hemtjänst att inte ta sig fram. Det leder dessutom till onödiga utsläpp och till svårigheter för Värmdös familjer att få ihop livspusslet säger Kristina Lång, kommunalråd (C)

De objekt som Värmdö kommun har skickat in är:

-Ett tredje körfält på väg 274 genom Hemmesta

- Ombyggnation av Hemmesta vägskäl

- En ombyggnation av Ingarökrysset

- Gång- och cykelbana längs hela Stavsnäsvägen

- Statlig finansiering av Skurubron

-Östlig förbindelse*

*I enlighet med överenskommelsen inom Majoritet för Värmdö är M, C, L, KD överens med MP om att inte vara överens i frågan om Östlig förbindelse. MP kommer därför att yrka på att Östlig förbindelse stryks ur yttrandet.