Kommunstyrelsen ökar takten i klimatomställningen

På kommunstyrelsen den 25 januari 2023 initierades en ny offensiv för Värmdös klimatomställning. Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs där flera delar konkretiserar hur kommunen ska nå sitt nå sitt klimatpolitiska mål om en miljö- och klimatmässigt hållbar kommun. Dessutom inrättades ett klimat- och miljöutskott under kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens strategiska klimat- och miljöarbete.

För att minska klimatpåverkan och bidra till målet om netto noll utsläpp vidtar kommunstyrelsen flera nya åtgärder. Under 2023 implementeras en klimatbudget som nytt styrmedel, det vill säga en fastställd utsläppsbudget i koldioxidekvivalenter, där kommunstyrelsen och övriga nämnder och bolag tilldelas egna utsläppsbeting fram till 2030. En handlingsplan kommer tas fram för att minska utsläppen. Som ett led i att begränsa klimatpåverkan ska kommunstyrelsen under 2023 undersöka förutsättningarna för att ansluta sig till projektet Klimatneutrala städer 2030 med målet att vara en av de kommuner som undertecknar årliga klimatkontrakt 2030 för att öka takten i klimatomställningen.

Det nya klimat- och miljöutskottet ansvarar för att leda, samordna och utveckla kommunens övergripande strategiska arbete inom miljö- och klimatområdet. Utskottet ansvarar för beredning av klimatbudget, miljöbokslut, energiförsörjningsplan och klimatanpassningsplan.

Fakta

Andra åtgärder i kommunstyrelsens verksamhetsplan i syfte att bli en mer hållbar kommun:

  • Utveckla nya riktlinjer och en checklista kopplade till hållbar upphandling för kommunens kravställning gällande miljömässiga och sociala aspekter i upphandlingar
  • Tillse att restaurering, ombyggnation och återbruk av byggmaterial nyttjas framför nybyggnation
  • Kommunstyrelsen ska under 2023 förbereda införande av samordnad varudistribution i kommunen
  • Ta fram en mobilitets- och framkomlighetsplan i dialog med regionen och Trafikverket
  • Tillse att det skapas fler infartsparkeringar vid centrala kollektivtrafikpunkter
  • Se till att centrumområden knyts samman med det regionala gång och cykelstråket, kommunens bryggor och prioriterade förändringsområden genom ett sammanhängande huvudnät för gång- och cykeltrafik
  • Skapa nya och restaurera befintliga våtmarker