Värmdösamarbetets budgetförslag 2024

Idag presenterade Värmdösamarbetet, som sedan valet 2022 styr kommunen, sitt budgetförslag för 2024. Budgetens fokus ligger på ökade tillskott till skola samt vård och omsorg och satsningar på ökad trygghet genom att förebygga och bekämpa brottslighet.

– Vi har en eskalerande våldsspiral som plågar vårt land och region. Under natten till onsdagen skedde en skjutning också i vårt Värmdö. Den grova gängkriminaliteten känner inga gränser och måste tryckas tillbaka. Kommunen tar sin del av ansvaret och intensifierar arbetet ytterligare för att bryta nyrekryteringen genom utökat förebyggande arbete, begränsa gängens finansieringsmöjligheter genom att förhindra välfärdsbrottslighet och öka samordningen mellan myndigheter. Vårt mål är tydligt: Värmdö ska fortsätta vara tryggt, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

– Trygghet speglas i hur vi bygger vårt samhälle, därför har vi ett tydligt stråk-tänk i vår nya utbyggnadsplan där framkomlighet är a och o. Kultur, idrott och fritid ger inte bara livskvalitet för individen - det skapar trygghet och sammanhållning i samhället. Nu behövs de goda krafterna mer än någonsin. Arbetet med att utveckla våra idrottsanläggningar och bättre möta de behov som finns, särskilt vad gäller is-sporter och ridsporten, ska fortgå med hög framdrift så att avgörande beslut kan tas. Skärgårdspaket, som tagits fram i samråd med boende i skärgården,kommer att gå över i en mer verkställande fas, säger kommunstyrelsens vice ordförande Kristina Lång (C).

Kommunen befinner sig i ett fortsatt ekonomiskt utmanande läge med osäkerhet kring inflationsutvecklingen, fortsatt konjunkturnedgång och svagare skatteintäkter.

– Värmdösamarbetet lägger fram en budget som är ansvarsfull, med både överskott och reserver. I ett läge där flera kommuner och regioner beräknas göra underskott går vi fram med ett resultatmål för 2024 på 1 procent, för att sedan gradvis höja det under budgetperioden, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Kangas (S).

Prioriterade verksamheter i budgetförslaget är grundskola, förskola, äldreomsorg och funktionsstöd inklusive LSS ingår. Dessa verksamheter får penguppräkningar som ligger högre än den generella uppräkningen på 3,3 procent.

– Vi värnar varje barns rätt att nå sin fulla potential. Därför fokuserar även budget för 2024 på Värmdös barn och unga. Inom grundskolan F-9 görs en uppräkning på 4,8 procent samtidigt som anslagen för socioekonomisk fördelning höjs med 8,6 miljoner kr. Sammantaget tillför vi över 40 miljoner kronor till grundskolan. Vi fortsätter lägga grunden till en kunskapsskola med fler socialpedagoger för att skapa arbetsro, fortsatt prioriterat arbete med närvarofrämjande insatser och ökad dialog mellan politik, skola och vårdnadshavare, säger Amie Kronblad (L), kommunalråd och ordförande i grundskolenämnden.

– Vårt mål är att Värmdö ska bli Sveriges bästa kommun att åldras i. Vi behöver säkerställa att kommunen möter den demografiska utmaningen på bästa sätt och kommer därför ta fram ett äldreprogram som ska tydliggöra bland annat hur vi klarar kompetensförsörjningen och personalkontinuiteten i hemtjänsten och särskilda boenden framåt. Jämfört med 2023 års budget höjer vi tillskottet till vård och omsorg med över 44 miljoner kronor, säger Julia Ekedahl (S), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

I budgetförslaget ingår en särskild klimatbudget, med målet att halvera  kommunorganisationens utsläpp till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045.

– Omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle är ett av Värmdösamarbetets viktigaste prioriteringsområden och en avgörande framtidsfråga för vår kommun. Nu införs en klimatbudget med målet att halvera mängden utsläpp till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2045. Vi tar även fram en energiförsörjningsplan och effektiviserar energianvändningen i kommunens fastigheter för att parallellt säkra klimat, ekonomi och leveranssäkerhet. Vi satsar också på konkreta miljöåtgärder, såsom hantering av utsläppen till Farstaviken, säger Kristina Paltén (MP), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott.

Formellt beslut om budget för Värmdö kommun 2024 fattas på kommunfullmäktiges sammanträde 8 november.

Kommentarer lämnas av:

Kristina Lång (C), kommunstyrelsen vice ordförande
072-186 65 67

Ta del av budgeten i sin helhet