Idrott, föreningsliv och fritid

Värmdö är en kommun med starka ideella krafter och ett föreningsliv att vara stolta över. Det finns aktiviteter för dig som vill ha något mer fartfyllt, för tänkaren eller för dig som bara vill sätta dig ner på något av våra bibliotek och ta dig in i sagornas värld. Att behålla och utveckla denna bredd och glädje av sport och aktiviteter är av yttersta vikt.

Vi vill att fler barn och unga fortsätter med idrott för att vi vet hur positiva de sociala och hälsomässiga följderna är med fysisk aktivitet. Att barn och unga slutar med idrott i unga år är idag ett välkänt fenomen och en negativ trend som föreningarna kämpar hårt med för att bryta. Många barn slutar att idrotta främst kopplat till orsaker utanför idrotten enligt forskningen. Vi vill därför att vi tillsammans fångar upp ungas tankar och upplevelser om sådant som kan leda till att de slutar med idrotten men också att de föreningarna som önskar får större möjlighet att erbjuda fritidsverksamhet och sociala aktiviteter i anslutning till träningarna för att skapa ett större socialt sammanhang.

Föreningsidrotten i Värmdö ska vara jämställd och öppen för alla och därmed kunna vara en motvikt till segregation och utanförskap, alla barn och unga ska oavsett kön ges samma förutsättningar i idrottsutövande.

Vi vill aktivt främja konstnärliga uttryck och värna detta i takt med Värmdös utbyggnad. Värmdö har ett konst och kulturarv värt att slå vakt om. Genom att inkludera kulturen tidigt i stadsplanering och byggprocesser skapar vi ett mer levande samhälle och en kommun som människor fortsatt vill bo i och besöka. I Centerpartiets politik skapas kultur av människor själva, fri från politisk påverkan. Konsten ska vara fri och politisk representation inom detta område är inte något vi förordar. I samhället finns krafter som vill sätta upp villkor för konsten och det fria ordet. Centerpartiet kommer alltid värna yttrandefrihet och demokratiska rättigheter, vi möjliggör konst och kultur, vi styr den inte

Värmdö blir ännu bättre om vi…

…ger förutsättningar för en meningsfull fritid genom att

 • Utveckla ridsporten i kommunen och ge fler barn chans att börja på ridskola genom att bygga ett till ridhus.
 • I arbetet med gång/cykelvägar och andra projekt för framkomlighet planera för intilliggande ridvägar.
 • Bygga ut Gustavsbergsbadet.
 • Stärka förutsättningarna för en mångfald av idrotter och kultur i Värmdö genom att stödja föreningar i sin möjlighet att växa.
 • Ha en bred geografisk spridning för ytor av spontanidrott.
 • Ha kvar hockeyn och konståkningen i Gustavsbergs Centrum med minst två ishallar.
 • Värmdö behöver en bandyhall som förlänger säsongen, av yttersta vikt är att den får en kollektivtrafiknära lokalisering.
 • Värna allmänheten och skolornas möjlighet till skridskoåkning genom att renovera bandyplanen i Gustavsberg. På sommaren vill vi se en konstgräsplan på platsen.
 • Bygga en äventyrslekplats på Värmdölandet.
 • Arbeta förebyggande och med social inkludering för att motverka att barn slutar idrotta i tidig ålder.
 • Skapa förutsättningar så att våra föreningar kan erbjuda personer med funktionsnedsättning att idrotta och motionera.
 • Bygga en cykelväg ut till Björkvik utan att ta produktiv jordbruksmark i anspråk.

… skapar möjlighet för friluftsliv genom att

 •  Anlägga fler rastplatser och eldstäder längs kommunens vandringsleder.
 • Bygga fler vindskydd för övernattning.
 • Säkerställa att sjöscouternas verksamhet kan vara kvar vid Ålstäket.
 • Naturen används för förbättrad folkhälsa.

… skapar möjlighet för kultur genom att

 • Våra bibiliotek utvecklas i takt med samtiden för att attrahera nya besökare. Bibliotek är en viktig plattform för folkbildning. 
 • Utveckla och tillgängliggör mötesplatser för kulturellt utbyte.
 • Avsätta medel för konstnärlig utsmyckning i takt med kommunens utbyggnad.
 • Värna det fria ordet genom konst och kultur utan politisk påverkan av innehållet.
 • Utöka läs- och skaparbussens verksamhet så att den är mer ute i verksamheterna.

… skapar möjlighet för jämlikhet genom att

 • Skapa möjlighet för kolloverksamhet på sommaren för fler barn och unga.
 • Stödja inrättandet av ett lokalt idrottsbibliotek.
 • Utökar kulturskolans verksamhet på våra skolor och förskolor både under skoldagen men också i anslutning till skoldagen.
 • Arbeta enligt mottot ”en jämställd idrott”.
 • Erbjuda föreningar och skolklasser bidrag för skräpplockning.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.