JOBB OCH FÖRETAGANDE

I Värmdö finns det gott om entreprenörer. Drygt var tionde värmdöbo driver ett företag, de allra flesta är småföretag. Fyra av fem jobb har det senaste årtiondet skapats i företag med mindre än 50 anställda. Men vi vill att fler företag etablerar sig i kommunen. Idag har vi en stor arbetspendling ut från kommunen. Genom att möjliggöra för fler att arbeta lokalt minskar vi belastningen på 222:an och förbättrar miljön.

Värmdö har en låg arbetslöshet, däremot kan företagare ha svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Genom ett stärkt samarbete mellan kommunen och näringslivet kan vi få fler värmdöbor i jobb och möjliggöra för våra företagare att kunna växa.

Centerpartiet vill att fler ska bli anställningsbara! Vuxenutbildning är av högsta vikt för ökad anställningsbarhet för den som har en svag ställning eller står utanför arbetsmarknaden. Vi vill att vuxenutbildningen ska fokusera på bristyrken i Stockholm och bedrivas med tät dialog med näringslivet. Det är samtidigt viktigt att du som studerande upplever egenmakt i ditt val, Värmdö kommun ska erbjuda information och studie- och yrkesvägledning av hög kvalité för dig som behöver komma i studier eller jobb.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

…förbättrar den kommunala servicen till våra företagare genom att:

 • Utveckla dialogen mellan kommunen och företagarna.
 • Sänka hanteringstiden för serveringstillstånd till max 2 veckor.
 • Möjliggöra för företagare att följa sitt ärende online.
 • Debitera platsbesök tex livsmedelskontroll, serveringstillstånd och miljöfarlig verksamhet s efter att besöket genomförts.
 • Ge tydlig information när ett ett ärende inleds om hur lång tid handläggningstiden förväntas ta.
  Stärka dialogen mellan näringslivsenheten och övriga kontor inom kommun för att öka förståelsen för företagens villkor.
 • Samordna handläggning av ärenden som kräver olika tillstånd.
 • Införa servicegaranti för handläggning av ärenden.
 • Utöka antalet sommarjobb i samverkan med det lokala näringslivet för att skapa en meningsfull sysselsättning för fler unga.

…får fler företagsetableringar till Värmdö genom att:

 • Prioritera detaljplaner för verksamheter.
 • Möjliggöra för co-working spaces att etablera sig.
 • Skapa en strategi för hållbar besöksnäring.
 • Arbeta för att säkerställa 100 % geografisk bredbandstäckning.

…stötta närodlat genom att

 • Få in mer närodlade livsmedel i våra verksamheter.

… satsar på vuxenutbildning genom att

 • Utveckla Värmdös yrkesanpassade svenskundervisning i nära samarbete med arbetsgivare.
 • Öka antalet utbildade inom yrken i vård- och omsorgssektorn för att möta omfattande rekryteringsbehov.
 • Fortsatt utveckla Värmdös yrkeshögskoleutbildningar för att säkerställa kompetensförsörjning.
 • Ha tät dialog mellan näringsliv och kommun för att säkra kompetensförsörjningen.

… för Värmdö kommuns anställda genom att

 • Satsa på hälsofrämjande åtgärder genom att utöver friskvård erbjuda tjänstecykel som förmån.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.