KLIMAT OCH MILJÖ

Vi som bor och lever i Värmdö påverkas av de globala klimatförändringarna i form av extremväder med torka, stormar och skyfall. Även de förändrade vattennivåerna kan komma att påverka Värmdö hårt. Men vår närmiljö och hälsa påverkas också av utsläpp och nedskräpning här på Värmdö, det måste vi ta ansvar för.

Värmdö bör satsa på att möjliggöra den fossila omställningen genom att stötta satsningar på förnybar energi, därför vill vi se en utbyggnad av havsbaserad vindkraft och solpaneler samt energilagring via vätgas. Vi vill skapa förutsättningar för en utbyggnad av laddinfrastrukturen så att det blir enkelt att ställa om till miljövänligare alternativ av både bil och kommersiell båttrafik.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

…planerar vårt samhälle för en minskad miljö och klimatpåverkan genom att:

 • Ta fram en klimatanpassningsplan med konkreta åtgärder.
 • Planera in för mobilitetslösningar, exempelvis bilpooler, laddstationer för bil och cykel samt säkra cykelställ.
 • Bygga fler cykelvägar.

…låter påverkan på klimat och miljö påverka de beslut vi fattar genom att:

 • Ställa miljökrav på kommunens nybyggnation.
 • Ställa krav på demonterbarhet av nybyggnation för att stötta cirkulärt byggande.
 • Göra livscykelanalys av kommunens fastigheter.
 • Öka andelen sorterat avfall i kommunens lokaler och det offentliga rummet.
 • Förlängning av kommunens inventarier.
 • Möjliggöra för lokal återbruksverksamhet.

…arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav genom att:

 • Besluta om en havs- och vattenstrategi med tillhörande handlingsplan.
 • Fortsätta den viktiga utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp.
 • Vidta åtgärder för att rena Hemmesta träsk.
 • Säkerställa att dagvatten inte är påkopplat på avloppsledningarna.
 • Vidta åtgärder för att sulfider inte ska sippra ut och försura våra vatten genom tex att minska sprängning vid nybyggnation.
 • Arbeta för att minska/eliminera spridningen av mikroplaster från fotbollsplaner och lekplatser till våra vattendrag.
 • Detaljplanera för att förbättra kvaliteten på hav, sjöar och vattendrag.
 • Stötta marinor för att möjliggöra sanering av förorenad mark och botten
 • Möjliggöra för fler båtbottentvättar och latrintömning vid våra marinor.
 • Möjliggöra för elmotorer på båtar genom att dra ut el till våra marinor.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.