Bra vård och omsorg när det behövs!

I Värmdö ska man kunna leva ett gott liv oavsett om man har behov av vård och omsorg eller inte. Men när det finns ett behov av omsorg är det viktigt att inte behöva vänta för länge för att få en plats på ett boende, eller få det stöd du behöver. Omsorgen ska präglas av trygghet, kvalitet, värdighet och du har rätt att vara med och påverka din vardag i hög utsträckning.

Alla ska kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar, en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för människor i vardagen. Tillgängligheten i hela samhället måste öka och finnas med i allt kommunen gör. Gruppbostäder och anpassade boenden för den som omfattas av LSS måste säkerställas, när du behöver stöd ska det finnas där.

Många äldre lider idag av ofrivillig ensamhet, särskilt efter pandemin. Vi behöver arbeta förebyggande med att fånga upp och erbjuda insatser till äldre i behov av stöd, och vi vill se en särskild satsning för att skapa meningsfulla möten mellan generationer och bryta ofrivillig ensamhet.

Genom utbildningsinsatser riktade till personal inom hemtjänst och särskilda boenden för äldre, höjer vi kompeten och med en bemanning som motsvarar behovet kan de äldre må bättre och användningen av medicin minska. Vi behöver arbetae med förebyggande insatser i hög utsträckning för betydelsen av dessa blir inte mindre viktig för de årsrika, snarare tvärt om. Forskning visar att en hälsosam kost, gemenskap och fysisk aktivitet är av särskild betydelse för ett gott åldrande. Det måste vi ta tillvara på!

Värmdös omsorg ska präglas av mångfald och nytänkande. Stor hänsyn ska tas till den enskildes önskemål, både vid biståndsbedömningar och i kontakterna mellan utförare och den enskilde. Vi bejakar innovationer och nytänkande i utvecklingen av Värmdös vård och omsorg. Därför vill vi i att kommunen tar tillvara på ny välfärdsteknik, men att det sker på brukarnas villkor.

Allt fler lider av psykisk ohälsa, något som kan drabba människor i alla åldrar i olika livssituationer. Vi vet dock att ohälsa är ett större problem i vissa grupper och i Värmdö är unga, och särskilt unga flickor, extra utsatta. För att motverka det behöver vi som kommun ha en stark samverkan med regionen och vi vill se att övergången mellan skolans elevhälsovård och sjukvården ska vara sömlös.

Värmdö blir ännu bättre om vi…

… har en äldrevård där

 • Det finns tillgång till läkare på våra särskilda boenden.
 • De äldre erbjuds aktiviteter som förbättrar hälsan såsom mat, ökad social stimulans och mer rörelse.
 • Alla har en fast läkare som känner patienten.
 • Samverkan stärks ytterligare mellan Värmdö kommun och Region Stockholm i vården av äldre.
 • Kommunen samverkar med ung omsorg för att skapa meningsfulla möten mellan generationer och för att bryta ofrivillig ensamhet.

… värnar och utvecklar den nära vården

 • Utveckla Nacka sjukhus till ett akutsjukhus.

… digitaliserar delar av vården

 • Ny teknik används för att utveckla vården.
 • Det ska vara enkelt att hitta jämförelsetjänster där du som söker vård kan se vilka vårdgivare som finns att välja mellan samt fakta om dem.

… bryter den psykiska ohälsan

 • Samverkan stärks ytterligare mellan Värmdö kommun och Region Stockholm.
 • Hos barn med misstänkt NPF eller ohälsa ska skolan skyndsamt initiera en utredning och erbjuda lämpligt dokumenterat stöd i hela processen.
 • För barn och unga utan skolgång eller sysselsättning skall kommunen skyndsamt kartlägga behovet samt erbjuda meningsfull sysselsättning.
 • Alla offentliga aktörer ska samverka för att underlätta för de med psykisk ohälsa.

… inom LSS

 • Vi värnar valfriheten och rätten att bestämma över sin egen vardag.
 • Säkerställer att servicebostäder och gruppbostäder finns som möter behovet i närtid och långsiktigt.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.